Listening cơ bản – Unit 10: It…

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 10: IT

Audio bài nghe:

(Nguồn: ello.org)

Phần 1: Điền từ vào chỗ trống


Todd: So Meg, we are talking about clothes, and you always look nice at work. You have a very nice (1) _________ sense.
Meg: Oh, thank you.
Todd: So you must go (2) __________a lot.
Meg: I do go shopping sometimes. It’s (3) _____ to go shopping and buy new clothes especially when it’s a new (4) ________.
Todd: Like what do you like to wear per season? For (5) _________, what do you like to wear in winter?
Meg: In the winter, it’s (6) ______ cold. So I like to wear (7) _________. Sometimes, a t-shirt with a sweater over it to stay warm. Lots of long-sleeve shirts. I like to wear (8) ___________ shirts. And I still wear skirts in the winter. So sometimes, I wear tights (9) ___________ the skirts to stay warm.
Todd: What about dresses? Do you like to wear dresses?
Meg: I do like to wear dresses. In the winter, it’s a good time actually to wear sweater-dresses. They’re (10) ______ and a dress, so it’s nice for work.

Todd: So Meg, we are talking about clothes, and you always look nice at work. You have a very nice fashion sense (gu thời trang).

Meg: Oh, thank you.

Todd: So you must go shopping a lot.

Meg: I do go shopping sometimes. It’s fun to go shopping and buy new clothes especially when it’s a new season.

Todd: Like what do you like to wear per season? For example, what do you like to wear in winter?

Meg: In the winter, it’s pretty cold. So I like to wear sweaters (áo len chui đầu, dài tay, không có mũ). Sometimes, a t-shirt with a sweater over it to stay warm. Lots of long-sleeve (dài tay) shirts. I like to wear long-sleeve shirts. And I still wear skirts in the winter. So sometimes, I wear tights (đồ bó, kiểu quần tất) underneath (bên dưới) the skirts to stay warm.

Todd: What about dresses? Do you like to wear dresses?

Meg: I do like to wear dresses. In the winter, it’s a good time actually to wear sweater-dresses. They’re warm and a dress, so it’s nice for work.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

Phần 2: Các câu hỏi mở rộng

1. Cách viết nào đúng: “It’s fun to go shopping” hay “It’s shopping fun”?

2. Từ “it” trong đoạn “when it’s a new season” (ô số 4) chỉ cái gì?

3. Điền từ còn thiếu để câu có nghĩa “Vào mùa đông, trời khá lạnh”:         “In the winter, _____ pretty cold.”

1. Cách viết đúng là “It’s fun to go shopping.” (Cấu trúc “It’s + adjective + to (verb)”)

2. Từ “it” trong đoạn “when it’s a new season” (ô số 4) không chỉ cụ thể một sự vật, hiện tượng nào. Thay vào đó, nó chỉ góp phần làm nên ý nghĩa của cả đoạn “khi đã vào mùa mới/ khi mùa mới đến”. Nó không giống với ý nghĩa của từ “it” trong ví dụ sau: “This house is large. It was built in 1955.” (chỉ “this house”).

3. Điền từ còn thiếu để câu có nghĩa “Vào mùa đông, trời khá lạnh”: “In the winter, it’s pretty cold.”

nguyentienthanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG