Oxford Read & Discover – Unit 21: Protecting life on Earth

(Nguồn:  Oxford Read & Discover)

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé!

A. Bài Đọc

Half the earth remains unaffected from global human influence - The Week

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Đoạn giới thiệu

There are many millions of species of plant and animal. They live all around us – on land, in water, and in the air! Without them, Earth and everything on it would die.

Đoạn 1: Important Species

Species are important in many ways. All species need each other. Animals eat plants, and some animals eat other animals, too. People eat plants and animals. People also use plants as medicines, and in industry.

Đoạn 2: Protecting Species

All individual plants and animals die, but when every plant or animal in a species has died, the species is extinct. This means that it’s lost forever. When one species dies, maybe others that need it will die, too. 

People need to protect all the plants and animals on Earth. If they don’t, many species will become extinct in the future.

Lots of people work to protect Earth’s plants and animals. Conservationists work to protect species that are threatened. They work all around the world, in places like rainforests, deserts, and oceans. In the USA, conservationists move sea turtle eggs from busy beaches to quieter places where they can hatch safely.

Elephants live in many African countries. People and elephants have lived near each other for thousands of years. People have killed elephants for meat and for ivory, and they have taken land from elephants, too. They have cut down trees and bushes that elephants need for food, so that they can build houses and grow crops. Sometimes, elephants break buildings, or hurt or kill people, because the people live on elephants’

land. This then makes people kill more elephants. Animal charities try to help elephants. They care for young elephants when their parents have been killed by hunters. 

Today, more than 16,000 species are threatened, like African elephants and many types of sea turtle. A charity called WWF works to protect threatened species all around the world.

Đoạn 3: How Can We Help?

We can all help to protect plants and animals in small ways. When we go out for a walk, we should always leave flowers where they grow. Then, in the future, more plants will grow from the seeds. In gardens and parks, we can grow plants that animals need for food and homes. All these things will help to protect important species.

B. Bài Tập

Sau khi đã hiểu rõ bài đọc, bạn hãy thử sức với bài tập sau nhé!

Bài 1: Khoanh tròn vào từ đúng

1. There are millions of species / farms of plant and animal.

2. When a plant or animal becomes threatened / extinct, it’s lost forever.

3. Today, more than 16000 / 10000 species are threatened.

4. Conservationists protect species that are threatened / extinct.

Bài 2: Sắp xếp các từ thành một câu hoàn chỉnh. Sau đó trả lời các câu hỏi.


1. species / What / all / need? / do
=> What do all species need?
=> All species need each other.
2. people / do / plants / What / for? / use
=>
=>
3. does / What / protect? / WWF
=>
=>
4. many/ are / on / How / insects / there/ Earth?
=>
=>

Bài 3: Hoàn thành những câu sau

flowers               home          animals           seeds      protect


1. We can all help to plants and animals in small ways.
2. When we go out for a walk, we should leave where they grow.
3. More plants will grow from a flower’s .
4. We can grow plants that need for food and shelter.
5. An insect hotel gives insects a safe .

Bài 4: Trả lời các câu hỏi sau


1. Why do conservationists move sea turtle eggs?
=>
2. Why have people killed elephants?
=>
3. How do charities help elephants?
=>

Bài 5: Viết những cách mà bạn giúp đỡ trong việc bảo vệ động thực vật 


=>

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

Các bạn hãy xem lại các từ vựng trong bài ở bảng tổng hợp dưới đây nhé!

Từ vựng Nghĩa 
Species (n)
There are many millions of species of plant and animal. 
Loài 
Có hàng triệu loài động vật và thực vật.
Important (n)
Species are important in many ways.
Quan trọng 
Các loài quan trọng về nhiều mặt.
Animal (n)
Animals eat plants, and some animals eat other animals, too. 
Động vật 
Động vật ăn thực vật và một số động vật cũng ăn các động vật khác.
Plant (n)
Animals eat plants, and some animals eat other animals, too.
Thực vật 
Động vật ăn thực vật và một số động vật cũng ăn các động vật khác.
Medicine (n)
People also use plants as medicines, and in industry 
Thuốc 
Người ta cũng dùng thực vật làm thuốc, và trong công nghiệp.
Industry (n)
People also use plants as medicines, and in industry 
Công nghiệp 
Người ta cũng dùng thực vật làm thuốc, và trong công nghiệp.
Extinct (adj)
All individual plants and animals die, but when every plant or animal in a species has died, the species is extinct. 
Tuyệt chủng 
Tất cả các loài thực vật và động vật riêng lẻ đều chết, nhưng khi tất cả các loài thực vật hoặc động vật trong một loài đã chết, loài đó sẽ bị tuyệt chủng.
Protect (v)
People need to protect all the plants and animals on Earth. 
Bảo vệ 
Con người cần bảo vệ tất cả các loài động thực vật trên Trái đất.
Conservationist (n)
Conservationists work to protect species that are threatened. 
Nhà bảo tồn 
Các nhà bảo tồn làm việc để bảo vệ các loài đang bị đe dọa.
Threaten (v)
Conservationists work to protect species that are threatened.
Đe doạ
Các nhà bảo tồn làm việc để bảo vệ các loài đang bị đe dọa
Rainforest (n)
They work all around the world, in places like rainforests, deserts, and oceans. 
Rừng nhiệt đới 
Chúng hoạt động trên khắp thế giới, ở những nơi như rừng nhiệt đới, sa mạc và đại dương.
Desert (n)
They work all around the world, in places like rainforests, deserts, and oceans. 
Sa mạc 
Chúng hoạt động trên khắp thế giới, ở những nơi như rừng nhiệt đới, sa mạc và đại dương.
Ocean (n)
They work all around the world, in places like rainforests, deserts, and oceans. 
Đại dương 
Chúng hoạt động trên khắp thế giới, ở những nơi như rừng nhiệt đới, sa mạc và đại dương.
Beach (n)
In the USA, conservationists move sea turtle eggs from busy beaches to quieter places where they can hatch safely.
Bãi biển 
Ở Mỹ, các nhà bảo tồn di chuyển trứng rùa biển từ những bãi biển đông đúc đến những nơi yên tĩnh hơn để chúng có thể nở một cách an toàn.
Hatch (v)
In the USA, conservationists move sea turtle eggs from busy beaches to quieter places where they can hatch safely.
Nở (trứng) 
Ở Mỹ, các nhà bảo tồn di chuyển trứng rùa biển từ những bãi biển đông đúc đến những nơi yên tĩnh hơn để chúng có thể nở một cách an toàn.
Kill (v)
People have killed elephants for meat and for ivory, and they have taken land from elephants, too.
Giết
Người ta đã giết voi để lấy thịt và lấy ngà, và họ cũng lấy đất của voi.
Ivory (n)
People have killed elephants for meat and for ivory, and they have taken land from elephants, too. 
Ngà voi 
Người ta đã giết voi để lấy thịt và lấy ngà, và họ cũng lấy đất của voi.
Cut down 
They have cut down trees and bushes that elephants need for food, so that they can build houses and grow crops
Chặt (cây)
Họ đã chặt cây và bụi rậm mà voi cần để làm thức ăn, để họ có thể xây nhà và trồng trọt. 
Bush (n)
They have cut down trees and bushes that elephants need for food, so that they can build houses and grow crops.
Bụi rậm 
Họ đã chặt cây và bụi rậm mà voi cần để làm thức ăn, để họ có thể xây nhà và trồng trọt.
Break (v)
Sometimes, elephants break buildings, or hurt or kill people, because the people live on elephants’land. 
Phá hỏng 
Đôi khi, voi phá hỏng các tòa nhà, làm tổn thương hoặc giết người, bởi vì người dân sống trên đất của voi
Hurt (v)
Sometimes, elephants break buildings, or hurt or kill people, because the people live on elephants’land.
Tổn thương
Đôi khi, voi phá hỏng các tòa nhà, làm tổn thương hoặc giết người, bởi vì người dân sống trên đất của voi 
Hunter (n)
They care for young elephants when their parents have been killed by hunters.
Thợ săn 
Họ chăm sóc những con voi con khi bố mẹ của chúng đã bị thợ săn giết chết.
Flower (n)
When we go out for a walk, we should always leave flowers where they grow.
Hoa 
Khi ra ngoài đi dạo, chúng ta nên để hoa ở nguyên nơi chúng mọc.

Garden (n)
In gardens and parks, we can grow plants that animals need for food and homes
Khu vườn 
Trong các khu vườn và công viên, chúng ta có thể trồng các loại cây làm thức ăn và nơi ở cho động vật..
Park (n)
In gardens and parks, we can grow plants that animals need for food and homes
Công viên 
Trong các khu vườn và công viên, chúng ta có thể trồng các loại cây làm thức ăn và nơi ở cho động vật.

ngocanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG