Oxford Read & Discover | IZONE

Series Oxford Read & Discover

Oxford Read & Discover - Unit 1: Our Solar System

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Stars are huge balls of hot gas. Các ngôi sao là những quả cầuContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 1: Our Solar System"

Oxford Read & Discover - Unit 2: Life on Other Planets

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) In stories, aliens are living things from another world, but are they real? Trong những câu chuyện, ngườiContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 2: Life on Other Planets"

Oxford Read & Discover - Unit 3: Our Future in Space

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) A hundred years ago, space travel was a dream. Một trăm năm trước, du hành vũContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 3: Our Future in Space"

Oxford Read & Discover - Unit 4: Using Resources Carefully

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Our planet gives us many natural resources like air to breathe and water to drink. HànhContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 4: Using Resources Carefully"

Oxford Read & Discover - Unit 5: Keeping Our Planet Cool

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Scientists think that Earth’s climate is changing and the weather is getting more extreme.Continue reading "Oxford Read & Discover – Unit 5: Keeping Our Planet Cool"

Oxford Read & Discover - Unit 6: Making Clean Electricity

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc Scientists are investigating ways of making clean electricity that is not made with fossil fuels. Các nhà khoa học đang nghiênContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 6: Making Clean Electricity"

Oxford Read & Discover - Unit 7: Discovering Cells

(Nguồn:  Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Most cells are too small to see, so how do people know that livingContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 7: Discovering Cells"

Oxford Read & Discover - Unit 8: Cells and Infections

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) An infection is when microbes, like bacteria or viruses, make part of an animal’sContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 8: Cells and Infections"

Oxford Read & Discover - Unit 9: Useful Microbes

(Nguồn:  Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Do you know that there can be a kilogram of bacteria in a person’sContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 9: Useful Microbes"

Oxford Read & Discover - Unit 10: Why Do We Wear Clothes?

(Nguồn:  Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) We wear clothes because we want to be comfortable. Chúng ta mặc quần áoContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 10: Why Do We Wear Clothes?"

Oxford Read & Discover - Unit 11: The History of Clothes

(Nguồn:  Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) People started wearing clothes about 100,000 years ago. Con người bắt đầu mặc quầnContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 11: The History of Clothes"

Oxford Read & Discover - Unit 12: Fashion

(Nguồn:  Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Some people like wearing the newest design of clothes. Một số người thích mặcContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 12: Fashion"

Oxford Read & Discover - Unit 13: Water and Air

(Nguồn: Oxford Read & Discover) A. Bài đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Today, water covers about 70% of our planet. Ngày nay, nước bao phủ khoảng 70% hành tinh của chúng ta Billions of years ago, Earth’s surface was dry, and nothing lived here. Hàng tỷ năm về trước, bề mặt củaContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 13: Water and Air"

Oxford Read & Discover - Unit 14: Temperature

(Nguồn: Oxford Read & Discover) A. Bài đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Earth’s temperature has changed many times in the past. Nhiệt độ của Trái đất đã thay đổi rất nhiều lần trong quá khứ. temperature (n): nhiệt độthì hiện tại hoàn thành: have/has + past participle There have been very coldContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 14: Temperature"

Oxford Read & Discover - Unit 15: People on Earth

(Nguồn: Oxford Read & Discover) A. Bài đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) About 200,000 years ago, early people only lived in Africa. Khoảng 200.000 năm trước, những người sơ khai chỉ sống ở châu Phi. early people (n): những người ở thời sơ khai, thời tiền sử Today, almost seven billion peopleContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 15: People on Earth"

Oxford Read & Discover - Unit 16: Typical dishes

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 16: Typical dishes"

Oxford Read & Discover - Unit 17: Cool drinks

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 17: Cool drinks"

Oxford Read & Discover - Unit 18: Street food

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 18: Street food"

Oxford Read & Discover - Unit 19: Teaching Others

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 19: Teaching Others"

Oxford Read & Discover - Unit 20: Food For Everyone

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 20: Food For Everyone"

Oxford Read & Discover - Unit 21: Protecting life on Earth

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 21: Protecting life on Earth"

Oxford Read & Discover - Unit 22: Sound and Light

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 22: Sound and Light"

Oxford Read & Discover - Unit 23: Problems with Fuel

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 23: Problems with Fuel"

Oxford Read & Discover - Unit 24: Saving Energy

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 24: Saving Energy"

Oxford Read & Discover - Unit 25: What are ecosystems?

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 25: What are ecosystems?"

Oxford Read & Discover - Unit 26: Grasslands

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 26: Grasslands"

Oxford Read & Discover - Unit 27: Forests

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 27: Forests"

Oxford Read & Discover - Unit 28: Bones and Muscles

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 28: Bones and Muscles"

Oxford Read & Discover - Unit 29: The Brain and Nerves

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 29: The Brain and Nerves"

Oxford Read & Discover - Unit 30: Your Body Defense

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Oxford Read & Discover – Unit 30: Your Body Defense"