Phân biệt Because và Because of

Trong bài Tổng hợp các liên từ trong tiếng Anh và cách sử dụng A – Z, ta đã biết khi muốn diễn tả nguyên nhân, lý do một sự việc, hiện tượng nào đó lại xảy ra, tồn tại, ta thường sử dụng các cấu trúc với because hoặc because of

Vậy đâu là điểm khác biệt giữa becausebecause of? Hãy cùng IZONE phân biệt because because of trong bài viết này nhé.

1. Because: bởi vì

Ta có cấu trúc:

Because + mệnh đề 1, mệnh đề 2
Bởi vì …………, ……………………

(Mệnh đề 1 là nguyên nhân, lý do dẫn đến mệnh đề 2)

Because it was cold yesterday, I did not go jogging as usual.
Bởi vì hôm qua trời lạnh, tôi không đi chạy bộ như mọi khi.

phan-biet-because-va-because-of-1

Theo sau because là một mệnh đề, bởi vì thực chất, because là một liên từBecause dùng để nối mệnh đề phụ chỉ nguyên nhân, lý do với mệnh đề chính.

2. Because of : bởi vì

Đối với because of, ta có cách kết hợp như sau:

Because of + cụm danh từ/ danh động từ (Ving)/ đại từ, mệnh đề 2
Bởi vì …………, ……………………

(Cụm danh từ/ danh động từ (Ving)/ đại từ theo sau because of là lý do, nguyên nhân dẫn đến kết quả ở mệnh đề 2)

Because of his laziness, he failed the exam.
Bởi vì sự lười biếng của mình, anh ta đã trượt kỳ thi.

phan-biet-because-va-because-of-2

Theo sau because of là một cụm danh từ, danh động từ, đại từ, bởi vì thực chất, because of là một giới từ kép. Giới từ kép because of có các cụm danh từ, danh động từ, đại từ làm phần phụ sau, từ đó tạo thành cụm giới từ bổ sung thêm thông tin về mặt nguyên nhân, lý do cho câu.

3. Lưu ý

Các bạn nên nhớ rằng: hai cấu trúc với becausebecause of ở bên trên là tương đương với nhau. Ta hoàn toàn có thể biến mệnh đề theo sau because thành một cụm danh từ/ một danh động từ tương ứng.

Because + mệnh đề 1, mệnh đề 2
= Because of + cụm danh từ/ danh động từ (Ving)/ đại từ, mệnh đề 2

Because it was raining heavily, I couldn’t go to work on time.
=> Because of the heavy rain, I couldn’t go to work on time.
Bởi vì trời mưa to, tôi đã không thể đến nơi làm việc đúng giờ.

phan-biet-because-va-because-of-3

Because he was sleepy, he couldn’t concentrate on the lesson.
=> Because of his sleepiness, he couldn’t couldn’t concentrate on the lesson.
     Because of (his) being sleepy, he couldn’t couldn’t concentrate on the lesson.
     Bởi vì cơn buồn ngủ của mình, anh ấy không thể tập trung vào bài học.

phan-biet-because-va-because-of-4

4. Bài tập

Để ôn tập phần kiến thức ở bên trên, chúng ta hãy cùng nhau làm một bài tập nho nhỏ nhé.

Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống:

1. I didn’t go to school yesterday I was sick. (because/because of)
2. After the movie ended, we went home right away it was late. (because/because of)
3. I could do it her. (because/because of)
4. She loves Paris its beauty. (because/because of)
5. He didn’t dare to move his mother’s being there. (because/because of).
6. staying up late, he overslept and couldn’t catch the early train. (because/because of).

Điểm số của bạn là % - đúng / câu

1. I didn’t go to school yesterday because I was sick.
I was sick là một mệnh đề, do đó, ta cần chọn liên từ because để nối nó với mệnh đề chính.
2. After the movie ended, we went home right away because it was late.
It was late là một mệnh đề, do đó, ta cần chọn liên từ because để nối nó với mệnh đề chính.
3. I could do it because of her.
Her là một đại từ, do đó, ta chọn giới từ kép because of để điền vào chỗ trống.
4. She loves Paris because of its beauty.
Its beauty là một cụm danh từ, do đó, ta chọn giới từ kép because of để điền vào chỗ trống.
5. He didn’t dare to move because of his mother’s being there.
His mother’s being there tương đương một cụm danh từ (being there là một danh động từ, có vai trò như một danh từ, kết hợp với sở hữu cách ở đằng trước tạo thành một cụm tương đương cụm danh từ), do đó, ta chọn giới từ kép because of để điền vào chỗ trống.
6. Because of staying up late, he overslept and couldn’t catch the early train.
Staying up late là một danh động từ, do đó, ta chọn giới từ kép because of để điền vào chỗ trống.

Như vậy, IZONE đã giúp các bạn phân biệt becausebecause of. Hãy đón đọc các bài viết tiếp theo tại website IZONE để khám phá thêm nhiều kiến thức mới khác nhé.

IZONETHAOCHI

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG