Listening cơ bản | IZONE

Series Listening cơ bản

Listening cơ bản - Unit 1: I/me, they/them

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 1: I/me, they/them nhé. Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Shantel: So Todd, you (1) in Japan. Do you see your (2) often?Todd: Yes. I see (3)Continue reading "Listening cơ bản – Unit 1: I/me, they/them"

Listening cơ bản - Unit 3: Am/is/are (questions)

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 3: Am/Is/Are (questions) nhé. Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Todd: Hey Aimee, how (1) you today?Aimee: I’m good, thanks Todd. And you?Todd: (2) good. PrettyContinue reading "Listening cơ bản – Unit 3: Am/is/are (questions)"

Listening cơ bản - Unit 2: Am/is/are

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 2: Am/Is/Are (questions) nhé. Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Aimee: So Todd, where (1) you from?Todd: I (2) from the U.S. I am from San Francisco.Continue reading "Listening cơ bản – Unit 2: Am/is/are"

Listening cơ bản - Unit 4: I am doing

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 4: I am doing nhé. Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Hana: Hello!Daniel: Hello, come in.Hana: Where is everyone?Daniel: Well, everyone (1) something right now.Hana: Oh, really?Continue reading "Listening cơ bản – Unit 4: I am doing"

Listening cơ bản - Unit 5: Are you doing?

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 5: Are you doing? nhé. Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống   Daniel goes to Hana’s house.Daniel: Hey, I’m really sorry I’m (1) . I cameContinue reading "Listening cơ bản – Unit 5: Are you doing?"

Listening cơ bản - Unit 6: I do/ work/ like

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 6: I do/work/like nhé. Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống     Todd: Hey, Shantel, what do you (1) on the weekend?Shantel: On the weekend, I (2)Continue reading "Listening cơ bản – Unit 6: I do/ work/ like"

Listening cơ bản - Unit 7: I don’t (present simple negative)

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 7: I don’t (present simple negative) nhé. Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Natalie: My favorite (1) is purple.Todd: Really? My favorite color is purple too.Natalie: Oh,Continue reading "Listening cơ bản – Unit 7: I don’t (present simple negative)"

Listening cơ bản - Unit 8: Do you …? (present simple questions)

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 8: Do you…? (present simple questions) nhé. Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Todd: What (1) you do on Sunday? Shantel: I also (2)my time on Sunday.Continue reading "Listening cơ bản – Unit 8: Do you …? (present simple questions)"

Listening cơ bản - Unit 9: there is, there are

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 9: THERE IS/ THERE ARE Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống John: So Sarah, what can you tell me about your (1) ? Sarah: My hometown.Continue reading "Listening cơ bản – Unit 9: there is, there are"

Listening cơ bản - Unit 10: It…

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 10: IT Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Todd: So Meg, we are talking about clothes, and you always look nice at work. You have aContinue reading "Listening cơ bản – Unit 10: It…"

Listening cơ bản - Unit 11: Was, Were

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 11: Was, Were Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Todd: Key, Katie. How (1) your weekend?Katie: It was really (2) .Todd: What did you doContinue reading "Listening cơ bản – Unit 11: Was, Were"

Listening cơ bản - Unit 12: Worked, Got, Went

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 12: Worked, Got, Went (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Todd: I (1) there once. The chicken was too spicy.Katie: Too spicy.Todd: Yeah.Katie: (2) you eat it?Todd: IContinue reading "Listening cơ bản – Unit 12: Worked, Got, Went"

Listening cơ bản - Unit 13: will/shall

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 27: Will/Shall (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Todd: Oh, that’s nice. So, (1) have a big Christmas dinner?Sarah: Yes, we have some things that we always eat.Continue reading "Listening cơ bản – Unit 13: will/shall"

Listening cơ bản - Unit 14: can/could

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 22: Động từ khuyết thiếu Can và Could. (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Katie: Hey Todd, (1) I ask you a favor?Todd: Sure, anytime.Katie: Um, I reallyContinue reading "Listening cơ bản – Unit 14: can/could"

Listening cơ bản - Unit 15: Have to

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 25: Have to. (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Meg: I’m usually (1) on Monday because my schedule is similar to Thursday, so I (2) teach class untilContinue reading "Listening cơ bản – Unit 15: Have to"

Listening cơ bản - Unit 16: There is, there are

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 9: THERE IS/ THERE ARE (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống John: So Sarah, what can you tell me about your (1) ? My hometown. Well, my hometownContinue reading "Listening cơ bản – Unit 16: There is, there are"

Listening cơ bản - Unit 17: It…

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 10 : IT (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Todd: So Meg, we are talking about clothes, and you always look nice at work. You have a veryContinue reading "Listening cơ bản – Unit 17: It…"

Listening cơ bản - Unit 18: is it … ? have you … ? do they … ? etc.

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listening cơ bản – Unit 18: is it … ? have you … ? do they … ? etc."

Listening cơ bản - Unit 19: to…; -ing

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listening cơ bản – Unit 19: to…; -ing"

Listening cơ bản - Unit 20: I/me, they/them

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listening cơ bản – Unit 20: I/me, they/them"

Listening cơ bản - Unit 21: my/his/their

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listening cơ bản – Unit 21: my/his/their"

Listening cơ bản - Unit 22: A/An

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listening cơ bản – Unit 22: A/An"

Listening cơ bản - Unit 23: Singular and Plural

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listening cơ bản – Unit 23: Singular and Plural"

Listening cơ bản - Unit 24: A bottle/ Some water

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listening cơ bản – Unit 24: A bottle/ Some water"

Listening cơ bản - Unit 25: a/an/the

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listening cơ bản – Unit 25: a/an/the"

Listening cơ bản - Unit 26: this/ that/ these/ those

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listening cơ bản – Unit 26: this/ that/ these/ those"

Listening cơ bản - Unit 27: some/any

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listening cơ bản – Unit 27: some/any"

Listening cơ bản - Unit 28: A lot/ Much/ Many

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listening cơ bản – Unit 28: A lot/ Much/ Many"

Listening cơ bản - Unit 29: Adjectives

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listening cơ bản – Unit 29: Adjectives"

Listening cơ bản - Unit 30: adverbs

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listening cơ bản – Unit 30: adverbs"

Listening cơ bản - Unit 31: old/ older, expensive/ more expensive

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listening cơ bản – Unit 31: old/ older, expensive/ more expensive"

Listening cơ bản - Unit 32: older than … more expensive than

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listening cơ bản – Unit 32: older than … more expensive than"

Listening cơ bản - Unit 33: the oldest/ the most expensive

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listening cơ bản – Unit 33: the oldest/ the most expensive"

Có gì trong chuyên mục Listening 0-3? -  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Chuyên mục Listening 0-3 cung cấp cho bạn các bài hội thoại có sử dụng các hiện tượng ngữ pháp trong các bài học ngữ pháp cơ bản ở chuyên mục Grammar 0-3. Mỗi bài Listening đều được mở đầu bằng link dẫn đến bài học ngữ pháp tương ứng, các bạn hãy học bàiContinue reading "Có gì trong chuyên mục Listening 0-3? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục"