Oxford Read & Discover – Unit 7: Discovering Cells

(Nguồn:  Oxford Read & Discover)

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé!

A. Bài Đọc

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Đoạn giới thiệu

Most cells are too small to see, so how do people know that living things are made of cells? No one knew about cells until microscopes were invented. Microscopes magnify tiny things, like cells, to make them look bigger, so that people can see them.

Đoạn 1: Learning About Cells

In 1665 a British scientist called Robert Hooke made one of the first microscopes. He used it to look at a thin piece of tree bark called cork. He saw that the cork was made of lots of tiny pieces. These were the cork cells. Today, microscopes can magnify things a million times!

Đoạn 2: Living Cells

If cells are so small, how do we know if they are living or not? We know a cell is living because it does what other living things do. A cell can get energy from its food and a cell can move. A cell can grow so it can get bigger. A cell can reproduce- it can make more cells.

Most living things are made of many cells. The simplest living things are made of just one cell. We call them microbes because we can only see them through a microscope. An amoeba is one of the biggest types of microbe, but it’s so small that 50 amoebas together are only as big as one grain of rice!

Đoạn 3: Many Cells

Did you know that you started life as one cell? People, other animals, and plants grow from one cell into living things made of many cells. Different plants and animals are different sizes because of the number of cells in their body. An elephant is bigger than a rabbit because it has millions more cells.

Đoạn 4: Types of Cell

Not all cells are the same. Both plants and animals have different types of cell. For example, in plants some cells make food and other cells take in water.

The same cells that work together to do the same job are called tissues. For example, bark cells work together to make bark tissue on a tree. Skin cells make the skin tissue on an animal’s body. Muscle cells make muscle tissues that help an animal to move.

Some different tissues work together to make organs. Organs are important parts of the body, and they do amazing jobs. Eyes are organs that animals see with. Roots are organs that help plants to grow in soil.

An elephant’s trunk is an important organ. The elephant uses it to pull leaves from trees and to lift other plant foods and water to its mouth. The trunk is made of different tissues, like skin tissue and muscle tissue.

B. Bài Tập

Sau khi đã hiểu rõ bài đọc, bạn hãy thử sức với bài tập sau nhé!

Bài 1: Viết các từ (dưới hình tương ứng)

microbetissuescientistmicroscopecellorgan


1. microscope
2. .
3. .
4.
5.
6.

Bài 2: Hoàn thiện các câu

smallestcellmicroscopemillionamoeba


1. Cells are the smallest living things.
2. Scientists use a to see cells.
3. Microscopes can magnify things a times.
4. A living thing that is made of one is called a microbe.
5. An is one of the biggest microbes.

Bài 3: Gạch chân dưới các từ đúng


1. Muscle cells make muscle tissues/ organs that help animals to move. =>
2. Bark cells make the bark / leaf tissue on a tree. =>
3. An eye / root is an example of an animal organ. =>
4. In plants, different tissues make different organs, like roots / trunks. =>

Bài 4: Nối mỗi ý ở cột bên trên với ý tương ứng ở cột bên dưới để tạo thành câu hoàn chỉnh

a. … cells that work together.
b. … plant and animal bodies.
c. … an organ.
d. … do the same job.
1. There are different types of cell in
2. Tissues are the same
3. Cells that work together
4. Different tissues that work together make

Bài 5: Trả lời các câu hỏi (Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo)

1. Why are cells called cells? =>
2. What can cells do? =>
3. Have you ever seen cells through a microscope? =>

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

Các bạn hãy xem lại các từ vựng trong bài ở bảng tổng hợp dưới đây nhé!

Từ vựngNghĩa
cell (n)
Most cells are too small to see, so how do people know that living things are made of cells?
tế bào
Hầu hết các tế bào đều quá nhỏ để có thể nhìn thấy, vậy làm thế nào để mọi người biết rằng các sinh vật sống được tạo thành từ các tế bào?
magnify (v)
Microscopes magnify tiny things, like cells, to make them look bigger, so that people can see them.
phóng to, thổi phồng
Kính hiển vi phóng to những thứ nhỏ xíu, như các tế bào, để khiến chúng trông to hơn, để mọi người có thể nhìn thấy chúng.
tiny (adj)
Microscopes magnify tiny things, like cells, to make them look bigger, so that people can see them.
nhỏ xíu
Kính hiển vi phóng to những thứ nhỏ xíu, như các tế bào, để khiến chúng trông to hơn, để mọi người có thể nhìn thấy chúng.
microscope (n) 
In 1665 a British scientist called Robert Hooke made one of the first microscopes.
kính hiển vi
Vào năm 1665, một nhà khoa học người Anh tên là Robert Hooke đã tạo ra một trong những chiếc kính hiển vi đầu tiên.
tree bark (n)
He used it to look at a thin piece of tree bark called cork.
vỏ cây
Ông ấy đã dùng nó để nhìn vào một miếng vỏ cây mỏng tên là cây bần.
piece (n)
He saw that the cork was made of lots of tiny pieces.
mảnh
Ông ấy đã nhìn thấy rằng cây bần được tạo nên từ rất nhiều mảnh nhỏ xíu.
million (n) 
Today, microscopes can magnify things a million times!
triệu
Ngày nay, kính hiển vi có thể phóng to các thứ lên cả triệu lần!
living thing(s)
We know a cell is living because it does what other living things do.
(các) sinh vật sống
Chúng ta biết một tế bào đang sống bởi nó làm những gì các sinh vật sống khác làm.
energy (n)
A cell can get energy from its food and a cell can move. 
năng lượng
Một tế bào có thể lấy năng lượng từ thức ăn của mình và một tế bào có thể di chuyển.
reproduce (v)
A cell can reproduce – it can make more cells.
sinh sản
Một tế bào có thể sinh sản – nó có thể tạo ra nhiều tế bào hơn.
microbe (n) 
We call them microbes because we can only see them through a microscope.
vi khuẩn
Chúng ta gọi chúng là các vi khuẩn bởi chúng ta chỉ có thể nhìn thấy chúng qua một chiếc kính hiển vi.
grain (n) 
An amoeba is one of the biggest types of microbe, but it’s so small that 50 amoebas together are only as big as one grain of rice!
hạt (thóc, gạo, ngũ cốc, …)
Trùng amip là một trong những loại vi khuẩn lớn nhất, nhưng nó cũng nhỏ khi mà 50 con trùng amip mới lớn bằng một hạt gạo!
both (adj) 
Both plants and animals have different types of cell.
cả hai
Cả cây cối và động vật đều có những loại tế bào khác nhau.
take in
For example, in plants some cells make food and other cells take in water.
hấp thụ
Ví dụ, ở cây cối một số tế bào tạo ra thức ăn và các tế bào khác hấp thụ nước.
tissue (n)
The same cells that work together to do the same job are called tissues

Những tế bào giống nhau mà làm việc cùng nhau để làm cùng một công việc được gọi là các mô.
skin (n) 
Skin cells make the skin tissue on an animal’s body.
da
Các tế bào da tạo nên mô da trên cơ thể động vật.
muscle (n) 
Muscle cells make muscle tissues that help an animal to move.
cơ bắp
Các tế bào cơ bắp tạo nên các mô cơ bắp giúp cho động vật di chuyển.
organ (n)
Some different tissues work together to make organs
cơ quan (trong cơ thể)
Một số mô khác nhau làm việc cùng nhau để tạo thành các cơ quan.
amazing (adj)
Organs are important parts of the body, and they do amazing jobs.
tuyệt vời
Các cơ quan là các phần quan trọng của cơ thể, và chúng thực hiện những công việc tuyệt vời.
root (n)
Roots are organs that help plants to grow in soil.
rễ (cây)
Rễ là các cơ quan giúp cây cối phát triển trong đất.
soil (n)
Roots are organs that help plants to grow in soil.
đất
Rễ là các cơ quan giúp cây cối phát triển trong đất.
important (adj) 
An elephant’s trunk is an important organ.
quan trọng
Vòi của một con voi là một cơ quan quan trọng.
pull (v)
The elephant uses it to pull leaves from trees and to lift other plant foods and water to its mouth.
kéo, giật
Voi dùng nó để giật lá từ các cây và nhặt các thức ăn khác từ cây và nước cho vào miệng.
lift (v) 
The elephant uses it to pull leaves from trees and to lift other plant foods and water to its mouth.
nâng lên, nhặt, bốc
Voi dùng nó để giật lá từ các cây và nhặt các thức ăn khác từ cây và nước cho vào miệng.
like … 
The trunk is made of different tissues, like skin tissue and muscle tissue.
như là … 
Vòi được tạo thành từ nhiều mô khác nhau, như mô da và mô cơ.

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG