Reading 3.0 - 4.5 | IZONE

Oxford Read & Discover – Unit 5: Keeping Our Planet Cool

(Nguồn: Oxford Read & Discover)

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé!

A. Bài Đọc

This is an image of a cool planet

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Đoạn giới thiệu

Scientists think that Earth’s climate is changing and the weather is getting more extreme. They think that this is happening because Earth is getting warmer. Why is this happening, and how can we keep our planet cool?

Đoạn 1: The Greenhouse Effect

Earth gets heat from the sun. Some of the heat escapes into space, but some is trapped by a blanket of gases. This keeps Earth warm enough for us to live here, and it’s called the greenhouse effect because it works like a greenhouse

Đoạn 2: Global warming

When we use fossil fuels we make a gas called carbon dioxide. Scientists think that we are putting too much carbon dioxide into the air.The carbon dioxide increases the greenhouse effect and Earth gets warmer.This is called global warming

Đoạn 3: Extreme Weather

Scientists think that global warming is changing our climate and making the weather more extreme. This is a problem for people, animals, and plants. Hurricanes are getting more dangerous. In 2005, a huge hurricane hit New Orleans in the USA. About 2,000 people died, and most of the city was flooded. There are many rivers in Bangladesh. There are always floods in the rainy season, but the floods are getting worse. Every year, some people die and thousands of people lose their homes.

In the Sahara Desert in Africa, there is not enough rain and the desert is getting bigger. People have left their homes because they can’t grow food. The Gobi Desert in China and Mongolia is also getting bigger. Desert sand blows all the way into cities in North Korea and South Korea.

Đoạn 4: Melting Ice

Earth is getting warmer and the ice is melting at the North and South Poles. As this ice changes to water, the sea level is getting higher. This is dangerous for low countries like Bangladesh, and for low islands. Tuvalu is a country in the Pacific Ocean and it’s made of groups of islands. Parts of the capital, Funafati, are now only 10 centimeters above sea level. Scientists think that the ocean will soon cover the land, and the people who live there will have to move to other countries like New Zealand or Australia.

Đoạn 5: What can we do?

Scientists are investigating ways of predicting extreme weather so that people can be ready for it. Charities are working with people to build stronger and higher homes. They are also giving people special radios so that they can hear about extreme weather and move to a safer place.

Our planet has natural ways to reduce carbon dioxide. Oceans and plants use carbon dioxide, so we must protect our oceans and plants.

We must try to keep Earth cool by using fewer fossil fuels and producing less carbon dioxide. We need electricity, but we can make it without using fossil fuels. Instead, we can use nuclear energy, or natural energy from the sun, wind, or water.

B. Bài Tập

Bài 1: Điền số thích hợp cho các quốc gia dưới đây

This is a world map

New Zealand:
Bangladesh:
Sahara Desert:
China:
USA: 1
Tuvalu:
Gobi Desert:
South Korea:
Australia:

Bài 2: Hoàn thành các câu dưới đây với các từ cho sẵn trong bảng

warm         gases     greenhouse effect     fossil fuels    sun     carbon dioxide

1. Heat comes to Earth from the
2. Some of the heat is trapped by a blanket of
3. The greenhouse effect keeps Earthenough for us to live here.
4. We make carbon dioxide when we use
5. Carbon dioxide increases theand this makes Earth warmer.
6. Ocean and plants use

Bài 3: Điền True hoặc False cho các câu sau

1. There are many rivers in Bangladesh
2. The Sahara Desert is getting smaller.
3. Many people died in a hurricane in New Orleans in 2005.
4. The sea level is getting lower because of melting ice.
5. Funafati is the capital of Tuvalu
6. It’s possible to grow food on floating gardens

Bài 4: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh 

1. increases / Carbon / dioxide / the / effect / greenhouse

2. climate /global / our / think / is / Scientists / that / warming / changing

3. 10 / level / Funafati / only / Parts / are / of / centimeters /sea / above

4. dioxide / to / has / Our / reduce / natural / planet / ways/ carbon

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

Bài 5: Viết câu trả lời ngắn cho câu hỏi: How can we keep our planet cool?

We must try to keep Earth cool by using fewer fossil fuels and producing less carbon dioxide. We need electricity, but we can make it without using fossil fuels. Instead, we can use nuclear energy, or natural energy from the sun, wind, or water.

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

Các bạn hãy xem lại các từ vựng trong bài ở bảng tổng hợp dưới đây nhé!

TừNghĩa
climate (n)

Scientists think that Earth’s climate is changing and the weather is getting more extreme. 
khí hậu (danh từ)

Các nhà khoa học cho rằng khí hậu Trái đất đang thay đổi và thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn.
hear about (v)

They are also giving people special radios so that they can hear about extreme weather and move to a safer place.
nghe về (động từ)

Họ cũng đang cung cấp cho mọi người những bộ đàm đặc biệt để họ có thể nghe về thời tiết khắc nghiệt và di chuyển đến một nơi an toàn hơn.
extreme (adj)

Scientists think that Earth’s climate is changing and the weather is getting more extreme
khắc nghiệt (tính từ)

Các nhà khoa học cho rằng khí hậu Trái đất đang thay đổi và thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn.
heat (n)

Earth gets heat from the sun. 
nhiệt (danh từ)

Trái đất nhận nhiệt từ mặt trời.
escape (v)

Some of the heat escapes into space, but some is trapped by a blanket of gases.
thoát ra (động từ)

Một số nhiệt thoát ra ngoài không gian, nhưng một số bị giữ lại bởi một lớp khí.
greenhouse effect (n)

This keeps Earth warm enough for us to live here, and it’s called the greenhouse effect because it works like a greenhouse
hiệu ứng nhà kính (danh từ)

Điều này giữ cho Trái đất đủ ấm để chúng ta sống ở đây và nó được gọi là hiệu ứng nhà kính vì nó hoạt động giống như một nhà kính
trap (v)

Some of the heat escapes into space, but some is trapped by a blanket of gases.
giữ lại (động từ)

Một phần nhiệt thoát ra ngoài không gian, nhưng một phần bị giữ lại bởi một lớp khí.
melt (v)

Earth is getting warmer and the ice is melting at the North and South Poles. 
tan ra (động từ)

Trái đất ngày càng ấm lên và băng tan ở hai cực Bắc và Nam.
blanket (n)

Some of the heat escapes into space, but some is trapped by a blanket of gases.
lớp phủ (danh từ)

Một phần nhiệt thoát ra ngoài không gian, nhưng một phần bị giữ lại bởi một lớp khí.
global warming (n)

This is called global warming
hiện tượng nóng lên toàn cầu (danh từ)

Đây được gọi là hiện tượng nóng lên toàn cầu
hurricane (n)

Hurricanes are getting more dangerous.
bão (danh từ)

Bão ngày càng nguy hiểm hơn.
hit (v)

In 2005, a huge hurricane hit New Orleans in the USA.
đổ bộ (động từ)

Năm 2005, một cơn bão lớn đã đổ bộ vào New Orleans của Hoa Kỳ.
flood (v)

About 2,000 people died, and most of the city was flooded
ngập lụt (động từ)

Khoảng 2.000 người chết, và phần lớn thành phố bị ngập lụt.
rainy season (n)

There are always floods in the rainy season, but the floods are getting worse. 
mùa mưa (danh từ)

Mùa mưa luôn có lũ, nhưng lũ ngày càng tệ hơn.
lose (v)

Every year, some people die and thousands of people lose their homes. 
mất (động từ)

Mỗi năm, một số người chết và hàng ngàn người mất nhà cửa.
desert (n)

In the Sahara Desert in Africa, there is not enough rain and the desert is getting bigger.
sa mạc (danh từ)

Tại sa mạc Sahara ở châu Phi, không có đủ mưa và sa mạc ngày càng lớn hơn.
blow (v)

Desert sand blows all the way into cities in North Korea and South Korea.
tràn vào, thổi vào (động từ)

Cát sa mạc tràn vào các thành phố ở Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc.
change (v)

As this ice changes to water, the sea level is getting higher.
thay đổi (động từ)

Khi lớp băng này chuyển thành nước, mực nước biển ngày càng cao.
sea level (n)

Parts of the capital, Funafati, are now only 10 centimeters above sea level.
mực nước biển (danh từ)

Các khu vực của thủ đô Funafati hiện chỉ cao hơn mực nước biển 10 cm.
cover (v)

Scientists think that the ocean will soon cover the land, and the people who live there will have to move to other countries like New Zealand or Australia.
bao phủ (động từ)

Các nhà khoa học cho rằng đại dương sẽ sớm bao phủ đất liền, và những người sống ở đó sẽ phải chuyển đến các nước khác như New Zealand hay Australia.
predict (v)

Scientists are investigating ways of predicting extreme weather so that people can be ready for it. 
dự đoán (động từ)

Các nhà khoa học đang nghiên cứu các cách dự đoán thời tiết khắc nghiệt để mọi người có thể sẵn sàng cho nó.
reduce (v)

Our planet has natural ways to reduce carbon dioxide. 
giảm (động từ)

Hành tinh của chúng ta có những cách tự nhiên để giảm lượng khí cacbonic.
protect (v)

Oceans and plants use carbon dioxide, so we must protect our oceans and plants.
bảo vệ (động từ)

Đại dương và thực vật sử dụng carbon dioxide, vì vậy chúng ta phải bảo vệ đại dương và thực vật của chúng ta.
nuclear energy (n)

Instead, we can use nuclear energy, or natural energy from the sun, wind, or water.  
năng lượng hạt nhân (danh từ)

Thay vào đó, chúng ta có thể sử dụng năng lượng hạt nhân, hoặc năng lượng tự nhiên từ mặt trời, gió hoặc nước.
put something into something (v)

Scientists think that we are putting too much carbon dioxide into the air.
đưa cái gì vào cái gì (động từ)

Các nhà khoa học cho rằng chúng ta đang đưa quá nhiều khí cacbonic vào không khí.