Listening 0 – 3.0 | IZONE

Listening cơ bản – Unit 17: It…

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 10 : IT

(Nguồn: ello.org)

Phần 1: Điền từ vào chỗ trống

Todd: So Meg, we are talking about clothes, and you always look nice at work. You have a very nice (1) sense.

Meg: Oh, thank you.

Todd: So you must go (2) lot.

Meg: I do go shopping sometimes. (3) to go shopping and buy new clothes especially when it’s a new (4) .

Todd: Like what do you like to wear per season? For (5) , what do you like to wear in winter?

Meg: In the winter, it’s (6) cold. So I like to wear (7) . Sometimes, a t-shirt with a sweater over it to stay warm. Lots of long-sleeve (8) . I like to wear long-sleeve shirts. And I still wear skirts in the winter. So sometimes, I wear tights underneath the (9) to stay warm.

Todd: What about dresses? Do you like to wear dresses?

Meg: I do like to wear dresses. In the winter, it’s a good time actually to wear sweater-dresses. They’re (10) and a dress, so it’s nice for work.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

Todd: So Meg, we are talking about clothes, and you always look nice at work. You have a very nice (1) fashion sense (gu thời trang).

Meg: Oh, thank you.

Todd: So you must go (2) shopping a lot.

Meg: I do go shopping sometimes. (3) It’s fun to go shopping and buy new clothes especially when it’s a new (4) season.

Todd: Like what do you like to wear per season? For (5) example, what do you like to wear in winter?

Meg: In the winter, it’s (6) pretty cold. So I like to wear (7) sweaters (áo len chui đầu, dài tay, không có mũ). Sometimes, a t-shirt with a sweater over it to stay warm. Lots of long-sleeve (dài tay) (8) shirts. I like to wear long-sleeve (dài tay) shirts. And I still wear skirts in the winter. So sometimes, I wear tights (đồ bó, kiểu quần tất) underneath (bên dưới) the (9) skirts to stay warm.

Todd: What about dresses? Do you like to wear dresses?Meg: I do like to wear dresses. In the winter, it’s a good time actually to wear sweater-dresses. They’re (10) warm and a dress, so it’s nice for work.

Phần 2: Follow up questions & answers

  1. Cách viết nào đúng: “It’s fun to go shopping” hay “It’s shopping fun”?
  2. Từ “it” trong đoạn “when it’s a new season” (ô số 4) chỉ cái gì?
  3. Điền từ còn thiếu để câu có nghĩa “Vào mùa đông, trời khá lạnh”: “In the winter, _____ pretty cold.”
  1. Cách viết đúng là “It’s fun to go shopping.” (Cấu trúc “It’s + adjective + to (verb)”)
  2. Từ “it” trong đoạn “when it’s a new season” (ô số 4) không chỉ cụ thể một sự vật, hiện tượng nào. Thay vào đó, nó chỉ góp phần làm nên ý nghĩa của cả đoạn “khi đã vào mùa mới/ khi mùa mới đến”. Nó không giống với ý nghĩa của từ “it” trong ví dụ sau: “This house is large. It was built in 1955.” (chỉ “this house”).
  3. Điền từ còn thiếu để câu có nghĩa “Vào mùa đông, trời khá lạnh”: “In the winter, it’s pretty cold.”