Reading 3.0 - 4.5 | IZONE

Oxford Read & Discover – Unit 13: Water and Air

(Nguồn: Oxford Read & Discover)

A. Bài đọc

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. Bài tập

Bài 1: Điền từ trong bảng vào bức hình thích hợp

[wptb id=4483]

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bài 2:  Hoàn thành các câu sau với những từ trong bảng

[wptb id=4488]

1. At first, there wasn’t any oxygen in Earth’s
2. Lots of water came from inside the planet.
3. Some of Earth’s water came from icy .
4. Blue-green grew in pools of warm water.
5. Plants today can make their own .
6. The water in our oceans is about 3.5% .

Bài 3: Tìm và viết ra 12 tính từ từ bảng ô chữ sau

1. d
2. f
3. f.
4. h
5. i.
6. l.
7 l
8 s
9 s
10 u
11 u
12 w

Bài 4: Trả lời các câu hỏi sau

1. When did living things appear on Earth?
2. What do stromatolites look like?
3. How much of Earth’s atmosphere today is oxygen?
4. Why don’t any plants and animals live in Lake Assal?
5. How much of Earth’s water is fresh water?
6. Where is most of Earth’s fresh water?

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

Các bạn hãy xem lại các từ vựng trong bài ở bảng tổng hợp dưới đây nhé!

[wptb id=4490]