Reading 3.0 - 4.5 | IZONE

Oxford Read & Discover – Unit 2: Life on Other Planets

(Nguồn: Oxford Read & Discover)

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé!

A. Bài Đọc

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Đoạn giới thiệu

In stories, aliens are living things from another world, but are they real? Is there life on other planets? Astronomers on planets are looking for other life in our solar system, and on planets around other stars.

Đoạn 1: Martians!

A hundred years ago, telescopes were smaller, and it was difficult to see Mars clearly. Astronomers thought that they saw lines on the surface of Mars, and people thought that they were canals. At the time, people were building great canals on Earth, like the Panama Canal in Central America.

Some astronomers imagined aliens building these canals and living in cities on Mars. People wrote stories and made movies about aliens from Mars, called Martians, visiting Earth. Now we know that there aren’t any Martians, but we still make movies about them!

Đoạn 2: Water and Bacteria

I.ife on Earth needs liquid water, carbon, and gases like oxygen and nitrogen. When scientists look for life on other planets, they look for places that have liquid water.

Bacteria are simple living things on Earth, and they can live in very hot and cold places, and even inside rocks. Scientists are looking for bacteria on Mars and in other places in our solar system.

Đoạn 3: Life on Mars

It’s very cold on Mars, so all the water on the surface is ice. Many scientists think that there is liquid water in the soil or even in underground rivers. Maybe there is life on Mars, too. At the moment, robots from Earth are exploring Mars and looking for life.

Đoạn 4: Europa

Europa is one of Jupiter’s moons and it’s covered in ice. The surface is very cold, but scientists think it’s warmer inside. Maybe there are oceans under the ice. Maybe there are bacteria or other living things in the oceans, too. One day people will send robots to explore Europa and to look for life.

Đoạn 5: Titan

Saturn’s largest moon, Titan, is the only moon in the solar system with atmosphere. It has rivers, lakes, rain and clouds. These are made of chemicals called hydrocarbons, and scientists think that there is water under the surface of Titan, too. Living things are made of hydrocarbons and water. Maybe one day we will discover life on Titan.

Đoạn 6: Life in Other Solar Systems

What do we know about life in other solar systems? Astronomers have found hundreds of planets near other stars, but they are still looking for a planet like

Earth. Some scientists think that there are lots of planets like Earth in our galaxy, and millions in the universe. Maybe there is life on some of them. On another planet billions of kilometers from here, maybe alien astronomers are looking at the stars!

B. Bài Tập

Bài 1: Điền từ thích hợp với mỗi bức tranh sau

UFO      canal      bacteria          alien

This is an image of a canalThis is an image of an alienThis is an image of bacteriaThis is an image of an aircraft
1. 2. 3. 4.


Bài 2: Điền “Earth, Mars, Europa, Titan” vào chỗ trống thích hợp

1. These places have an atmosphere
Earth, , and .
2. The surface of these places is ice.
and
3. Robots are exploring this place.

4. These places have lakes on the surface
and
5. Lots of living things are in this place.


Bài 3: Hoàn thành các câu sau

imagine   covers   underground   simple

1. Bacteria are living things on Earth
2. We can life on other planets
3. Maybe there are rivers on Mars
4. Ice the surface of Europa


Bài 4: Chọn đáp án đúng

1. Life on Earth needs (solid / liquid) water.
2. At the moment, robots are exploring (Venus/ Mars).
3. Scientists think that the inside of Europa is (warmer / colder) than the surface.
4. The lakes on Titan are made of (oxygen/hydrocarbons).


Bài 5: Trả lời các câu hỏi sau

1. Why did people think there were canals on Mars?

2. Why isn’t there any water on the surface of Mars?

3. What are living things made of?

4. Do you think we will find life on other planets? Why or why not?

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

Các bạn hãy xem lại các từ vựng trong bài ở bảng tổng hợp dưới đây nhé!

TừNghĩa
alien (n)

In stories, aliens are living things from another world, but are they real?
người ngoài hành tinh (danh từ)

Trong truyện, người ngoài hành tinh là sinh vật sống từ thế giới khác, nhưng chúng có thật không?
astronomer (n)

Astronomers on planets are looking for other life in our solar system, and on planets around other stars.
nhà thiên văn học (danh từ)

Các nhà thiên văn học trên các hành tinh đang tìm kiếm sự sống khác trong hệ mặt trời của chúng ta và trên các hành tinh xung quanh các ngôi sao khác.
look for (v)

Astronomers on planets are looking for other life in our solar system, and on planets around other stars.
tìm kiếm (động từ)

Các nhà thiên văn học trên các hành tinh đang tìm kiếm sự sống khác trong hệ mặt trời của chúng ta và trên các hành tinh xung quanh các ngôi sao khác.
telescope (n)

A hundred years ago, telescopes were smaller, and it was difficult to see Mars clearly. 
kính thiên văn (danh từ)

Một trăm năm trước, kính thiên văn nhỏ hơn, và rất khó để nhìn rõ sao Hỏa.
line (n)

Astronomers thought that they saw lines on the surface of Mars, and people thought that they were canals.
dòng kẻ (danh từ)

Các nhà thiên văn học nghĩ rằng họ nhìn thấy các đường kẻ trên bề mặt sao Hỏa, và mọi người nghĩ rằng đó là các kênh đào
canal (n)

Astronomers thought that they saw lines on the surface of Mars, and people thought that they were canals.
kênh đào danh từ)

Các nhà thiên văn học nghĩ rằng họ nhìn thấy các đường trên bề mặt sao Hỏa, và mọi người nghĩ rằng đó là các kênh đào.
imagine (v)

Some astronomers imagined aliens building these canals and living in cities on Mars.
tưởng tượng (động từ)

Một số nhà thiên văn học đã tưởng tượng người ngoài hành tinh xây dựng những con kênh này và sống trong các thành phố trên sao Hỏa.
clearly (adv)

A hundred years ago, telescopes were smaller, and it was difficult to see Mars clearly
rõ ràng (trạng từ)

Một trăm năm trước, kính thiên văn nhỏ hơn, và rất khó để nhìn sao Hỏa.
liquid water (n)

Life on Earth needs liquid water, carbon, and gases like oxygen and nitrogen. 
nước lỏng (danh từ)

Sự sống trên Trái đất cần nước lỏng, cacbon và các khí như oxy và nitơ.
living thing (n)

In stories, aliens are living things from another world, but are they real?
sinh vật sống (danh từ)

Trong truyện, người ngoài hành tinh là sinh vật sống từ thế giới khác, nhưng chúng có thật không?
bacteria (n)

Scientists are looking for bacteria on Mars and in other places in our solar system.
vi khuẩn (danh từ)

Các nhà khoa học đang tìm kiếm vi khuẩn trên sao Hỏa và ở những nơi khác trong hệ mặt trời của chúng ta.
surface (n)

Astronomers thought that they saw lines on the surface of Mars, and people thought that they were canals.
bề mặt (danh từ)

Các nhà thiên văn học nghĩ rằng họ nhìn thấy các đường trên bề mặt sao Hỏa, và mọi người nghĩ rằng đó là các kênh đào.
underground (adj)

Many scientists think that there is liquid water in the soil or even in underground rivers.
dưới lòng đất (tính từ)

Nhiều nhà khoa học cho rằng có nước lỏng trong đất hoặc thậm chí trong các sông ngầm.
explore (v)

At the moment, robots from Earth are exploring Mars and looking for life
khám phá (động từ)

Hiện tại, robot từ Trái đất đang khám phá sao Hỏa và tìm kiếm sự sống
covered (adj)

Europa is one of Jupiter’s moons and it’s covered in ice. 
được che phủ (tính từ)

Europa là một trong những mặt trăng của Sao Mộc và nó bị bao phủ bởi băng.
inside (adv)

The surface is very cold, but scientists think it’s warmer inside.
bên trong (trạng từ)

Bề mặt rất lạnh, nhưng các nhà khoa học cho rằng bên trong ấm hơn.
robot (n)

One day people will send robots to explore Europa and to look for life.
người máy (danh từ)

Một ngày nào đó, người ta sẽ cử người máy đến khám phá Europa và tìm kiếm sự sống.
atmosphere (n)

Saturn’s largest moon, Titan, is the only moon in the solar system with atmosphere
khí quyển (danh từ)

Mặt trăng lớn nhất của sao Thổ, Titan, là mặt trăng duy nhất trong hệ mặt trời có bầu khí quyển.
discover (v)

Maybe one day we will discover life on Titan.
khám phá (động từ)

Có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ khám phá ra sự sống trên Titan.
chemicals (n)

These are made of chemicals called hydrocarbons, and scientists think that there is water under the surface of Titan, too.
hóa chất (danh từ)

Chúng được tạo ra từ các chất hóa học gọi là hydrocacbon, và các nhà khoa học cho rằng có nước dưới bề mặt Titan.
solar system (n)What do we know about life in other solar systemshệ mặt trời (danh từ)Chúng ta biết gì về sự sống trong các hệ mặt trời khác?
planet (n)

Astronomers have found hundreds of planets near other stars, but they are still looking for a planet like Earth.
hành tinh (danh từ)

Các nhà thiên văn đã tìm thấy hàng trăm hành tinh gần các ngôi sao khác, nhưng họ vẫn đang tìm kiếm một hành tinh giống như Trái đất.
galaxy (n)

Some scientists think that there are lots of planets like Earth in our galaxy, and millions in the universe.
thiên hà (danh từ)

Một số nhà khoa học cho rằng có rất nhiều hành tinh giống như Trái đất trong thiên hà của chúng ta và hàng triệu hành tinh trong vũ trụ.
universe (n)

Some scientists think that there are lots of planets like Earth in our galaxy, and millions in the universe.
vũ trụ (danh từ)

Một số nhà khoa học cho rằng có rất nhiều hành tinh giống như Trái đất trong thiên hà của chúng ta và hàng triệu hành tinh trong vũ trụ.
ocean (n)

Maybe there are oceans under the ice.
đại dương (danh từ)

Có thể có đại dương dưới lớp băng.