Vocabulary 0 – 3.0 | IZONE

Từ vựng sơ cấp – Unit 3: am/is/are (questions)

Tổng hợp từ vựng quan trọng trong bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 3: Am/Is/Are (questions)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)