Oxford Read & Discover – Unit 27: Forests

(Nguồn: Oxford Read & Discover)

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé!

A. Bài Đọc

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Đoạn giới thiệu

Forests are large areas of land that are covered in trees. There are different types of forest around the world because different places have different climates.

Đoạn 1: Forests in Cold Places

In very cold places, water is frozen into ice or snow so plants can’t use it. Conifer trees grow in forests in cold places. These trees have green leaves that look like thin, hard spikes. Leaves like this don’t lose as much water as flat leaves do, and ice and snow can’t break them. Most conifer trees have leaves all year long, so it’s usually dark on the forest floor and few plants grow there. Birds and squirrels eat seeds from cones that fall from conifer trees, and animals like wolves hunt on the forest floor.

Đoạn 2: Forests in Mild Places

Some forests grow in places with mild climates that have warm summers and cold winters. Many trees in these places have large, flat leaves that drop off in fall so that the trees stop growing in winter. The dead leaves give back nutrients to the soil. Then in spring, sunlight reaches the forest floor, so spring flowers grow there.

Many animals in this ecosystem eat leaves or other parts of the trees. In winter, many insects sleep under rocks or dead leaves. They come out in spring to eat the new leaves on trees. Squirrels collect and store nuts to eat in winter when trees have no seeds or fruit.

Đoạn 3: Tropical Rainforests

Tropical rainforests grow in hot, rainy places. Rainforest trees grow very tall because they get lots of water, sunlight, and warm air. Some rainforest trees have normous roots that grow above the soil to help the trees to stand up.

Most animals in this ecosystem, like birds and monkeys, live in the trees. They feed on fruits, nuts, and leaves. Some animals eat nuts and fruits that fall from trees or that monkeys drop! Predators, like ocelots and snakes, eat other animals that live in the forest.

Đoạn 4: Temperate Rainforests

Temperate rainforests grow in places where it’s cool and rainy most of the year. Conifers and some trees that have flat leaves grow in these forests, and bushes grow on the forest floor, too. Because of all the dead wood and leaves, the soil has lots of nutrients. Conifers use the nutrients and rain to grow very tall – they can be as high as a building that’s 30 storeys high!

Most animals live on or near the forest floor. There’s lots of food there and tall trees protect them from the sun, wind, and rain. Some food chains start with dead leaves that voles eat from the forest floor. Racoons eat voles, and cougars eat racoons.

B. Bài Tập

Sau khi đã hiểu rõ bài đọc, bạn hãy thử sức với bài tập sau nhé!

Bài 1: Sửa lại các câu sau:

1. Conifer trees have blue leaves that look like thin, soft spikes. =>
2. Conifer leaves don’t lose as much heat as flat leaves do. =>
3. Most conifer trees only have leaves for part of the year. =>
4. It’s usually light on the forest floor and many plants grow there. =>
5. Wolves eat seeds from cones that fall from conifer trees. =>

Bài 2: Trả lời các câu hỏi sau đây: (Đáp án gợi ý)

1. Where do tropical rainforests grow? =>
2. Why do tropical rainforest trees grow very tall? =>
3. Why do tropical rainforest tree roots grow above the soil? =>
4. Where do most tropical rainforest animals live? =>
5. What do birds and monkeys eat? =>

Bài 3: Viết tên để tạo ra chuỗi thức ăn. Sau đó viết thứ tự.

LeavesVolesRaccoonCougar

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

Các bạn hãy xem lại các từ vựng trong bài ở bảng tổng hợp dưới đây nhé!

Từ vựngNghĩa
Cover
Forests are large areas of land that are covered in trees.
Bao phủ
Rừng cây là các khu vực được che phủ bởi cây
Climate (n)
There are different types of forest around the world because different places have different climates.
Khí hậu
Có nhiều loại rừng ở trên thế giới bởi vì những vùng khác nhau có khí hậu khác nhau.
Ice (n)
In very cold places, water is frozen into ice or snow so plants can’t use it.
Băng đá
Ở những nơi rất lạnh, nước bị đóng băng thành băng hoặc tuyết vì vậy thực vật không thể sử dụng được.
Snow (n)
In very cold places, water is frozen into ice or snow so plants can’t use it.
Tuyết
Ở những nơi rất lạnh, nước bị đóng băng thành băng hoặc tuyết vì vậy thực vật không thể sử dụng được.
Spike (n)
These trees have green leaves that look like thin, hard spikes
Mũi gai
Những loại cây này có lá xanh nhìn giống những mũi gai mỏng cứng.
Flat (adj)
Leaves like this don’t lose as much water as flat leaves do, and ice and snow can’t break them.
Phẳng 
Những chiếc lá giống như này không mất nước nhiều như lá phẳng, và băng và tuyết không thể làm vỡ chúng.
Break (v)
Leaves like this don’t lose as much water as flat leaves do, and ice and snow can’t break them.
Làm vỡ
Những chiếc lá giống như này không mất nước nhiều như lá phẳng, và băng và tuyết không thể làm vỡ chúng.
All year long
Most conifer trees have leaves all year long, so it’s usually dark on the forest floor and few plants grow there.
Suốt năm
Phần lớn cây tùng bách ra lá xuyên suốt năm, vì vậy mặt đất thưởng phủ tối và rất ít cây sống được ở đó.
Forest floor
Most conifer trees have leaves all year long, so it’s usually dark on the forest floor and few plants grow there.
Nền rừng, mặt đất rừng
Phần lớn cây tùng bách ra lá xuyên suốt năm, vì vậy mặt đất thưởng phủ tối và rất ít cây sống được ở đó.
Cone (n)
Birds and squirrels eat seeds from cones that fall from conifer trees
Quả thông
Chim và sóc ăn hạt từ quả thông rơi từ cây tùng bách
Hunt (v)
Animals like wolves hunt on the forest floor.
Săn mồi
Động vật như sói săn mồi trên nền rừng. 
Mild (adj)
Some forests grow in places with mild climates that have warm summers and cold winters.
Ôn hòa
Một vài khu rừng mọc trong các vùng có khí hậu ôn hòa với mùa hè ấm và mùa đông lạnh
Drop off
Many trees in these places have large, flat leaves that drop off in fall so that the trees stop growing in winter. 
Rơi xuống
Nhiều cây ở những nơi này có lá to và phẳng mà sẽ rơi xuống vào mùa thu để cây ngừng mọc vào mùa đông.
Give back
The dead leaves give back nutrients to the soil. 
Trả lại
Lá cây chết trả lại dưỡng chất cho mặt đất. 
Insect (n)
In winter, many insects sleep under rocks or dead leaves
Côn trùng
Vào mùa đông, nhiều loài côn trùng ngủ dưới đá hoặc dưới lá cây chết.
Store (v)
Squirrels collect and store nuts to eat in winter when trees have no seeds or fruit.
Tích trữ
Sóc thu thập và tích trữ các loại hạt để ăn vào mùa đông khi cây không còn hạt giống hay quả.
Nut (n)
Squirrels collect and store nuts to eat in winter when trees have no seeds or fruit.
Hạt, hạnh nhân,…
Sóc thu thập và tích trữ các loại hạt để ăn vào mùa đông khi cây không còn hạt giống hay quả.
Tropical (adj)
Tropical rainforests grow in hot, rainy places.
Nhiệt đới
Rừng mưa nhiệt đới mọc trong những vùng nóng và hay mưa.
Sunlight (n)
Rainforest trees grow very tall because they get lots of water, sunlight, and warm air.
Ánh nắng mặt trời
Rừng mưa mọc rất cao bởi chúng nhận được nhiều nước, ánh nắng, và không khí ấm.
Enormous (adj)
Some rainforest trees have enormous roots that grow above the soil to help the trees to stand up.
Khổng lồ
Một vài cây rừng nhiệt đới có gốc rễ khổng lồ mọc ở phía trên mặt đất giúp cây đứng thẳng lên.
Stand up
Some rainforest trees have enormous roots that grow above the soil to help the trees to stand up.
Dựng đứng, đứng thẳng lên
Một vài cây rừng nhiệt đới có gốc rễ khổng lồ mọc ở phía trên mặt đất giúp cây đứng thẳng lên.
Temperate (adj)
Temperate rainforests grow in places where it’s cool and rainy most of the year. 
Ôn hòa
Rừng nhiệt đới ôn hòa mọc ở những vùng mát mẻ và hay mưa xuyên suốt năm.
Bush (n)
Bushes grow on the forest floor, too.
Bụi cỏ
Các bụi cây cũng mọc trên nền rừng.
Dead wood
Because of all the dead wood and leaves, the soil has lots of nutrients.
Củi khô, củi chết
Bởi vì củi khô và lá chết, đất ở đây có nhiều dưỡng chất.
Storey (n)
They can be as high as a building that’s 30 storeys high!
Tầng
Chúng có thể cao bằng một tòa nhà 30 tầng!

maianhizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG