Listen Carefully – Unit 1 – Addresses

Activity 1

Listen to people asking for the addresses of these places. Tick the correct address

(Nghe các nhân vật trong audio hỏi địa chỉ của 6 địa danh sau đây. Đánh dấu X vào địa chỉ tương ứng của mỗi địa danh)

Audio

(Nguồn: Listen Carefully)

1. American Express

890 Mount Street

819 Mount Street

89 Mount Street

2. Asia Pacific Travel

123 Waterloo Road

103 Waterloo Road

13 Waterloo Road

3. Black and Decker

603 Holloway Road

 623 Hollow Way

623 Holloway Road

4. Gulf House

2 Portman Square, W1

2 Portman Street, W1

2 Portman Street,Wll

5. Pan American

193 Piccadilly

153 Piccadilly

139 Piccadilly

6. Eastman Dental Hospital

256 Grayson Road

265 Grays Inn Road

256 Grays Inn Road

1. 89 Mount Street

2. 103 Waterloo Road

3. 623 Holloway Road

4. 2 Portman Street, W1

5. 193 Piccadilly

6. 256 Grays Inn Road

Sau khi kiểm tra đáp án hãy nghe lại từng câu tại đây nhé

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Activity 2

Listen to people giving addresses. Complete the missing information

(Nghe các nhân vật trong audio nói địa chỉ nhà họ và điền các thông tin còn thiếu)

Audio

1. Cumberland Avenue.

2. University Drive, flat

3. Wellington Street.

4. Grant Street.

5. Judd Street, flat

1. 313

2. 615 University Drive, flat 19.

3. 59 Wellington Street.

4. 109 Grant Street.

5. 206 Judd Street, flat 15.

Sau khi kiểm tra đáp án hãy nghe lại từng câu tại đây nhé

Bảng tổng hợp từ vựng

Dưới đây là bảng tổng hợp những từ vựng quan trọng của bài

Từ vựngNghĩa
prize (n) 
And here are the prizes in the lottery.
giải thưởng
Và đây là các giải thưởng xổ số.
lottery (n) And here are the prizes in the lotteryxổ số
Và đây là các giải thưởng xổ số.
please (exclamation) 
Directory enquiries, which town please?
Làm ơn (thán từ)
Dịch vụ chỉ dẫn số điện thoại đây, làm ơn cho biết (bạn muốn hỏi) thành phố nào?
bookshop (n)
 I’ll call the bookshop.
hiệu sách 
Tôi sẽ gọi cho hiệu sách.
address (n)
What’s the address of American Express?
địa chỉ
Địa chỉ của Hãng Vận tải Mỹ là gì?
wonder (v) 
I wonder if you could give me the address of Gulf House?
băn khoăn
Không biết anh có thể cho tôi xin địa chỉ của nhà Gulf được không?
whereabouts (adv)
Whereabouts on University Drive do you live?
ở đâu; ở hoặc gần nơi nào
Bạn sống ở nơi nào gần University Drive vậy?
flat (n)
At six hundred and fifteen, flat nineteen.
tòa (chung cư)
Ở số sáu trăm mười lăm, tòa mười chín. 

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG