Từ vựng sơ cấp – Unit 17: FOR / SINCE / AGO

Tổng hợp từ vựng quan trọng trong bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 17: FOR / SINCE / AGO

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

maianhizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG