Phân tích Writing Task 1 – Unit 7 – Making Sugar

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé!

Đề bài: The diagram below shows the manufacturing process for making sugar from sugar cane.

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 1 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

The diagram illustrates how sugar is manufactured from sugar cane.

Overview
The process consists of 7 steps, beginning with growing sugar cane plants and ending with drying sugar crystals ready for consumption.Also, it is noticeable that for sugarcane to be made into sugar, it has to go through a lot of different processing/forms, from raw plant to juice, to syrup and finally to sugar crystals.

Body Paragraph 1

Initially, sugar cane crops are cultivated from 12 to 18 months before reaching maturity for harvest. Then, the harvesting process is carried out either mechanically or manually. The former method involves an industrial reaper collecting plants and dropping them onto a transport bin, while in the latter, farmers use sickles to manually reap plants.

Body Paragraph 2

In the next step, the stalks of harvested sugar cane are crushed in a mill to extract sugarcane juice.This juice is then purified in a funnel apparatus, where a limestone filter comes into play, to remove any impurities. The purified juice is then heated in a furnace into syrup, before being moved into a centrifuge, where centrifugal forces are applied to remove sugar crystals from syrup. In the final step,  the crystals are dried, cooled and stored in large containers, ready to be packaged and distributed.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

Introduction

The diagram illustrates how sugar is manufactured from sugar cane.

Overview
The process consists of 7 steps, beginning with growing sugar cane plants and ending with drying sugar crystals ready for consumption.Also, it is noticeable that for sugarcane to be made into sugar, it has to go through a lot of different processing/forms, from raw plant to juice, to syrup and finally to sugar crystals.

Body Paragraph 1

Initially, sugar cane crops are cultivated from 12 to 18 months before reaching maturity for harvest. Then, the harvesting process is carried out either mechanically or manually. The former method involves an industrial reaper collecting plants and dropping them onto a transport bin, while in the latter, farmers use sickles to manually reap plants.

Body Paragraph 2

In the next step, the stalks of harvested sugar cane are crushed in a mill to extract sugarcane juice.This juice is then purified in a funnel apparatus, where a limestone filter comes into play, to remove any impurities. The purified juice is then heated in a furnace into syrup, before being moved into a centrifuge, where centrifugal forces are applied to remove sugar crystals from syrup. In the final step,  the crystals are dried, cooled and stored in large containers, ready to be packaged and distributed.

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

Từ vựngNghĩa
Beginning with…
The process consists of 7 steps, beginning with growing sugar cane plants and ending with drying sugar crystals ready for consumption.
Bắt đầu với
Quy trình bao gồm 7 bước, bắt đầu với việc trồng cây mía và kết thúc bằng việc sấy khô các tinh thể đường sẵn sàng để tiêu thụ.
ending with… 
The process consists of 7 steps, beginning with growing sugar cane plants and ending with drying sugar crystals ready for consumption.
kết thúc bằng
Quy trình bao gồm 7 bước, bắt đầu với việc trồng cây mía và kết thúc bằng việc sấy khô các tinh thể đường sẵn sàng để tiêu thụ.
Also (adv)
Also, it is noticeable that for sugarcane to be made into sugar, it has to go through a lot of different processing/forms, from raw plant to juice, to syrup and finally to sugar crystals.
Ngoài ra, đồng thời, bên cạnh đó
Đồng thời cần lưu ý rằng để mía được làm thành đường, phải trải qua rất nhiều công đoạn / hình thức chế biến khác nhau, từ nguyên liệu thô thành nước ép, thành xi-rô và cuối cùng là thành đường tinh thể.
The former… (n-adj)
The former method involves an industrial reaper collecting plants and dropping them onto a transport bin, while in the latter, farmers use sickles to manually reap plants.
cái đầu tiên (cái được nhắc đến trước)
Phương pháp đầu tiên bao gồm một máy gặt công nghiệp thu gom cây trồng và thả chúng vào thùng vận chuyển, trong khi với phương pháp thứ hai, nông dân sử dụng liềm để gặt cây thủ công.
The latter… (n-adj)
The former method involves an industrial reaper collecting plants and dropping them onto a transport bin, while in the latter, farmers use sickles to manually reap plants.
cái thứ 2 (cái được nhắc đến sau)
Phương pháp đầu tiên bao gồm một máy gặt công nghiệp thu gom cây trồng và thả chúng vào thùng vận chuyển, trong khi với phương pháp thứ hai, nông dân sử dụng liềm để gặt cây thủ công.
industrial reaper
The former method involves an industrial reaper collecting plants and dropping them onto a transport bin, while in the latter, farmers use sickles to manually reap plants.
máy gặt công nghiệp
Phương pháp đầu tiên bao gồm một máy gặt công nghiệp thu gom cây trồng và thả chúng vào thùng vận chuyển, trong khi với phương pháp thứ hai, nông dân sử dụng liềm để gặt cây thủ công.
cultivate (v)
Initially, sugar cane crops are cultivated from 12 to 18 months before reaching maturity for harvest.
canh tác, trồng trọt
Ban đầu, những vụ mùa  mía được canh tác từ 12 đến 18 tháng trước khi chạm đến độ trưởng thành để thu hoạch.
reach maturity for harvest:
 Initially, sugar cane crops are cultivated from 12 to 18 months before reaching maturity for harvest.
chạm đến độ trưởng thành để cho thu hoạch
Ban đầu, những vụ mùa  mía được canh tác từ 12 đến 18 tháng trước khi chạm đến độ trưởng thành để thu hoạch.
mechanically (adv)
 Then, the harvesting process is carried out either mechanically or manually.
bằng máy móc
Sau đó, quá trình thu hoạch được thực hiện bằng máy móc hoặc thủ công.
manually (adv)
Then, the harvesting process is carried out either mechanically or manually.
thủ công, bằng tay
Sau đó, quá trình thu hoạch được thực hiện bằng máy móc hoặc thủ công.
stalk (n)
In the next step, the stalks of harvested sugar cane are crushed in a mill to extract sugarcane juice.
phần thân (thực vật)
Bước tiếp theo, thân cây mía đã thu hoạch được nghiền trong máy ép để chiết xuất nước mía.
mill (n)
In the next step, the stalks of harvested sugar cane are crushed in a mill to extract sugarcane juice.
máy ép, máy nghiền
Bước tiếp theo, thân cây mía đã thu hoạch được nghiền trong máy ép để chiết xuất nước mía.
extract (v)
In the next step, the stalks of harvested sugar cane are crushed in a mill to extract sugarcane juice.
chiết xuất
Bước tiếp theo, thân cây mía đã thu hoạch được nghiền trong máy ép để chiết xuất nước mía.
purify (v) 
This juice is then purified in a funnel apparatus, where a limestone filter comes into play, to remove any impurities.
tinh chế, làm sạch
Nước ép này sau đó được tinh chế trong thiết bị hình phễu, nơi có bộ lọc đá vôi thực hiện chức năng loại bỏ mọi tạp chất.
comes into play
This juice is then purified in a funnel apparatus, where a limestone filter comes into play, to remove any impurities.
thực hiện vai trò, chức năng
Nước ép này sau đó được tinh chế trong thiết bị hình phễu, nơi có bộ lọc đá vôi thực hiện chức năng loại bỏ mọi tạp chất.
impurity (n)
This juice is then purified in a funnel apparatus, where a limestone filter comes into play, to remove any impurities.
tạp chất
Nước ép này sau đó được tinh chế trong thiết bị hình phễu, nơi có bộ lọc đá vôi thực hiện chức năng loại bỏ mọi tạp chất.
furnace (v)
The purified juice is then heated in a furnace into syrup, before being moved into a centrifuge, where centrifugal forces are applied to remove sugar crystals from syrups.
lò nung, lò đốt
Nước ép tinh khiết sau đó được làm nóng trong thành xi-rô, trước khi được chuyển vào máy ly tâm, nơi lực ly tâm được áp dụng để loại bỏ các tinh thể đường khỏi xi-rô. 
centrifuge (n); centrifugal forces
The purified juice is then heated in a furnace into syrup, before being moved into a centrifuge, where centrifugal forces are applied to remove sugar crystals from syrups.
máy ly tâm; lực ly tâm
Nước ép tinh khiết sau đó được làm nóng trong lò thành xi-rô, trước khi được chuyển vào máy ly tâm, nơi lực ly tâm được áp dụng để loại bỏ các tinh thể đường khỏi xi-rô.
package (v)
In the final step,  the crystals are dried, cooled and stored in large containers, ready to be packaged and distributed.
đóng gói
Ở bước cuối cùng, các tinh thể được làm khô, làm lạnh và cất giữ trong các thùng chứa lớn, sẵn sàng để được đóng gói và phân phối.
distribute (v)
In the final step,  the crystals are dried, cooled and stored in large containers, ready to be packaged and distributed.
phân phối
Ở bước cuối cùng, các tinh thể được làm khô, làm lạnh và cất giữ trong các thùng chứa lớn, sẵn sàng để được đóng gói và phân phối.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Introduction

Nêu thông tin đầy đủ về biểu đồ (như đã nói trong đề bài)

Overview – 2 câu

Overview 1:

Tổng quan số lượng các bước của chu trình: 7 bước. 

Overview 2:

Chỉ ra tổng quan các dạng thức chính của chủ thể chính trong bài: raw plant, juice, syrup, sugar crystals.

Body 1 – 3 câu

Câu 1 – Body 1 

Chỉ ra đặc điểm của bước đầu – trồng cây, và paraphrase lại miêu tả ở trên ảnh.

Câu 2 – Body 1

Nêu ra bước tiếp theo của giai đoạn. 

Câu 3 – Body 1

Mô tả chi tiết hơn 2 trường hợp đã nêu ở câu 2. 

Body 2 – 4 câu

Câu 1 – Body 2

Chỉ ra bước tiếp theo của quá trình này. 

Câu 2 – Body 2

Bước tiếp theo của quá trình. 

Câu 3 – Body 2

Hướng đi còn lại là hướng đi nước mưa xuống lòng đất và chạm đến lớp không thấm nước của Trái đất.

Câu 4 – Body 2

Mô tả bước cuối.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Đề bài: The diagram below shows the manufacturing process for making sugar from sugar cane.

Bài làm

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG