Reading 3.0 - 4.5 | IZONE

Oxford Read & Discover – Unit 14: Temperature

(Nguồn: Oxford Read & Discover)

A. Bài đọc

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. Bài tập

Bài 1: Khoanh tròn vào từ đúng

1. Earth’s temperature gets hotter / colder during an ice age.
2. Glaciers can become big, but they form very slowly / quickly.
3. Fjords form when the ocean fills a glacial valley / lake.
4. Greenhouse gases reflect / trap heat from sunlight.
5. PLants use methane / carbon dioxide to make their own food.
6. During greenhouse periods, glaciers get larger / smaller.

Bài 2: Hoàn thành các câu sau với những từ trong bảng

1. The Pole get less ______________ than other places on Earth.
2. Glaciers ________________ sunlight back into space.
3. In the past, there were tropical _______________ in Antarctica.
4. There’s a lot of ______________ in the frozen soil in the Arctic.
5. Moraines are long ________________ that are made by glaciers.
6. When glaciers move, they cut long ___________ in the ground.

Bài 3.1: Sắp xếp các từ thành một câu hoàn chỉnh.

1. changed. / temperature / Earth’s / never / has –
2. ice age / last / ago. / ended / The / 20,000 years –
3. Glacier / long. / is / Lambert / 80 kiLometers / The –
4. effect / The / warm. / greenhouse / Earth / keeps –
5. up / levels / melt. / go / Sea / glaciers / when –

Bài 3.2: Viết đúng hoặc sai bên cạnh mỗi câu đã hoàn thiện ở bài 3.1

1.
2.
3.
4.
5.

Bài 4: Trả lời các câu hỏi sau

1. When do winters become colder and longer?
2. How deep is the ice in the Lambert Glacier?
3. What do glaciers carry with them?
4. Why is the greenhouse effect important for us?
5. Why do plants grow well during greenhouse periods?

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. Bảng tổng hợp từ vựng

Các bạn hãy xem lại các từ vựng trong bài ở bảng tổng hợp dưới đây nhé!

[wptb id=4492]