Từ vựng sơ cấp – Unit 19: REGULAR AND IRREGULAR VERBS

Tổng hợp từ vựng quan trọng trong bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 19: REGULAR AND IRREGULAR VERBS (ĐỘNG TỪ CÓ QUY TẮC VÀ ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC)

maianhizone

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG