Listening 0 – 3.0 | IZONE

Listening cơ bản – Unit 4: I am doing

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 4: I am doing nhé.

Audio bài nghe:

(Nguồn: ello.org)

Phần 1: Điền từ vào chỗ trống

Hana: Hello!
Daniel: Hello, come in.
Hana: Where is everyone?
Daniel: Well, everyone (1) something right now.
Hana: Oh, really? Where’s your mom?
Daniel: My mom? She’s at the mall. I think she’s (2). I think she’s getting the groceries for the (3) .
Hana: Oh! How about your dad?
Daniel: Well, every weekend he goes to the country club (câu lạc bộ), so I think he’s (4) golf with his friend now.
Hana: Where’s your brother and (5) ?
Daniel: My brother, he’s upstairs. I think he’s probably (6) or playing video games as he always does. And my sister, she’s at school. She’s playing (7) because she has a game today.
Hana: Oh, really? When does the (8) start?
Daniel: I think in (9) or thirty minutes .
Hana: Let’s go watch it.
Daniel: Really, that sounds (10). Let’s go.

Hana: Hello!

Daniel: Hello, come in.

Hana: Where is everyone?

Daniel: Well, everyone is doing something right now.

Hana: Oh, really? Where’s your mom?

Daniel: My mom? She’s at the mall (khu mua sắm). I think she’s shopping (mua sắm). I think she’s getting the groceries (các đồ hương liệu) for the week (tuần).

Hana: Oh! How about your dad?

Daniel: Well, every weekend he goes to the country club (câu lạc bộ), so I think he’s playing golf (chơi gôn) with his friend now.

Hana: Where’s your brother (anh/em trai) and sister (chị/em gái)?

Daniel: My brother, he’s upstairs (trên tầng). I think he’s probably sleeping (ngủ) or playing video games as he always does. And my sister, she’s at school. She’s playing soccer (bóng đá) because she has a game today.

Hana: Oh, really? When does the game (trận đấu) start (bắt đầu)?

Daniel: I think in twenty or thirty minutes (phút).

Hana: Let’s go watch (xem) it.

Daniel: Really, that sounds (nghe có vẻ) fun (vui, thú vị). Let’s go.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

Phần 2: Các câu hỏi mở rộng

1. Câu “She is shopping” có ý nghĩa gì? Hiện tượng ngữ pháp nào xuất hiện ở đây?

2. Nếu muốn viết “Anh ấy đang ngủ”, ta sử dụng các từ sau đây để viết thành câu như thế nào: he/sleep?

3. Khi được chuyển sang dạng đúng để sử dụng trong thì hiện tại tiếp diễn, các động từ “doing” & “sleeping” khác “shopping” như thế nào?

4. Trong câu “Everyone is doing something right now.”, tại sao chủ ngữ “everyone” đi với động từ “is doing” mà không phải “are doing”?

1. Câu “She is shopping” có nghĩa là “Cô ấy đang đi mua sắm”. Ngữ pháp Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) xuất hiện ở đây.

2. Nếu muốn viết “Anh ấy đang ngủ”, ta sử dụng các từ: he/sleep để viết thành câu như sau: “He is sleeping”.

3. Có sự khác biệt giữa các động từ “doing” & “sleeping” và “shopping” khi được chuyển sang dạng đúng để sử dụng trong thì hiện tại tiếp diễn. 

Cụ thể: 

  • Các từ “doing” và “sleeping” là các động từ “do” và “sleep” được thêm trực tiếp đuôi “-ing”.
  • Từ “shopping” xuất phát từ động từ “shop”, được nhân đôi phụ âm cuối bằng cách thêm một chữ cái “p” rồi mới thêm đuôi “-ing”. 
  1. Everyone” có nghĩa là “mọi người”, đây là danh từ bất định, không đếm được vì vậy nó là chủ ngữ số ít và đi với động từ “is doing