Phân tích Writing Task 2 – Unit 6 – Dangerous sports

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé!

Đề bài: Some people think that governments should ban dangerous sports, while others think people should have freedom to do any sports or activity. Discuss both views and give your own opinion

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 2 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

While some support the freedom to play any sports, others advocate a ban on extreme sports due to their dangerous nature. While there are certain merits to such a ban, I believe that freedom of choice in sports is a right that should not be violated.

Body Paragraph 1

On the one hand, I understand why a proposed ban on extreme sports could be a sensible argument. The main objective of this regulation is to safeguard the well-being of participants, as there is always an inherent risk in extreme sports. In fact, there have been cases of serious injuries or even deaths in such sports as bungee jumping or skydiving. Even though the policy dictates the use of protective gears, there is always a risk factor involved in case of failure to comply or equipment malfunction. In light of this, a ban on extreme sports is expected to minimize the risks by altogether prohibiting people from taking part in such sports in the first place.

Body Paragraph 2

On the other hand, I believe that people are free to decide for themselves what sports they can do. Geographically speaking, it would be extremely challenging to enforce this kind of ban. Many extreme sports, like free fall and cave diving, occur in places off the beaten track and without police patrols nearby. This would definitely present a nuisance to law enforcement officers in identifying and putting a stop to incidents of the new law’s violations. Secondly, those who do extreme sports are often informed of the involved risks as well as safety regulations in advance. Thus, it does not mean they would venture into a dangerous sport without any knowledge of the potential hazards, or advanced training. For instance, if one wants to try skydiving, one has to register for a professional first, and those at the beginner’s level can only skydive in the presence of experienced divers.

Conclusion

To conclude, while a case could be made for extreme sports’ ban, I am convinced that people are at liberty to decide whether they should engage in a sport or not.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

1. Introduction

2. Body Paragraph 1

3. Body paragraph 2

4. Conclusion

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

1. General Vocabulary

Từ vựngNghĩa
advocate (v)
While some support the freedom to play any sports, others advocate a ban on extreme sports due to their dangerous nature
ủng hộ
Trong khi một số người ủng hộ quyền tự do chơi bất kỳ môn thể thao nào, những người khác ủng hộ lệnh cấm các môn thể thao mạo hiểm do tính chất nguy hiểm của chúng
merit (n)
While there are certain merits to such a ban, I believe that freedom of choice in sports is a right that should not be violated.
lợi ích
Mặc dù lệnh cấm như vậy có một số lợi ích nhất định, tôi tin rằng quyền tự do lựa chọn về thể thao là một quyền không nên bị vi phạm.
sensible (adj)
On the one hand, I understand why a proposed ban on extreme sports could be a sensible argument
hợp lý
Một mặt, tôi hiểu tại sao đề xuất cấm các môn thể thao mạo hiểm có thể là một lập luận hợp lý
inherent (adj)
The main objective of this regulation is to safeguard the well-being of participants, as there is always an inherent risk in extreme sports.
cố hữu
Mục tiêu chính của quy định này là để bảo vệ sự an toàn của những người tham gia, vì luôn có rủi ro cố hữu trong các môn thể thao mạo hiểm.
dictate (v)
Even though the policy dictates the use of protective gears, there is always a risk factor involved in case of failure to comply or equipment malfunction
quy định
Mặc dù chính sách quy định việc sử dụng các thiết bị bảo hộ , luôn có một yếu tố rủi ro liên quan đến trường hợp thất bại trong việc tuân thủ hoặc thiết bị trục trặc.
comply (v)
Even though the policy dictates the use of protective gears, there is always a risk factor involved in case of failure to comply or equipment malfunction
tuân thủ
Mặc dù chính sách quy định việc sử dụng các thiết bị bảo hộ , luôn có một yếu tố rủi ro liên quan đến trường hợp thất bại trong việc tuân thủ hoặc thiết bị trục trặc.
prohibit (v)
In light of this, a ban on extreme sports is expected to minimize the risks by altogether prohibiting people from taking part in such sports in the first place.
cấm hoàn toàn
Vì vậy, một lệnh cấm các môn thể thao mạo hiểm được cho là sẽ giảm thiểu rủi ro bằng cách cấm hoàn toàn mọi người tham gia các môn thể thao như vậy ngay từ đầu.
free (adj)
On the other hand, I believe that people are free to decide for themselves what sports they can do
tự do
Mặt khác, tôi tin rằng mọi người có thể tự do quyết định những môn thể thao mà họ có thể chơi 
enforce (v)
Geographically speaking, it would be extremely challenging to enforce this kind of ban. 
thực thi
Về mặt địa lý, sẽ rất khó để thực thi loại lệnh cấm này.
off the beaten track
Many extreme sports, like free fall and cave diving, occur in places off the beaten track and without police patrols nearby
nơi ít người biết đến
Nhiều môn thể thao mạo hiểm, như rơi tự do và lặn trong hang động, diễn ra ở những nơi ít người biết và không có cảnh sát tuần tra gần đó.
patrol (n)
Many extreme sports, like free fall and cave diving, occur in places off the beaten track and without police patrols nearby
tuần tra
Nhiều môn thể thao mạo hiểm, như rơi tự do và lặn trong hang động, diễn ra ở những nơi ít người biết và không có cảnh sát tuần tra gần đó.
nuisance (n)
This would definitely present a nuisance to law enforcement officers in identifying and putting a stop to incidents of the new law’s violations
phiền toái
Điều này chắc chắn sẽ gây phiền toái cho các nhân viên thực thi pháp luật trong việc xác định và ngăn chặn các sự cố vi phạm luật mới.
put a stop to
This would definitely present a nuisance to law enforcement officers in identifying and putting a stop to incidents of the new law’s violations
ngăn chặn
Điều này chắc chắn sẽ gây phiền toái cho các nhân viên thực thi pháp luật trong việc xác định và ngăn chặn các sự cố vi phạm luật mới.
in advance 
Secondly, those who do extreme sports are often informed of the involved risks as well as safety regulations in advance.
trước
Thứ hai, những người chơi thể thao mạo hiểm thường được thông báo trước về các rủi ro liên quan cũng như các quy định về an toàn.
venture (v)
Thus, it does not mean they would venture into a dangerous sport without any knowledge of the potential hazards, or advanced training.
dấn thân
Do đó, điều đó không có nghĩa là họ sẽ dấn thân vào một môn thể thao nguy hiểm mà không có bất kỳ kiến thức nào về các mối nguy hiểm tiềm ẩn, hoặc bài đào tạo nâng cao.
hazard (n)
Thus, it does not mean they would venture into a dangerous sport without any knowledge of the potential hazards, or advanced training.
mối nguy hiểm
Do đó, điều đó không có nghĩa là họ sẽ dấn thân vào một môn thể thao nguy hiểm mà không có bất kỳ kiến thức nào về các mối nguy hiểm tiềm ẩn, hoặc bài đào tạo nâng cao.
presence (n)
For instance, if one wants to try skydiving, one has to register for a professional first, and those at the beginner’s level can only skydive in the presence of experienced divers.
sự hiện diện
Ví dụ, nếu một người muốn thử nhảy dù, trước tiên họ phải đăng ký với một người nhảy dù chuyên nghiệp, và những người ở trình độ sơ cấp chỉ có thể nhảy dù khi có sự hiện diện của các người nhảy dù có kinh nghiệm.
a case can be made for sth
To conclude, while a case could be made for extreme sports’ ban, I am convinced that people are at liberty to decide whether they should engage in a sport or not.
có thể có lý
Để kết luận, mặc dù một lệnh cấm thể thao mạo hiểm có thể có lý, tôi tin rằng mọi người có quyền quyết định họ có nên tham gia vào một môn thể thao hay không.
to be at liberty
To conclude, while a case could be made for extreme sports’ ban, I am convinced that people are at liberty to decide whether they should engage in a sport or not.
có quyền
Để kết luận, mặc dù một lệnh cấm thể thao mạo hiểm có thể có lý, tôi tin rằng mọi người có quyền quyết định họ có nên tham gia vào một môn thể thao hay không.

2. Topic-related Vocabulary

Từ vựngNghĩa
advocate (v)
While some support the freedom to play any sports, others advocate a ban on extreme sports due to their dangerous nature
ủng hộ
Trong khi một số người ủng hộ quyền tự do chơi bất kỳ môn thể thao nào, những người khác ủng hộ lệnh cấm các môn thể thao mạo hiểm do tính chất nguy hiểm của chúng
freedom of choice (n)
While there are certain merits to such a ban, I believe that freedom of choice in sports is a right that should not be violated.
quyền tự do lựa chọn
Mặc dù lệnh cấm như vậy có một số lợi ích nhất định, tôi tin rằng quyền tự do lựa chọn về thể thao là một quyền không nên bị vi phạm.
safeguard (v)
The main objective of this regulation is to safeguard the well-being of participants, as there is always an inherent risk in extreme sports.
bảo vệ
Mục tiêu chính của quy định này là để bảo vệ sự an toàn của những người tham gia, vì luôn có rủi ro cố hữu trong các môn thể thao mạo hiểm.
bungee jumping 
In fact, there have been cases of serious injuries or even deaths in such sports as bungee jumping or skydiving
nhảy bungee
Trên thực tế, đã có các trường hợp bị thương nặng hoặc thậm chí tử vong trong các môn thể thao như nhảy bungee hoặc nhảy dù
skydiving (n)
In fact, there have been cases of serious injuries or even deaths in such sports as bungee jumping or skydiving
nhảy dù
Trên thực tế, đã có các trường hợp bị thương nặng hoặc thậm chí tử vong trong các môn thể thao như nhảy bungee hoặc nhảy dù
gear (n)
Even though the policy dictates the use of protective gears, there is always a risk factor involved in case of failure to comply or equipment malfunction
thiết bị
Mặc dù chính sách quy định việc sử dụng các thiết bị bảo hộ , luôn có một yếu tố rủi ro liên quan đến trường hợp thất bại trong việc tuân thủ hoặc thiết bị trục trặc.
dictate (v)
Even though the policy dictates the use of protective gears, there is always a risk factor involved in case of failure to comply or equipment malfunction
quy định
Mặc dù chính sách quy định việc sử dụng các thiết bị bảo hộ , luôn có một yếu tố rủi ro liên quan đến trường hợp thất bại trong việc tuân thủ hoặc thiết bị trục trặc.
comply (v)
Even though the policy dictates the use of protective gears, there is always a risk factor involved in case of failure to comply or equipment malfunction
tuân thủ
Mặc dù chính sách quy định việc sử dụng các thiết bị bảo hộ , luôn có một yếu tố rủi ro liên quan đến trường hợp thất bại trong việc tuân thủ hoặc thiết bị trục trặc.
prohibit (v)
In light of this, a ban on extreme sports is expected to minimize the risks by altogether prohibiting people from taking part in such sports in the first place.
cấm hoàn toàn
Vì vậy, một lệnh cấm các môn thể thao mạo hiểm được cho là sẽ giảm thiểu rủi ro bằng cách cấm hoàn toàn mọi người tham gia các môn thể thao như vậy ngay từ đầu.
put a stop to
This would definitely present a nuisance to law enforcement officers in identifying and putting a stop to incidents of the new law’s violations
ngăn chặn
Điều này chắc chắn sẽ gây phiền toái cho các nhân viên thực thi pháp luật trong việc xác định và ngăn chặn các sự cố vi phạm luật mới.
venture (v)
Thus, it does not mean they would venture into a dangerous sport without any knowledge of the potential hazards, or advanced training.
dấn thân
Do đó, điều đó không có nghĩa là họ sẽ dấn thân vào một môn thể thao nguy hiểm mà không có bất kỳ kiến thức nào về các mối nguy hiểm tiềm ẩn, hoặc bài đào tạo nâng cao.
hazard (n)
Thus, it does not mean they would venture into a dangerous sport without any knowledge of the potential hazards, or advanced training.
mối nguy hiểm
Do đó, điều đó không có nghĩa là họ sẽ dấn thân vào một môn thể thao nguy hiểm mà không có bất kỳ kiến thức nào về các mối nguy hiểm tiềm ẩn, hoặc bài đào tạo nâng cao.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Đề bàiSome people think that governments should ban dangerous sports, while others think people should have freedom to do any sports or activity. Discuss both views and give your own opinion

Introduction

General Statement:

Nhắc lại nội dung phần đề bài, để người đọc biết được bối cảnh và phạm vi bàn luận của bài văn: Trong khi một vài người ủng hộ việc tự do lựa chọn môn thể thao để chơi, số khác cho rằng nên cấm các môn thể thao mạo hiểm do tính chất nguy hiểm của chúng. 

Thesis Statement:

Trả lời câu hỏi của đề bài – thảo luận cả 2 quan điểm và nêu quan điểm cá nhân: ủng hộ việc tự do chọn lựa môn thể thao –  mặc dù việc cấm các môn thể thao mạo hiểm đem lại một vài lợi ích nhất định, tự do lựa chọn môn thể thao là quyền không nên bị xâm phạm của mỗi người. 

Body Paragraph 1 – 6 câu

Topic Sentence – Body 1

Nêu nội dung chính của đoạn văn: đưa ra lý do tại sao nên cấm các môn thể thao mạo hiểm.

Câu 2 – Body 1

Nêu mục đích cho đề xuất cấm thể thao mạo hiểm đã nhắc ở câu 1: đảm bảo sự an toàn của người tham gia do các môn thể thao mạo hiểm luôn chứa những rủi ro tiềm tàng. 

Câu 3 – Body 1

Đưa ra ví dụ về rủi ro khi chơi thể thao mạo hiểm: thương nặng và thậm chí thiệt mạng khi chơi nhảy bungee hay nhảy dù. 

Câu 4 – Body 1

Giới thiệu phản biện – người chơi luôn được đảm bảo an toàn vì được yêu cầu mặc đồ bảo hộ và chỉ ra lỗ hổng trong phản biện này:  mặc dù người chơi bắt buộc phải sử dụng đồ bảo hộ, vẫn có khả năng người chơi không tuân theo quy định hoặc gặp trục trặc với thiết bị. 

Câu 5 – Body 1

Tóm lại nội dung đoạn 1: cấm thể thao mạo hiểm là cách để tránh các rủi ro liên quan đến loại hình thể thao này.  

Body Paragraph 2 – 7 câu

Câu 1 – Body 2

Nêu nội dung chính của đoạn văn: mọi người có quyền tự do lựa chọn môn thể thao theo ý thích. 

Câu 2 – Body 2

Nêu ra lý do đầu tiên: về mặt địa lý, việc thực thi luật cấm như này rất khó khăn. 

Câu 3 – Body 2

Nêu ví dụ cho câu 2: nhiều môn thể thao như rơi tự do và lặn hang được thực hiện ở những nơi hẻo lánh, không có cảnh sát tuần tra gần đấy. 

Câu 4 – Body 2

Nói rõ hệ quả mà việc tổ chức thể thao mạo hiểm ở những vùng xa xôi, hẻo lánh đem lại: gây phiền toái cho các cán bộ thực thi luật pháp trong việc phát hiện và ngăn chặn việc vi phạm luật. 

Câu 5 – Body 2

Đưa ra lý do thứ hai cho câu 1: Những người chơi thể thao mạo hiểm ý thức về các rủi ro liên quan và các quy định an toàn trước đó. 

Câu 6 – Body 2

Đưa ra kết luận cho ý số 2: người chơi không tham gia vào một môn thể thao mạo hiểm khi chưa biết đến những hiểm nguy tiềm tàng hay khi chưa được huấn luyện từ trước. 

Câu 7 – Body 2

Đưa ra ví dụ cho ý được nêu ở câu 6: Ai muốn chơi nhảy dù phải có chứng nhận chuyên nghiệp, còn những người chơi ở trình độ mới bắt đầu chỉ có thể nhảy dù dưới sự giám sát của các vận động viên dày dặn kinh nghiệm. 

Conclusion

Nhắc lại nội dung 2 đoạn thân bài và đưa ra quan điểm bản thân: trong khi việc cấm thể thao mạo hiểm có một số lợi ích nhất định, tác giả ủng hộ quan điểm người chơi được tự do lựa môn thể thao

Bài làm

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG