Reading 3.0 - 4.5 | IZONE

Oxford Read & Discover – Unit 1: Our Solar System

(Nguồn: Oxford Read & Discover)

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé!

A. Bài Đọc

This is an image of solar system

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Đoạn giới thiệu

Stars are huge balls of hot gas. A star with planets around it is called a solar system. Our Sun has eight planets – this is our solar system.

Đoạn 1: Our Galaxy

Groups of stars are called galaxies. Each galaxy has billions of stars. Our solar system is in a galaxy called the Milky Way that has 200 billion stars. There are billions of other galaxies in the universe.

All the planets in our solar system orbit the Sun. A year is the time that it takes a planet to orbit the Sun – it’s 365 days for Earth. Mercury and Venus are near the Sun, so they have shorter years because they travel a shorter distance around the Sun. A year on Mercury is the same as 88 days on Earth. Planets that are further from the Sun have longer orbits. A year on Neptune is the same as 165 years on Earth

Đoạn 2: Our Amazing Sun

The Sun and all other stars are made of two gases called hydrogen and helium.

The hydrogen changes into helium in a process called nuclear fusion. This process produces heat and light. Our Sun is about 150 million kilometers away from Earth, but it’s hot enough to burn you at the beach! Plants on Earth use energy from the Sun to grow. Animals and people also get their energy from the Sun because they eat plants.

Đoạn 3: Earth and the Sun

A planet goes around, or orbits, a star. It takes our planet Earth one year to orbit the Sun. A planet also turns on its axis. It takes Earth 24 hours to do a complete turn on its axis. When a place on Earth is opposite the Sun, it’s daytime in that place.

Each planet in our solar system is different, but Mercury, Venus, and Mars are rocky planets like Earth. If you landed on these planets, you would find rocks, and you could walk around on them. Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune are called gas giants. They are much bigger than the rocky planets, and they are made mostly of gas.

Đoạn 4: Dwarf Planets

Astronomers have discovered five dwarf planets in our solar system. Dwarf planets are like very small planets and they orbit the Sun. The biggest dwarf planet is called Eris, and it’s 2,500 kilometers across.

B. Bài Tập

Sau khi đã hiểu rõ bài đọc, bạn hãy thử sức với bài tập sau nhé!

Bài 1: Hoàn thành các câu sau với những từ trong bảng

axis         solar            orbit         galaxy

1. Our solar system is in a galaxy called the Milky Way.systems
2. Stars with planets around them are called systems
3. All the planets in our solar systemthe Sun
4. A planet turns on its


Bài 2: Hoàn thành trò chơi ô chữ sau và tìm ra từ bí mật

1. Planets, like Jupiter and Neptune, are called gas giants
2. are huge balls of hot gas.
3. The Sun is made of hydrogen and.
4. planets are like very small planets.
5. It takes Earth 24 hours to do a complete turn on its.
6. All plants on Earth get theirfrom the Sun.
Từ bí mật là:


Bài 3: Viết những từ vựng sau theo thứ tự từ bé đến lớn về kích cỡ:

galaxy     dwarf planet        solar system        planet        universe        star

dwarf planet3.5.
2.4. 6.


Bài 4: Chọn đáp án đúng

1. The Big Bang was about 14(million / billion) years ago.
2. Dwarf planets orbit(the Sun / other planets).
3. Mercury and Mars are made of(gas / rocks).
4. Our galaxy has 200(billion / million) stars.
5. Nuclear fusion produces light and(gas / heat).


Bài 5: Trả lời các câu hỏi sau

1. When is it daytime on Earth?
2. What produces the heat on the Sun?
3. Why is the Sun important for plants?
4. Why do the planets that are nearer the Sun have shorter years?
5. What is the biggest dwarf planet, and how big is it?

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

Các bạn hãy xem lại các từ vựng trong bài ở bảng tổng hợp dưới đây nhé!

TừNghĩa
gas (n)

Stars are huge balls of hot gas.
khí (danh từ)

Các ngôi sao là những quả cầu khí nóng khổng lồ.
solar system (n)

A star with planets around it is called a solar system.
hệ mặt trời (danh từ)

Một ngôi sao với các hành tinh xung quanh nó được gọi là hệ mặt trời.
galaxy (n)

Groups of stars are called galaxies.
thiên hà (danh từ)

Các nhóm sao được gọi là thiên hà.
billion (number)

Each galaxy has billions of stars.
tỷ (số)

Mỗi thiên hà có hàng tỷ ngôi sao.
universe (n)

There are billions of other galaxies in the universe.
vũ trụ (danh từ)

Có hàng tỷ thiên hà khác trong vũ trụ.
orbit (v)

All the planets in our solar system orbit the Sun.
quay quanh (động từ)

Tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta đều quay quanh Mặt trời.
distance (n)

Mercury and Venus are near the Sun, so they have shorter years because they travel a shorter distance around the Sun.
khoảng cách (danh từ)

Sao Thủy và Sao Kim ở gần Mặt trời, vì vậy chúng có số năm ngắn hơn vì chúng di chuyển một khoảng cách ngắn hơn quanh Mặt trời.
produce (v)

This process produces heat and light. 
tạo ra, sản xuất (động từ)

Quá trình này tạo ra nhiệt và ánh sáng.
axis (n)

A planet also turns on its axis.
trục (danh từ)

Một hành tinh cũng quay trên trục của nó.
opposite (preposition)When a place on Earth is opposite the Sun, it’s daytime in that place.đối diện Khi một địa điểm trên Trái đất đối diện với Mặt trời, thì đó là ban ngày ở nơi đó.
process (n)

The hydrogen changes into helium in a process called nuclear fusion. 
quá trình (danh từ)

Hydro biến đổi thành heli trong một quá trình gọi là phản ứng tổng hợp hạt nhân.
heat (v)

This process produces heat and light. 
nhiệt (động từ)

Quá trình này tạo ra nhiệt và ánh sáng.
burn (v)

Our Sun is about 150 million kilometers away from Earth, but it’s hot enough to burn you at the beach!
đốt cháy (động từ)

Mặt trời của chúng ta cách Trái đất khoảng 150 triệu km, nhưng nó đủ nóng để đốt cháy bạn trên bãi biển!
grow (v)

Plants on Earth use energy from the Sun to grow.
phát triển (danh từ)

Thực vật trên Trái đất sử dụng năng lượng từ Mặt trời để phát triển.
energy (v)

Animals and people also get their energy from the Sun because they eat plants.
năng lượng (động từ)

Động vật và con người cũng nhận được năng lượng từ Mặt trời vì chúng ăn thực vật.
go around

A planet goes around, or orbits, a star. 
quay xung quanhMột hành tinh quay xung quanh, hoặc quỹ đạo, một ngôi sao.
mostly (adv)

They are much bigger than the rocky planets, and they are made mostly of gas.
chủ yếu (trạng từ)

Chúng lớn hơn nhiều so với các hành tinh đá, và chúng được tạo ra chủ yếu bằng khí.
turn (v)

A planet also turns on its axis.
quay (động từ)

Một hành tinh cũng quay trên trục của nó.
complete (a)

It takes Earth 24 hours to do a complete turn on its axis.
hoàn toàn (tính từ)

Trái đất mất 24 giờ để quay hoàn toàn trên trục của nó.
daytime (n)

When a place on Earth is opposite the Sun, it’s daytime in that place.
ban ngày (danh từ)

Khi một địa điểm trên Trái đất đối diện với Mặt trời, thì đó là ban ngày ở nơi đó.
rocky planet (n)

Each planet in our solar system is different, but Mercury, Venus, and Mars are rocky planets like Earth.
hành tinh đá (danh từ)

Mỗi hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta đều khác nhau, nhưng sao Thủy, sao Kim và sao Hỏa đều là những hành tinh đá giống như Trái đất.
land (v)

If you landed on these planets, you would find rocks, and you could walk around on them.
hạ cánh (động từ)

Nếu bạn hạ cánh trên những hành tinh này, bạn sẽ tìm thấy những tảng đá, và bạn có thể đi vòng quanh chúng.
giant (n)

Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune are called gas giants
người khổng lồ (danh từ)

Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương được gọi là những người khổng lồ khí.
discover (v):

Astronomers have discovered five dwarf planets in our solar system. 
phát hiện (động từ)

Các nhà thiên văn đã phát hiện ra 5 hành tinh lùn trong hệ mặt trời của chúng ta.
astronomer (n)

Astronomers have discovered five dwarf planets in our solar system. 
nhà thiên văn (danh từ)

Các nhà thiên văn đã phát hiện ra 5 hành tinh lùn trong hệ mặt trời của chúng ta.