Từ vựng sơ cấp – Unit 30: A Bottle/ Some Water (Countable/ Uncountable – Danh Từ Đếm Được/Không Đếm Được)

Tổng hợp từ vựng quan trọng trong bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 30: A Bottle/ Some Water (Countable/ Uncountable – Danh Từ Đếm Được/Không Đếm Được)

hoangthanhloanizone

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG