Listen Carefully – Unit 1 – Telephone numbers

(Nguồn: Listen Carefully)

Activity 1

Đề bài: Nghe 8 đoạn audio (mỗi đoạn gồm một dãy số điện thoại) và điền vào bảng 8 dãy số ấy

Audio

a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.

a. 0830 941 557e. 061 352 2899
b. 01 308 3378f.  86 451283
c. 0274 38826g. 021 616 7425
d. 051 43 378h. 0462 623728

Sau khi kiểm tra đáp án hãy nghe lại từng câu tại đây nhé

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Activity 2

Đề bài: Nghe 9 đoạn audio (mỗi đoạn gồm một dãy số điện thoại) và đánh dấu vào dãy số nghe được ở mỗi đoạn audio: (Một ví dụ đã được làm sẵn cho bạn)

Audio

1.
a. 313557
b. 313597

2.
a. 743678
b. 743670

3.
a. 01 800 7689
b. 01 808 7680
c. 01 808 7688

4.
a. 0509 23092
b. 0519 23092

5.
a. 0457 64332
b. 0457 64323

6.
a. 041 914 5389
b. 041 904 5308
c. 041 940 5388


7.
a. 058 90 789
b. 068 91 789

8.
a. 335278
b. 335279
. c. 339279

9.
a. 0425 5781
b. 0425 5718

3135974. 0519 230927. 068 91 789
7436785. 0457 643328. 339279
01 808 76886. 041 904 53089. 0425 5781

Sau khi kiểm tra đáp án hãy nghe lại từng câu tại đây nhé

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Activity 3

Đề bài: Nghe các nhân vật trong audio sử dụng dịch vụ “Hỏi số điện thoại” trên điện thoại cho các địa danh dưới đây. Điền số điện thoại tương ứng với các địa danh.

Audio

John Radcliffe HospitalOxford 64711
Odeon Cinema
Shangri-la Restaurant
London University 
County Hall
British Airways
John Radcliffe HospitalOxford 64711
Odeon Cinema021 930 2738
Shangri-la Restaurant061 439 4576
London University 01 388 0542
County HallBristol 88070
British Airways031 897 4567

Sau khi kiểm tra đáp án hãy nghe lại từng câu tại đây nhé

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Activity 4

Đề bài: Nghe các nhân vật trong audio quay số để gọi điện thoại đến 6 địa danh. Họ đã quay đúng số hay chưa? Đối chiếu với số điện thoại đúng được ghi dưới đây và đánh dấu vào ô tương ứng:

Audio

Số điện thoại đúngĐúngSai
Restaurant: 0435 7889
Central Library: 35946
Inland Revenue: 44811
Bookshop: 01 646 1577
British Caledonian: 0799 41112
Kim’s Food Store: 021 876 3804
Số điện thoại đúngĐúngSai (Số điện thoại được quay)
Restaurant: 0435 7889X (0439 7889)
Central Library: 35946X
Inland Revenue: 44811X (40811)
Bookshop: 01 646 1577X (01 636 1577)
British Caledonian: 0799 41112X (0759 41112)
Kim’s Food Store: 021 876 3804X

Sau khi kiểm tra đáp án hãy nghe lại từng câu tại đây nhé

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Bảng tổng hợp từ vựng

Dưới đây là bảng tổng hợp những từ vựng quan trọng của bài

Từ vựngNghĩa
please (exclamation) 

Directory enquiries, which town please?
Làm ơn (thán từ)

Dịch vụ chỉ dẫn số điện thoại đây, làm ơn cho biết (bạn muốn hỏi) thành phố nào?
bookshop (n) 

I’ll call the bookshop.
hiệu sách 

Tôi sẽ gọi cho hiệu sách.
address (n)

What’s the address of American Express?
địa chỉ

Địa chỉ của Hãng Vận tải Mỹ là gì?

nguyenducanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG