Unit 23: Problems with Fuel

(Nguồn:  Oxford Read & Discover)

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé!

Fossil fuels là gì ? Nhiên liệu hóa thạch là gì | Nhiên liệu… | Flickr

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Đoạn giới thiệu

About 75% of the energy that people use for power stations and vehicles around the world is made from fossil fuels. Fossil fuels and nuclear fuels are very useful, but there are problems with using both of them. 

Đoạn 1: Non-Renewable Fuels 

One problem with fossil fuels is that they are non-renewable. Fossil fuels are made from plants and animals that lived millions of years ago. When we have used all the fossils that are on Earth now, there will not be any more. Some scientists say that oil will run out in 40 to 70 years, and gas in 50 to 150 years. Coal will run out in about 1000 years. 

Đoạn 2: Dirty Air 

When fossil fuels are burned, they make different gases that make the air dirty. This is called air pollution. Air pollution is bad for plants, animals, and people. 

Power stations and vehicles make air pollution. When gasoline is burned in cars and other vehicles, people who are walking or riding bicycles in the streets sometimes start to cough. The problem is worse in cities, where there are many cars. In some cities you can see the air is dirty. Some people wear a mask over their face so that they don’t breathe the pollution. 

Đoạn 3:  How Greenhouse Gases Work 

Greenhouse gases are a mixture of gases in the air around Earth. When heat from the sun warms Earth, some of it bounces off Earth and goes back into space. 

Greenhouse gases are useful because they store the heat and they keep Earth warm. Without greenhouse gases, Earth would be so cold that we would not be able to live here! 

Đoạn 4: Greenhouse Gas Problems 

When lots of fossil fuels are burned, they put too many greenhouse gases into the air. This makes it warmer on Earth and it can change the world climate. This is called global warming. 

Many scientists think that global warming has started forest fires, has created more floods, and is melting glaciers and ice in the Arctic and Antarctic. 

Đoạn 5: Nuclear Problems 

The biggest problem with nuclear fuel is that after uranium has been used , it makes dangerous radioactive waste. The radioactive waste stays dangerous for hundreds of years so it has to be stored very, very carefully. The radioactive waste is invisible, but it’s very dangerous and it can kill living things.

B. Bài Tập

Sau khi đã hiểu rõ bài đọc, bạn hãy thử sức với bài tập sau nhé!

Bài 1: Viết câu với những từ sau

fossil-fuels; non-renewable; oil; gas 


1. Fossil fuels are made from plants and animals that lived millions of years ago.
2.
3.
4.

Bài 2: Sửa lại những câu sau cho đúng


1. Fossil fuels make different gases that make the air clean.
=>
2. Air pollution is good for plants, animals, and people.
=>
3. Power stations and vehicles stop air pollution.
=>
4. Air pollution is worse in cities where there are few cars.
=>
5. In some cities, people wear a mask over their bicycle.
=>

Bài 3: Viết các câu sau theo trật tự đúng

Greenhouse gases store warms Earth.
Greenhouse gases stop and goes back into space.
Some heat bounces off Earth some heat going back into space. 
Heat from the sun heat and keep Earth warm. 

How greenhouse gases keep Earth warm: 


1. Heat from the sun warms Earth.
2.
3.
4.

Bài 4: Hoàn thành những câu sau 

fires; uranium; warming; ice; invisible; air; climate 


1. Burning fossil fuels puts more greenhouses gases into the .
2. More greenhouses gases can change the world’s .
3. This is called global .
4. In some countries, global warming has started forest .
5. The is melting at the Arctic and Antarctic.
6. After has been used, it makes radioactive waste.
7. Radioactive waste is .

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

Các bạn hãy xem lại các từ vựng trong bài ở bảng tổng hợp dưới đây nhé!

Từ vựngNghĩa
Power station
About 75% of the energy that people use for power stations and vehicles around the world is made from fossil fuels.
Nhà máy điện 
Khoảng 75% năng lượng mà mọi người sử dụng cho các nhà máy điện và xe cộ trên khắp thế giới được làm từ nhiên liệu hóa thạch.
Vehicle (n)
About 75% of the energy that people use for power stations and vehicles around the world is made from fossil fuels. 
Xe cộ
Khoảng 75% năng lượng mà mọi người sử dụng cho các nhà máy điện và xe cộ trên khắp thế giới được làm từ nhiên liệu hóa thạch. 
Fossil fuel 
About 75% of the energy that people use for power stations and vehicles around the world is made from fossil fuels. 
Nhiên liệu hóa thạch 
Khoảng 75% năng lượng mà mọi người sử dụng cho các nhà máy điện và xe cộ trên khắp thế giới được làm từ nhiên liệu hóa thạch.
Nuclear fuel 
Fossil fuels and nuclear fuels are very useful, but there are problems with using both of them. 
Nhiên liệu hạt nhân 
Nhiên liệu hóa thạch và nhiên liệu hạt nhân rất hữu ích, nhưng có những vấn đề khi sử dụng cả hai loại nhiên liệu này.
Non-renewable (adj)
One problem with fossil fuels is that they are non-renewable. 
Không thể tái tạo được 
Một vấn đề với nhiên liệu hóa thạch là chúng không thể tái tạo.
Run out 
Some scientists say that oil will run out in 40 to 70 years, and gas in 50 to 150 years.
Cạn kiệt 
Một số nhà khoa học nói rằng dầu mỏ sẽ cạn kiệt trong 40 đến 70 năm và khí đốt trong vòng 50 đến 150 năm.
Gas (n)
When fossil fuels are burned, they make different gases that make the air dirty.
Khí 
Khi nhiên liệu hóa thạch bị đốt cháy, chúng tạo ra các loại khí khác nhau làm cho không khí trở nên bẩn.
Air pollution
This is called air pollution. 
Sự ô nhiễm không khí 
Đây được gọi là ô nhiễm không khí.
Gasoline (n)
When gasoline is burned in cars and other vehicles, people who are walking or riding bicycles in the streets sometimes start to cough. 
Xăng 
Khi xăng bị đốt trong ô tô và các phương tiện khác, những người đang đi bộ hoặc đi xe đạp trên đường đôi khi bắt đầu bị ho.
Cough (v)
When gasoline is burned in cars and other vehicles, people who are walking or riding bicycles in the streets sometimes start to cough. 
Ho 
Khi xăng bị đốt trong ô tô và các phương tiện khác, những người đang đi bộ hoặc đi xe đạp trên đường đôi khi bắt đầu bị ho.
City (n)
The problem is worse in cities, where there are many cars.
Thành phố
Vấn đề còn tồi tệ hơn ở các thành phố, nơi có nhiều ô tô.
Dirty (adj)
In some cities you can see the air is dirty.
Bẩn 
Ở một số thành phố, bạn có thể thấy không khí bẩn.
Mask (n)
Some people wear a mask over their face so that they don’t breathe the pollution. 
Khẩu trang 
Một số người đeo khẩu trang che mặt để không hít thở ô nhiễm.
Greenhouse gas
Greenhouse gases are a mixture of gases in the air around Earth.
Khí nhà kính 
Khí nhà kính là một hỗn hợp các khí trong không khí xung quanh Trái đất.
Mixture (n)
Greenhouse gases are a mixture of gases in the air around Earth.
Hỗn hợp 
Khí nhà kính là một hỗn hợp các khí trong không khí xung quanh Trái đất.
Heat (n)
When heat from the sun warms Earth, some of it bounces off Earth and goes back into space. 
Nhiệt 
Khi nhiệt từ mặt trời sưởi ấm Trái đất, một phần trong số đó bật ra khỏi Trái đất và quay trở lại không gian.
Space (n)
When heat from the sun warms Earth, some of it bounces off Earth and goes back into space.
Không gian 
Khi nhiệt từ mặt trời sưởi ấm Trái đất, một phần trong số đó bật ra khỏi Trái đất và quay trở lại không gian.
Useful (adj)
Greenhouse gases are useful because they store the heat and they keep Earth warm.
Hữu ích 
Khí nhà kính rất hữu ích vì chúng lưu trữ nhiệt và giữ ấm cho Trái đất.
Climate (n)
This makes it warmer on Earth and it can change the world climate.
Khí hậu 
Điều này làm cho nó ấm hơn trên Trái đất và nó có thể thay đổi khí hậu thế giới.
Global warming
This is called global warming. 
Hiện tượng nóng lên toàn cầu 
Đây được gọi là hiện tượng nóng lên toàn cầu.
Forest fire 
Many scientists think that global warming has started forest fires, has created more floods, and is melting glaciers and ice in the Arctic and Antarctic. 
Cháy rừng 
Nhiều nhà khoa học cho rằng hiện tượng ấm lên toàn cầu đã bắt đầu cháy rừng, tạo ra nhiều lũ lụt hơn và đang làm tan chảy các tảng băng và băng ở Bắc Cực và Nam Cực.
Flood (n)
Many scientists think that global warming has started forest fires, has created more floods, and is melting glaciers and ice in the Arctic and Antarctic. 
Lũ lụt 
Nhiều nhà khoa học cho rằng hiện tượng ấm lên toàn cầu đã bắt đầu cháy rừng, tạo ra nhiều lũ lụt hơn và đang làm tan chảy các tảng băng và băng ở Bắc Cực và Nam Cực.
Glacier (n)
Many scientists think that global warming has started forest fires, has created more floods, and is melting glaciers and ice in the Arctic and Antarctic. 
tảng băng
Nhiều nhà khoa học cho rằng hiện tượng ấm lên toàn cầu đã bắt đầu cháy rừng, tạo ra nhiều lũ lụt hơn và đang làm tan chảy các tảng băng và băng ở Bắc Cực và Nam Cực.
Dangerous (adj)
The radioactive waste stays dangerous for hundreds of years so it has to be stored very, very carefully.
Nguy hiểm
Chất thải phóng xạ tồn tại hàng trăm năm rất nguy hiểm vì vậy nó phải được lưu trữ rất, rất cẩn thận.
Invisible (adj)
The radioactive waste is invisible, but it’s very dangerous and it can kill living things. 
Vô hình 
Chất thải phóng xạ vô hình nhưng rất nguy hiểm và có thể giết chết các sinh vật.

ngocanh

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG