Phân tích Writing Task 1 – Unit 2 – Electrical Appliances

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé!

Đề bài: The charts below show the changes in ownership of electrical appliances and amount of time spent doing housework in households in one country between 1920 and 2019.

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 1 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

The given line graphs illustrate the proportions of households that owned a given electrical appliance and the weekly hours allocated to household chores in a particular country from 1920 to 2019.

Overview

Overall, it is apparent that the period witnessed growing popularity in all three appliances reported, with refrigerators being the one that underwent the most dramatic change.

Body Paragraph 1

People also had to spend significantly less time on household chores over the last century. In 1920, washing machines were the most common household equipment at 40% ownership rate, followed by vacuum cleaners at 10% lower. Both appliances underwent considerable growth in the next 40 years to 70%,  but vacuum cleaners overtook washing machines to become the second most common appliance in households in 1960. From that point onwards, while the former steadily picked up to 100% and levelled off in the remaining period, the latter saw an initial decline before recovering to end the period at just over 70%. As for refrigerators, the percentage of household ownership was negligible; however, by 1960, a surge to 90% was recorded, followed by a more gradual rise in the next 20 years and then a plateauat 100% until 2019.

Body Paragraph 2

As those electrical appliances became more widely owned, the amount of time spent washing clothes, preparing meals and cleaning went down substantially. From 1920 to 1960, it more than halved from 50 hours a week to 20 hours in 1960. This was ensued by a more gradual decline, a plateau, and then again another mild fall for the next 60 years to number just over 10 hours a week in 2019.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

Introduction

The given line graphs illustrate the proportions of households that owned a given electrical appliance and the weekly hours allocated to household chores in a particular country from 1920 to 2019.

Overview

Overall, it is apparent that the period witnessed growing popularity in all three appliances reported, with refrigerators being the one that underwent the most dramatic change.

Body Paragraph 1

People also had to spend significantly less time on household chores over the last century. In 1920, washing machines were the most common household equipment at 40% ownership rate, followed by vacuum cleaners at 10% lower. Both appliances underwent considerable growth in the next 40 years to 70%,  but vacuum cleaners overtook washing machines to become the second most common appliance in households in 1960. From that point onwards, while the former steadily picked up to 100% and levelled off in the remaining period, the latter saw an initial decline before recovering to end the period at just over 70%. As for refrigerators, the percentage of household ownership was negligible; however, by 1960, a surge to 90% was recorded, followed by a more gradual rise in the next 20 years and then a plateauat 100% until 2019.

Body Paragraph 2

As those electrical appliances became more widely owned, the amount of time spent washing clothes, preparing meals and cleaning went down substantially. From 1920 to 1960, it more than halved from 50 hours a week to 20 hours in 1960. This was ensued by a more gradual decline, a plateau, and then again another mild fall for the next 60 years to number just over 10 hours a week in 2019.

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

Từ vựngNghĩa
electrical appliance
The given line graphs illustrate the proportions of households that owned a given electrical appliance and the weekly hours allocated to household chores in a particular country from 1920 to 2019. 
thiết bị điện
Biểu đồ đường thẳng đã cho minh họa tỷ lệ hộ gia đình sở hữu một thiết bị điện đã cho và số giờ hàng tuần được phân bổ cho công việc gia đình ở một quốc gia cụ thể từ năm 1920 đến năm 2019.
allocate (v)
The given line graphs illustrate the proportions of households that owned a given electrical appliance and the weekly hours allocated to household chores in a particular country from 1920 to 2019. 
phân bổ
Biểu đồ đường thẳng đã cho minh họa tỷ lệ hộ gia đình sở hữu một thiết bị điện đã cho và số giờ hàng tuần được phân bổ cho công việc gia đình ở một quốc gia cụ thể từ năm 1920 đến năm 2019.
apparent (adj)
Overall, it is apparent that the period witnessed growing popularity in all three appliances reported, … 
rõ ràng
Nhìn chung, rõ ràng là giai đoạn chứng kiến ​​sự phổ biến ngày càng tăng ở cả ba thiết bị được báo cáo, …
witness (v)
Overall, it is apparent that the period witnessed growing popularity in all three appliances reported, … 
chứng kiến
Nhìn chung, rõ ràng là giai đoạn chứng kiến ​​sự phổ biến ngày càng tăng ở cả ba thiết bị được báo cáo, …
undergo (v)
… with refrigerators being the one that underwent the most dramatic change.
trải qua
… với tủ lạnh là thiết bị trải qua sự thay đổi đáng kể nhất.
dramatic (adj
)… with refrigerators being the one that underwent the most dramatic change.
đáng kể
… với tủ lạnh là thiết bị trải qua sự thay đổi đáng kể nhất.
significantly (adv)
People also had to spend significantly less time on household chores over the last century. 
đáng kể
Mọi người cũng phải dành ít thời gian hơn đáng kể cho các công việc gia đình trong thế kỷ trước.
household chore (n)
People also had to spend significantly less time on household chores over the last century. 
công việc nhà
Mọi người cũng phải dành ít thời gian hơn đáng kể cho các công việc nhà trong thế kỷ trước.
common 
In 1920, washing machines were the most common household equipment at 40% ownership rate, followed by vacuum cleaners at 10% lower.
phổ biến
Năm 1920, máy giặt là thiết bị gia dụng phổ biến nhất với tỷ lệ sở hữu 40%, tiếp theo là máy hút bụi với tỷ lệ thấp hơn 10%.
ownership
retain 1920, washing machines were the most common household equipment at 40% ownership rate, followed by vacuum cleaners at 10% lower.
tỷ lệ sở hữu
Năm 1920, máy giặt là thiết bị gia dụng phổ biến nhất với tỷ lệ sở hữu 40%, tiếp theo là máy hút bụi với tỷ lệ thấp hơn 10%.
considerable (adj)
Both appliances underwent considerable growth in the next 40 years to 70%, …
đáng kể
Cả hai thiết bị đều trải qua mức tăng trưởng đáng kể trong 40 năm tới lên 70%, …
growth (n)
Both appliances underwent considerable growth in the next 40 years to 70%, …
tăng trưởng
Cả hai thiết bị đều trải qua mức tăng trưởng đáng kể trong 40 năm tới lên 70%, …
vacuum cleaner (n)
…  but vacuum cleaners overtook washing machines to become the second most common appliance in households in 1960. 
máy hút bụi
… nhưng máy hút bụi đã vượt qua máy giặt để trở thành thiết bị phổ biến thứ hai trong các hộ gia đình vào năm 1960.
overtake (v)
…  but vacuum cleaners overtook washing machines to become the second most common appliance in households in 1960. 
vượt qua
… nhưng máy hút bụi đã vượt qua máy giặt để trở thành thiết bị phổ biến thứ hai trong các hộ gia đình vào năm 1960.
From that point onwards
From that point onwards, while the former steadily picked up to 100% and levelled off in the remaining period, …
Kể từ thời điểm đó trở đi
Kể từ thời điểm đó trở đi, trong khi số liệu máy hút bụi đều đặn tăng lên 100% và chững lại trong khoảng thời gian còn lại, …
steadily pick up (v)
From that point onwards, while the former steadily picked up to 100% and levelled off in the remaining period, …
đều đặn tăng 
Kể từ thời điểm đó trở đi, trong khi số liệu máy hút bụi đều đặn tăng lên 100% và chững lại trong khoảng thời gian còn lại, …
level off
From that point onwards, while the former steadily picked up to 100% and levelled off in the remaining period, …
chững lại
 Kể từ thời điểm đó trở đi, trong khi số liệu máy hút bụi đều đặn tăng lên 100% và chững lại trong khoảng thời gian còn lại, …
initial decline… the latter saw an initial decline before recovering to end the period at just over 70%. sự sụt giảm ban đầu… thì số liệu máy giặt đã chứng kiến ​​sự sụt giảm ban đầu trước khi phục hồi và kết thúc giai đoạn ở mức chỉ hơn 70% một chút.
recover (v)…
the latter saw an initial decline before recovering to end the period at just over 70%. 
phục hồi…
thì số liệu máy giặt đã chứng kiến ​​sự sụt giảm ban đầu trước khi phục hồi và kết thúc giai đoạn ở mức chỉ hơn 70% một chút.
negligible
As for refrigerators, the percentage of household ownership was negligible; however, by 1960, a surge to 90% was recorded, …
không đáng kể
Đối với tủ lạnh, tỷ lệ sở hữu hộ gia đình không đáng kể; tuy nhiên, vào năm 1960, mức tăng mạnh lên 90% đã được ghi nhận, …
surge 
As for refrigerators, the percentage of household ownership was negligible; however, by 1960, a surge to 90% was recorded, …
tăng
Đối với tủ lạnh, tỷ lệ sở hữu hộ gia đình không đáng kể; tuy nhiên, vào năm 1960, mức tăng mạnh lên 90% đã được ghi nhận, …
gradual rise
… followed by a more gradual rise in the next 20 years and then a plateau at 100% until 2019.
tăng đều hơn
… tiếp theo là mức tăng đều hơn trong 20 năm tiếp theo và sau đó là ổn định ở mức 100% cho đến năm 2019.
plateau at
… followed by a more gradual rise in the next 20 years and then a plateau at 100% until 2019.
ổn định ở
… tiếp theo là mức tăng đều hơn trong 20 năm tiếp theo và sau đó là ổn định ở mức 100% cho đến năm 2019.
go down
those electrical appliances became more widely owned, the amount of time spent washing clothes, preparing meals and cleaning went down substantially. 
giảm đi
Khi những thiết bị điện đó được sở hữu rộng rãi hơn, lượng thời gian dành cho việc giặt quần áo, chuẩn bị bữa ăn và dọn dẹp đã giảm đi đáng kể.
substantially
As those electrical appliances became more widely owned, the amount of time spent washing clothes, preparing meals and cleaning went down substantially
đáng kể
Khi những thiết bị điện đó được sở hữu rộng rãi hơn, lượng thời gian dành cho việc giặt quần áo, chuẩn bị bữa ăn và dọn dẹp đã giảm đi đáng kể.
more than halve
From 1920 to 1960, it more than halved from 50 hours a week to 20 hours in 1960. 
giảm hơn một nửa
Từ năm 1920 đến năm 1960, nó đã giảm hơn một nửa từ 50 giờ một tuần xuống còn 20 giờ vào năm 1960.
ensue (v)
This was ensued by a more gradual decline, a plateau, and then again another mild fall for the next 60 years to number just over 10 hours a week in 2019.
được theo sau
Điều này được theo sau bởi một sự suy giảm dần dần, một sự ổn định, và sau đó lại là một sự sụt giảm nhẹ nữa trong 60 năm tới, chỉ còn hơn 10 giờ một tuần vào năm 2019.
mild (adj)
This was ensued by a more gradual decline, a plateau, and then again another mild fall for the next 60 years to number just over 10 hours a week in 2019.
nhẹ 
Điều này được theo sau bởi một sự suy giảm dần dần, một sự ổn định, và sau đó lại là một sự sụt giảm nhẹ nữa trong 60 năm tới, chỉ còn hơn 10 giờ một tuần vào năm 2019.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Intro – Giới thiệu biểu đồ nói về cái gì.

What:  

  • Graph 1: households with electrical appliances.
  • Graph 2: time spent on housework.

Place: a given country.

Time:  1920 – 2019.

Categories: 

  • Graph 1: washing machine (WM), refrigerator (RF), vacuum cleaner (VC).

Unit: 

  • Graph 1: percentage (%).
  • Graph 2: hours per week.

Overview – 2 câu

Overview 1:

Xu hướng tăng của cả 3 loại thiết bị, trong đó RF tăng đột ngột nhất.

Overview 2:

Cùng lúc đó, thời gian làm việc nhà giảm đáng kể.

Body 1 – 4 câu

Câu 1: Nêu số liệu của WM và VC ở thời điểm xuất phát (1920).

WM 40% => phổ biến nhất.

VC 30% => xếp sau, kém 10%.

Câu 2: Từ 1920 đến 1960:

Xu hướng chung: cả VC và WM đều tăng đến 70%.

Nhưng bắt đầu từ 1960 VC vượt WM, trở thành thiết bị phổ biến nhất.

Câu 3: Từ 1960 trở đi:

VC tiếp tục tăng đến max 100% và đi ngang đến cuối.

WM lần đầu giảm nhẹ trước khi tăng trở lại, đạt hơn 70% ở cuối thời kỳ.

Câu 4: Miêu tả xu hướng phát triển của RF.

Xuất phát điểm gần như bằng 0.

Đến 1960 tăng vọt thành 90%.

Sau đó tăng dần thành 100% và đi ngang đến cuối thời kỳ.

Body 2 – 3 câu

Câu 1: Nêu xu hướng chung của Graph 2 – số giờ làm việc nhà giảm đáng kể.

Câu 2: Nêu xu hướng từ 1920 đến 1960 + con số cụ thể.

Câu 3: Nêu xu hướng từ 1960 trở đi + con số cụ thể vào năm cuối cùng của giai đoạn

Đề bài: The charts below show the changes in ownership of electrical appliances and amount of time spent doing housework in households in one country between 1920 and 2019.

Bài làm

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG