Vocabulary 0 – 3.0 | IZONE

Từ vựng sơ cấp – Unit 1: I/me they/them


Tổng hợp từ vựng quan trọng trong bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 1: I/me, they/them

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)