Writing 6.0 - 8.0 | IZONE

Phân tích Writing Task 1 – Unit 4 – Museum

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé!

Đề bài: The bar chart shows the number of people who visited different museums in London.

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 1 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

The bar chart compares how many visitors there were to four different museums, namely History Museum, British Museum, National Museum and Science Museum. The period measured was five months, from June to October of a given year.

Overview

Overall, it is apparent that the British Museum was always among the most popular museums in the period, with the last four months being by far the most frequently visited museum.Also, all but the Science museum witnessed a rise in the number of visitors during the first half of the period, followed by a fall in the second half. 

Body Paragraph 1

In June, the Science Museum was visited the most by more than 430,000 people, while the History and British Museums shared relatively similar figures, with over 400 000 visitors. While there was little visible change in the number of visitors to the three museums in July, the National museum underwent a decline from over 200 000 to under 200 000 visitors within one month. August witnessed a considerable increase in the number of people paying a visit to three out of four museums, apart from the Science Museum whose figure saw no change. At this time of the year, the British Museum had the largest number of visitors with over 750 000 visitors, followed by the History Museum with 600 000. Meanwhile, approximately over 400 000 and 320 000 people showed up at the Science Museum and National Museum respectively.

Body Paragraph 2

During the last two months under study, the British Museum, the History Museum and the National Museum experienced consistent drops in their visitorship to about 450 000, 250 000 and just under 200 000 respectively. By contrast, the figure for the Science Museum peaked at 500,000 visitors in September, before dropping again in October. By October, the British Museum was the only one with a figure higher than June’s, whereas the three other figures all hit a five-month low.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

Introduction

The bar chart compares how many visitors there were to four different museums, namely History Museum, British Museum, National Museum and Science Museum. The period measured was five months, from June to October of a given year.

Overview

Overall, it is apparent that the British Museum was always among the most popular museums in the period, with the last four months being by far the most frequently visited museum.Also, all but the Science museum witnessed a rise in the number of visitors during the first half of the period, followed by a fall in the second half. 

Body Paragraph 1

In June, the Science Museum was visited the most by more than 430,000 people, while the History and British Museums shared relatively similar figures, with over 400 000 visitors. While there was little visible change in the number of visitors to the three museums in July, the National museum underwent a decline from over 200 000 to under 200 000 visitors within one month. August witnessed a considerable increase in the number of people paying a visit to three out of four museums, apart from the Science Museum whose figure saw no change. At this time of the year, the British Museum had the largest number of visitors with over 750 000 visitors, followed by the History Museum with 600 000. Meanwhile, approximately over 400 000 and 320 000 people showed up at the Science Museum and National Museum respectively.

Body Paragraph 2

During the last two months under study, the British Museum, the History Museum and the National Museum experienced consistent drops in their visitorship to about 450 000, 250 000 and just under 200 000 respectively. By contrast, the figure for the Science Museum peaked at 500,000 visitors in September, before dropping again in October. By October, the British Museum was the only one with a figure higher than June’s, whereas the three other figures all hit a five-month low.

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

Từ vựngNghĩa
compare (v)
The bar chart compares how many visitors there were to four different museums, namely History Museum, British Museum, National Museum and Science Museum. 
so sánh
Biểu đồ cột so sánh bao nhiêu du khách đã đến bốn bảo tàng khác nhau, tên là Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Anh, Bảo tàng Quốc gia và Bảo tàng Khoa học.
namely 
The bar chart compares how many visitors there were to four different museums, namely History Museum, British Museum, National Museum and Science Museum. 
đó là
Biểu đồ cột so sánh bao nhiêu du khách đã đến bốn bảo tàng khác nhau, tên là Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Anh, Bảo tàng Quốc gia và Bảo tàng Khoa học.
measure (v)
The period measured was five months, from June to October of a given year.
đo
Khoảng thời gian được đo là năm tháng, từ tháng 6 đến tháng 10 của một năm nhất định/cụ thể.
given
 The period measured was five months, from June to October of a given year.
đã nhắc đến
Khoảng thời gian được đo là năm tháng, từ tháng 6 đến tháng 10 của một năm nhất định/cụ thể.
apparent (adj)
Overall, it is apparent that the British Museum was always among the most popular museums in the period, with the last four months being by far the most frequently visited museum. 
rõ ràng
Nhìn chung, rõ ràng là Bảo tàng Anh luôn nằm trong số những bảo tàng được yêu thích nhất trong giai đoạn này, với bốn tháng cuối cùng là bảo tàng được ghé thăm thường xuyên nhất.
witness (v)
Also, all but the Science museum witnessed a rise in the number of visitors during the first half of the period, followed by a fall in the second half. 
chứng kiến
Ngoài ra, tất cả, trừ bảo tàng Khoa học đều chứng kiến ​​sự gia tăng số lượng khách tham quan trong nửa đầu của thời kỳ, sau đó là giảm trong nửa sau.
relatively (adv)
In June, the Science Museum was visited the most by more than 430,000 people, while the History and British Museums shared relatively similar figures, with over 400 000 visitors. 
tương đối
Trong tháng 6, Bảo tàng Khoa học được đến thăm nhiều nhất bởi hơn 430.000, trong khi Bảo tàng Lịch sử và Bảo tàng Anh cũng có số liệu tương đối giống nhau, với hơn 400.000 lượt khách.
figure (n)
In June, the Science Museum was visited the most by more than 430,000 people, while the History and British Museums shared relatively similar figures, with over 400 000 visitors. 
số liệu
Trong tháng 6, Bảo tàng Khoa học được đến thăm nhiều nhất bởi hơn 430.000, trong khi Bảo tàng Lịch sử và Bảo tàng Anh cũng có số liệu tương đối giống nhau, với hơn 400.000 lượt khách.
visible (adj)
While there was little visible change in the number of visitors to the three museums in July, the National museum underwent a decline from over 200 000 to under 200 000 visitors within one month. 
rõ ràng
Mặc dù có rất ít thay đổi rõ ràng về số lượng khách đến thăm ba bảo tàng trong tháng Bảy, nhưng bảo tàng Quốc gia đã giảm từ hơn 200 000 xuống dưới 200 000 lượt khách trong vòng một tháng.
undergo a decline
While there was little visible change in the number of visitors to the three museums in July, the National museum underwent a decline from over 200 000 to under 200 000 visitors within one month. 
giảm
Mặc dù có rất ít thay đổi rõ ràng về số lượng khách đến thăm ba bảo tàng trong tháng Bảy, nhưng bảo tàng Quốc gia đã giảm từ hơn 200 000 xuống dưới 200 000 lượt khách trong vòng một tháng.
witness (v)
August witnessed a considerable increase in the number of people paying a visit to three out of four museums, apart from the Science Museum whose figure saw no change. 
chứng kiến
Tháng 8 chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể số lượng người đến thăm ba trong số bốn bảo tàng, ngoại trừ Bảo tàng Khoa học mà số liệu của nó không có sự thay đổi nào.
pay a visit
August witnessed a considerable increase in the number of people paying a visit to three out of four museums, apart from the Science Museum whose figure saw no change. 
đến thăm
Tháng 8 chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể số lượng người đến thăm ba trong số bốn bảo tàng, ngoại trừ Bảo tàng Khoa học mà số liệu của nó không có sự thay đổi nào.
At this time of the year
At this time of the year, the British Museum had the largest number of visitors with over 750 000 visitors, followed by the History Museum with 600 000. 
Vào thời điểm này trong năm
Vào thời điểm này trong năm, Bảo tàng Anh có số lượng du khách lớn nhất với hơn 750 000 lượt khách, tiếp theo là Bảo tàng Lịch sử với 600 000 người.
approximately (adv)
Meanwhile, approximately over 400 000 and 320 000 people showed up at the Science Museum and National Museum respectively.
khoảng
 Trong khi đó, khoảng hơn 400 000 và 320 000 người đã lần lượt xuất hiện tại Bảo tàng Khoa học và Bảo tàng Quốc gia.
show up
Meanwhile, approximately over 400 000 and 320 000 people showed up at the Science Museum and National Museum respectively.
xuất hiện
Trong khi đó, khoảng hơn 400 000 và 320 000 người đã lần lượt xuất hiện tại Bảo tàng Khoa học và Bảo tàng Quốc gia.
respectively
Meanwhile, approximately over 400 000 and 320 000 people showed up at the Science Museum and National Museum respectively.
lần lượt
Trong khi đó, khoảng hơn 400 000 và 320 000 người đã lần lượt xuất hiện tại Bảo tàng Khoa học và Bảo tàng Quốc gia.
under study
During the last two months under study, the British Museum, …
được nghiên cứu
Trong hai tháng cuối cùng được nghiên cứu, Bảo tàng Anh, …
consistent drop…
the National Museum experienced consistent drops in their visitorship to about 450 000, …
giảm liên tục…
Bảo tàng Quốc gia đã trải qua sự sụt giảm liên tục về lượng khách tham quan của họ lần lượt là khoảng 450 000, …
visitorship 
… experienced consistent drops in their visitorship to about 450 000, 250 000 and just under 200 000 respectively. 
lượng khách tham quan 
… trải qua sự sụt giảm liên tục về lượng khách tham quan của họ lần lượt là khoảng 450 000, 250 000 và chỉ dưới 200 000.
peak at
By contrast, the figure for the Science Museum peaked at 500,000 visitors in September, before dropping again in October.
đạt đỉnh ở
Ngược lại, con số của Bảo tàng Khoa học đạt đỉnh ở 500.000 lượt khách vào tháng 9, trước khi giảm trở lại vào tháng 10.
drop (v)
By contrast, the figure for the Science Museum peaked at 500,000 visitors in September, before dropping again in October.
giảm 
Ngược lại, con số của Bảo tàng Khoa học đạt đỉnh ở 500.000 lượt khách vào tháng 9, trước khi giảm trở lại vào tháng 10.
hit a five-month low
By October, the British Museum was the only one with a figure higher than June’s, whereas the three other figures all hit a five-month low.
đạt mức thấp nhất trong 5 tháng
Đến tháng 10, Bảo tàng Anh là cơ sở duy nhất có con số cao hơn tháng 6, trong khi ba số liệu khác đều đạt mức thấp nhất trong 5 tháng.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Introduction (Mở bài): Giới thiệu biểu đồ nói về cái gì.

What: Số lượng khách tham quan bảo tàng.

Place: London.

Time: Tháng 6 – Tháng 10.

Categories: 4 bảo tàng ở London (History Museum, British Museum, National Museum, Science Museum).

Unit: Người.

Overview – 2 câu

Overview 1

British Museum (BM) đông khách nhất, với 4 trên 5 tháng đứng đầu.

Overview 2

Xu hướng khách tăng nửa đầu, giảm nửa sau với tất cả bảo tàng trừ Science Museum (SM).

Body 1 – 5 câu

Câu 1: Tháng 6

SM đông khách nhất (430K).

HM và BM theo sau (400K).

Câu 2: Tháng 7

Riêng SM giảm từ “trên 200K” xuống “dưới 200K”.

Ba bảo tàng còn lại không có thay đổi đáng kể.

Câu 3: Tháng 8 (xu hướng)

Riêng SM không đổi.

Ba bảo tàng còn lại đều tăng.

Câu 4: Tháng 8 (độ lớn)

BM đạt đỉnh với 750K khách.

Theo sau là HM với 600K khách.

Câu 5: Tháng 8 (độ lớn)

SM 400K khách.

NM 320K khách.

Body 2 – 3 câu

Câu 1: Xu hướng giảm đối với ba bảo tàng BM, HM & NM.

Câu 2: Riêng SM đạt đỉnh (500K) vào Tháng 9 sau đó giảm vào Tháng 10.

Câu 3: So sánh số liệu tháng cuối cùng với số liệu tháng đầu tiên để thấy được sự thay đổi tổng thể của các đối tượng qua thời gian.

Đề bài: The bar chart shows the number of people who visited different museums in London.

Bài làm: