Vocabulary 0 – 3.0 | IZONE

Từ vựng sơ cấp – Unit 7: I don’t (present simple negative)

Tổng hợp từ vựng quan trọng trong bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 7: I don’t (present simple negative)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)