Writing 6.0 - 8.0 | IZONE

Phân tích Writing Task 1 – Unit 10 – Sports participation

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé!

Đề bài: The table below shows the change in the percentages of people joining in seven different sports in an European country from 1999 to 2009.

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 1 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

The table indicates how preference for 7 different sports changed over the course of 10 years, measured in percentage term.

Overview

In general, the three favorite sports remain unchanged in terms of popularity ranking, while the remaining four sports underwent changes of different magnitudes.

Body Paragraph 1

It is immediately evident that football remained by some distance the most popular athletic activity during the whole decade, with football players accounting for around half of the population. Second and third in the list were swimming and tennis, whose figures were approximately one third of the population base for both categories. It is also noteworthy that football saw a noticeable decrease of 9% in the proportion of participants, and the opposite trend was observed in the other two sports mentioned.

Body Paragraph 2

Among the less popular sports in the list, a remarkable twofold growth in the percentage of golf players was recorded, making it more preferred than yoga in 2010, at 17% and 13% respectively. At the same time, the proportion of people taking part in volleyball ended the period with 1% more participants than the beginning figure despite the 1% dip in the latter half of the phase. By contrast, basketball players declined slightly by 1% every 5 years.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

Introduction

The table indicates how preference for 7 different sports changed over the course of 10 years, measured in percentage term.

Overview

In general, the three favorite sports remain unchanged in terms of popularity ranking, while the remaining four sports underwent changes of different magnitudes.

Body Paragraph 1

It is immediately evident that football remained by some distance the most popular athletic activity during the whole decade, with football players accounting for around half of the population. Second and third in the list were swimming and tennis, whose figures were approximately one third of the population base for both categories. It is also noteworthy that football saw a noticeable decrease of 9% in the proportion of participants, and the opposite trend was observed in the other two sports mentioned.

Body Paragraph 2

Among the less popular sports in the list, a remarkable twofold growth in the percentage of golf players was recorded, making it more preferred than yoga in 2010, at 17% and 13% respectively. At the same time, the proportion of people taking part in volleyball ended the period with 1% more participants than the beginning figure despite the 1% dip in the latter half of the phase. By contrast, basketball players declined slightly by 1% every 5 years.

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

Từ vựngNghĩa
indicate (v)
The table indicates how preference for 7 different sports changed over the course of 10 years, measured in percentage term.
cho biết, biểu thị
Bảng cho biết sự ưa chuộng đối với 7 môn thể thao khác nhau đã thay đổi như thế nào trong suốt 10 năm, được đo bằng tỷ lệ phần trăm.
preference
The table indicates how preference for 7 different sports changed over the course of 10 years, measured in percentage term.
sự ưa chuộng
Bảng cho biết sự ưa chuộng đối với 7 môn thể thao khác nhau đã thay đổi như thế nào trong suốt 10 năm, được đo bằng tỷ lệ phần trăm.
popularity (n)
In general, the three favorite sports remain unchanged in terms of popularity ranking, while the remaining four sports underwent changes of different magnitudes.
độ ưa chuộng, phổ biến
Nhìn chung, ba môn thể thao được yêu thích vẫn không thay đổi về thứ hạng độ ưa chuộng, trong khi bốn môn thể thao còn lại trải qua những thay đổi ở nhiều mức độ khác nhau.
Ranking (n)
In general, the three favorite sports remain unchanged in terms of popularity ranking, while the remaining four sports underwent changes of different magnitudes.
xếp hạng, thứ hạng
Nhìn chung, ba môn thể thao được yêu thích vẫn không thay đổi về thứ hạng độ ưa chuộng, trong khi bốn môn thể thao còn lại trải qua những thay đổi ở nhiều mức độ khác nhau.
Magnitude (n)
In general, the three favorite sports remain unchanged in terms of popularity ranking, while the remaining four sports underwent changes of different magnitudes.
mức độ
Nhìn chung, ba môn thể thao được yêu thích vẫn không thay đổi về thứ hạng độ ưa chuộng, trong khi bốn môn thể thao còn lại trải qua những thay đổi ở nhiều mức độ khác nhau.
evident (adj)It is immediately evident that football remained by some distance the most popular athletic activity during the whole decade, with football players accounting for around half of the population.Có thể thấy ngay rằng bóng đá vẫn là hoạt động thể thao phổ biến nhất trong suốt thập kỷ qua, với số người chơi bóng đá chiếm khoảng một nửa dân số.
by some distance
It is immediately evident that football remained by some distance the most popular athletic activity during the whole decade, with football players accounting for around half of the population.
vẫn…
Có thể thấy rõ ngay rằng bóng đá vẫn là hoạt động thể thao phổ biến nhất trong suốt thập kỷ qua, với số người chơi bóng đá chiếm khoảng một nửa dân số.
Population base
Second and third in the list were swimming and tennis, whose figures were approximately one third of the population base for both categories.
dân số (số người tham gia khảo sát)
Đứng thứ hai và thứ ba trong danh sách là bơi lội và quần vợt, với con số xấp xỉ một phần ba dân số cho cả hai môn.
Category (n)
Second and third in the list were swimming and tennis, whose figures were approximately one third of the population base for both categories.
loại, hạng mục
Đứng thứ hai và thứ ba trong danh sách là bơi lội và quần vợt, với con số xấp xỉ một phần ba dân số cho cả hai môn.
noteworthy (adj)
It is also noteworthy that football saw a noticeable decrease of 9% in the proportion of participants, and the opposite trend was observed in the other two sports mentioned.
đáng chú ý
Cũng đáng chú ý là bóng đá chịu 1 sự giảm đáng kể là 9% ở tỷ lệ người tham gia, và xu hướng ngược lại được quan sát thấy ở hai môn thể thao khác được đề cập ở trên.
Decrease of…
It is also noteworthy that football saw a noticeable decrease of 9% in the proportion of participants, and the opposite trend was observed in the other two sports mentioned.
giảm xuống
Cũng đáng chú ý là bóng đá chịu 1 sự giảm đáng kể là 9% ở tỷ lệ người tham gia, và xu hướng ngược lại được quan sát thấy ở hai môn thể thao khác được đề cập ở trên.
remarkable (adj)
Among the less popular sports in the list, a remarkable twofold growth in the percentage of golf players was recorded, making it more preferred than yoga in 2010, at 17% and 13% respectively.
nổi bật
Trong số các môn thể thao ít phổ biến hơn trong danh sách, sự tăng trưởng nổi bật ở mức gấp đôi ở tỷ lệ người chơi golf đã được ghi lại, khiến nó được ưa thích hơn yoga vào năm 2010, lần lượt là 17% và 13%.
Two fold
Among the less popular sports in the list, a remarkable twofold growth in the percentage of golf players was recorded, making it more preferred than yoga in 2010, at 17% and 13% respectively.
gấp đôi
Trong số các môn thể thao ít phổ biến hơn trong danh sách, sự tăng trưởng nổi bật ở mức gấp đôi ở tỷ lệ người chơi golf đã được ghi lại, khiến nó được ưa thích hơn yoga vào năm 2010, lần lượt là 17% và 13%.
preferredAmong the less popular sports in the list, a remarkable twofold growth in the percentage of golf players was recorded, making it more preferred than yoga in 2010, at 17% and 13% respectively.được ưa thíchTrong số các môn thể thao ít phổ biến hơn trong danh sách, sự tăng trưởng nổi bật ở mức gấp đôi ở tỷ lệ người chơi golf đã được ghi lại, khiến nó được ưa thích hơn yoga vào năm 2010, lần lượt là 17% và 13%.
At the same time
At the same time, the proportion of people taking part in volleyball ended the period with 1% more participants than the beginning figure despite the 1% dip in the latter half of the phase.
Đồng thời
Đồng thời, tỷ lệ người tham gia bóng chuyền kết thúc giai đoạn với thêm 1% người chơi so với con số ban đầu dù giảm 1% ở nửa sau của giai đoạn.
Dip (n)
At the same time, the proportion of people taking part in volleyball ended the period with 1% more participants than the beginning figure despite the 1% dip in the latter half of the phase.
chứng kiến
Đồng thời, tỷ lệ người tham gia bóng chuyền kết thúc giai đoạn với thêm 1% người chơi so với con số ban đầu dù giảm 1% ở nửa sau của giai đoạn.
Phase (n)
At the same time, the proportion of people taking part in volleyball ended the period with 1% more participants than the beginning figure despite the 1% dip in the latter half of the phase.
Giai đoạn
Đồng thời, tỷ lệ người tham gia bóng chuyền kết thúc giai đoạn với thêm 1% người chơi so với con số ban đầu dù giảm 1% ở nửa sau của giai đoạn.
decline
By contrast, basketball players declined slightly by 1% every 5 years.
giảm
Ngược lại, số người chơi bóng rổ giảm nhẹ 1% sau mỗi 5 năm.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Intro

Thông tin: đưa thông tin giới thiệu biểu đồ nói về cái gì

What: preference for 7 different sports 

Place: in an European country

Categories: 7 different sports 

Time: 1999-2009

Unit: percentage 

Overview – 1 câu

Overview 1: 

Các khía cạnh được so sánh: mức độ được yêu thích, sự thay đổi qua thời gian.

Body 1 – 3 câu

Body 1 – Câu 1:

Chỉ ra môn thể thao được yêu thích nhất (football).

Body 1 – Câu 2:

Nhắc tới môn thể thao được yêu thích thứ 2 và thứ 3 và nêu số liệu đi kèm. 

Body 1 – Câu 3:

Đề cập tới xu hướng của từng nhóm.

Body 2 – 3 câu

Body 2 – Câu 1:

Chỉ ra môn thể thao có sự thay đổi nổi bật nhất + so sánh với nhóm bị hoán đổi vị trí (năm 1999 thì golf là môn ít được yêu thích nhất, nhưng tới năm 2009 thì yoga lại là môn ít được yêu thích nhất).

Body 2 – Câu 2:

Nêu sự thay đổi của môn thể thao tiếp theo: volleyball.

Body 2 – Câu 3:

Nêu sự thay đổi của môn thể thao còn lại: basketball.

Đề bài: The table below shows the change in the percentages of people joining in seven different sports in an European country from 1999 to 2009.

Bài làm