Từ vựng sơ cấp – Unit 20: MY/HIS/THEIR ETC (TÍNH TỪ SỞ HỮU)

Tổng hợp từ vựng quan trọng trong bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 20: MY/HIS/THEIR ETC (TÍNH TỪ SỞ HỮU)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

maianhizone

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG