Writing 6.0 - 8.0 | IZONE

Phân tích Writing Task 1 – Unit 8 – Ocean Pollution

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé!

Đề bài: The two pie charts below show the pollution entering a particular part of ocean in 1997 and 2007.

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 1 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

The provided pie charts compare the proportions of different contaminants released into the sea between 1997 and 2007.

Overview

As can be seen from the set of figures, except for inland sewage and offshore oil, all categories of pollutants experienced a slight fall in percentage throughout a decade. Additionally, litter – which had been a source of sea contamination in 1997 – even ceased to contribute to ocean pollution.

Body Paragraph 1

Air pollutants were the most substantial contributor to oceanic pollution in 1997, with 30% of total pollution traceable to substances in the air. The next most environmentally-damaging group went to the marine (just over one fifth), and this was slightly higher than wastewater and industrial discharge (at 18% and 17% respectively). The remaining three groups (namely litter, agricultural waste, and coastal oil spills) made up an insignificant part of ocean pollution by comparison (5% or less in each category).

Body Paragraph 2

Ten years later, considerable changes were recorded in the proportions of all pollution sources except for that of air, which managed to stay largely the same in both percentage terms (29%) and in terms of pollutant ranking (still the most potent catalyst to sea pollution). Both domestic sewage and offshore oil underwent a rise in the pollution chart, but the former grew by over one and a half times to be on par with toxic air pollutants (29%), while the latter grew nearly threefold (14%). Meanwhile, marine as a sea pollutant source went down slightly in percentage (from 22% to 17%), whereas a 50% drop was seen in industrial waste and farm waste (from 17% to 9% and from 4% to 2% respectively). In 2007, litter had no part to play in sea contamination.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

Introduction

The provided pie charts compare the proportions of different contaminants released into the sea between 1997 and 2007.

Overview

As can be seen from the set of figures, except for inland sewage and offshore oil, all categories of pollutants experienced a slight fall in percentage throughout a decade. Additionally, litter – which had been a source of sea contamination in 1997 – even ceased to contribute to ocean pollution.

Body Paragraph 1

Air pollutants were the most substantial contributor to oceanic pollution in 1997, with 30% of total pollution traceable to substances in the air. The next most environmentally-damaging group went to the marine (just over one fifth), and this was slightly higher than wastewater and industrial discharge (at 18% and 17% respectively). The remaining three groups (namely litter, agricultural waste, and coastal oil spills) made up an insignificant part of ocean pollution by comparison (5% or less in each category).

Body Paragraph 2

Ten years later, considerable changes were recorded in the proportions of all pollution sources except for that of air, which managed to stay largely the same in both percentage terms (29%) and in terms of pollutant ranking (still the most potent catalyst to sea pollution). Both domestic sewage and offshore oil underwent a rise in the pollution chart, but the former grew by over one and a half times to be on par with toxic air pollutants (29%), while the latter grew nearly threefold (14%). Meanwhile, marine as a sea pollutant source went down slightly in percentage (from 22% to 17%), whereas a 50% drop was seen in industrial waste and farm waste (from 17% to 9% and from 4% to 2% respectively). In 2007, litter had no part to play in sea contamination.

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

Từ vựngNghĩa
contaminant (n)
The provided pie charts compare the proportions of different contaminants released into the sea between 1997 and 2007.
Các chất gây ô nhiễm
Các biểu đồ tròn được cung cấp so sánh tỷ lệ các chất gây ô nhiễm khác nhau đã bị thải ra biển từ năm 1997 đến năm 2007.
release into
The provided pie charts compare the proportions of different contaminants released into the sea between 1997 and 2007.
thải ra
Các biểu đồ tròn được cung cấp so sánh tỷ lệ các chất gây ô nhiễm khác nhau đã bị thải ra biển từ năm 1997 đến năm 2007.
The set of figures
As can be seen from the set of figures, except for inland sewage and offshore oil, all categories of pollutants experienced a slight fall in percentage throughout a decade.
tập hợp các số liệu
Như có thể thấy từ tập hợp các số liệu, ngoại trừ nước thải trong đất liền và dầu ở ngoài khơi, tất cả các loại chất ô nhiễm đều trải qua sự giảm nhẹ trong tỷ lệ phần trăm suốt một thập kỷ.
experience (v)
As can be seen from the set of figures, except for inland sewage and offshore oil, all categories of pollutants experienced a slight fall in percentage throughout a decade.
trải qua
Như có thể thấy từ tập hợp các số liệu, ngoại trừ nước thải trong đất liền và dầu ở ngoài khơi, tất cả các loại chất ô nhiễm đều trải qua sự giảm nhẹ trong tỷ lệ phần trăm suốt một thập kỷ.
fall (n)
As can be seen from the set of figures, except for inland sewage and offshore oil, all categories of pollutants experienced a slight fall in percentage throughout a decade.
sự giảm
Như có thể thấy từ tập hợp các số liệu, ngoại trừ nước thải trong đất liền và dầu ở ngoài khơi, tất cả các loại chất ô nhiễm đều trải qua sự giảm nhẹ trong tỷ lệ phần trăm suốt một thập kỷ.
cease to V
Additionally, litter – which had been a source of sea contamination in 1997 – even ceased to contribute to ocean pollution.
Ngừng
Ngoài ra, rác thải – thứ từng là nguồn ô nhiễm biển vào năm 1997 – thậm chí đã ngừng góp phần gây ô nhiễm đại dương.
contribute to N
Additionally, litter – which had been a source of sea contamination in 1997 – even ceased to contribute to ocean pollution.
góp phần vào…
Ngoài ra, rác thải – thứ từng là nguồn ô nhiễm biển vào năm 1997 – thậm chí đã ngừng góp phần gây ô nhiễm đại dương.
Substantial (adj)
Air pollutants were the most substantial contributor to oceanic pollution in 1997, with 30% of total pollution traceable to substances in the air.
đáng kể, lớn
Các chất gây ô nhiễm không khí là tác  nhân lớn nhất gây ô nhiễm đại dương vào năm 1997, với 30% trong tổng sự ô nhiễm bắt nguồn từ các chất trong không khí.
Contributor (n)
Air pollutants were the most substantial contributor to oceanic pollution in 1997, with 30% of total pollution traceable to substances in the air.
nguyên nhân, tác nhân (thành phần đóng góp vào việc gì đó)
Các chất gây ô nhiễm không khí là tác  nhân lớn nhất gây ô nhiễm đại dương vào năm 1997, với 30% trong tổng sự ô nhiễm bắt nguồn từ các chất trong không khí.
Traceable (adj)
Air pollutants were the most substantial contributor to oceanic pollution in 1997, with 30% of total pollution traceable to substances in the air.
có nguyên nhân từ…/ gây ra bởi…Các chất gây ô nhiễm không khí là tác  nhân lớn nhất gây ô nhiễm đại dương vào năm 1997, với 30% trong tổng sự ô nhiễm bắt nguồn từ các chất trong không khí.
just over
The next most environmentally- damaging group went to the marine (just over one fifth), and this was slightly higher than waste water and industrial discharge (at 18% and 17% respectively).
chỉ hơn… (nhiều hơn một chút, không đáng kể)
Nhóm gây tổn hại đến môi trường nhiều thứ hai là hải quân (chỉ hơn 1/5), và con số này cao hơn một chút so với nước thải và chất thải công nghiệp (lần lượt là 18% và 17%).
industrial discharge 
The next most environmentally- damaging group went to the marine (just over one fifth), and this was slightly higher than waste water and industrial discharge (at 18% and 17% respectively).
chất thải công nghiệp
Nhóm gây tổn hại đến môi trường nhiều thứ hai là hải quân (chỉ hơn 1/5), và con số này cao hơn một chút so với nước thải và chất thải công nghiệp (lần lượt là 18% và 17%).
Respectively (adv)
The next most environmentally- damaging group went to the marine (just over one fifth), and this was slightly higher than waste water and industrial discharge (at 18% and 17% respectively).
lần lượt
Nhóm gây tổn hại đến môi trường nhiều thứ hai là hải quân (chỉ hơn 1/5), và con số này cao hơn một chút so với nước thải và chất thải công nghiệp (lần lượt là 18% và 17%).
Make up
The remaining three groups (namely litter, agricultural waste, and coastal oil spills) made up an insignificant part of ocean pollution by comparison (5% or less in each category).
chiếm
Ba nhóm còn lại (cụ thể là rác thải, chất thải nông nghiệp và sự cố tràn dầu ven biển) chiếm một phần không đáng kể trong ô nhiễm đại dương khi so sánh (5% hoặc ít hơn ở mỗi loại).
Insignificant (adj)
The remaining three groups (namely litter, agricultural waste, and coastal oil spills) made up an insignificant part of ocean pollution by comparison (5% or less in each category).
không đáng kể
Ba nhóm còn lại (cụ thể là rác thải, chất thải nông nghiệp và sự cố tràn dầu ven biển) chiếm một phần không đáng kể trong ô nhiễm đại dương khi so sánh (5% hoặc ít hơn ở mỗi loại).
Considerable (adj)
Ten years later, considerable changes were recorded in the proportions of all pollution sources except for that of air,…
đáng kể
Mười năm sau, những thay đổi đáng kể trong tỷ lệ của tất cả các nguồn ô nhiễm đã được ghi nhận ngoại trừ tỷ lệ của không khí,…
Record (v)
Ten years later, considerable changes were recorded in the proportions of all pollution sources except for that of air,…
ghi nhận
Mười năm sau, những thay đổi đáng kể trong tỷ lệ của tất cả các nguồn ô nhiễm đã được ghi nhận ngoại trừ tỷ lệ của không khí,…
Potent (adj)
…which managed to stay largely the same in both percentage terms (29%) and in terms of pollutant ranking (still the most potent catalyst to sea pollution).
mạnh
…thứ hầu như giữ nguyên cả về tỷ lệ phần trăm (29%) và về xếp hạng chất ô nhiễm (vẫn là chất xúc tác mạnh nhất đối với sự ô nhiễm biển).
Catalyst
…which managed to stay largely the same in both percentage terms (29%) and in terms of pollutant ranking (still the most potent catalyst to sea pollution).
chất xúc tác
…thứ hầu như giữ nguyên cả về tỷ lệ phần trăm (29%) và về xếp hạng chất ô nhiễm (vẫn là chất xúc tác mạnh nhất đối với sự ô nhiễm biển).
Undergo (v)
Both domestic sewage and offshore oil underwent a rise in the pollution chart,…
trải qua
Cả nước thải sinh hoạt và dầu ở ngoài khơi đều trải qua sự đi lên trong biểu đồ của ô nhiễm,…
Rise (n)
Both domestic sewage and offshore oil underwent a rise in the pollution chart,…
sự đi lên, tăng lên
Cả nước thải sinh hoạt và dầu ở ngoài khơi đều trải qua sự đi lên trong biểu đồ của ô nhiễm,…
The former… the latter…
but the former grew by over one and a half times to be on par with toxic air pollutants (29%), while the latter grew nearly threefold (14%).
…thứ nhất… thứ hai…
nhưng chất ô nhiễm thứ nhất đã tăng hơn gấp rưỡi, ngang bằng với các chất ô nhiễm không khí độc hại (29%), trong khi chất ô nhiễm thứ hai tăng gần gấp ba lần (14%).
To be on par with
but the former grew by over one and a half times to be on par with toxic air pollutants (29%), while the latter grew nearly threefold (14%).
ngang bằng
nhưng chất ô nhiễm thứ nhất đã tăng hơn gấp rưỡi, ngang bằng với các chất ô nhiễm không khí độc hại (29%), trong khi chất ô nhiễm thứ hai tăng gần gấp ba lần (14%).
Threefold (adv)
but the former grew by over one and a half times to be on par with toxic air pollutants (29%), while the latter grew nearly threefold (14%).
gấp ba lần
nhưng chất ô nhiễm thứ nhất đã tăng hơn gấp rưỡi, ngang bằng với các chất ô nhiễm không khí độc hại (29%), trong khi chất ô nhiễm thứ hai tăng gần gấp ba lần (14%).
Drop (n)
Meanwhile, marine as a sea pollutant source went down slightly in percentage (from 22% to 17%), whereas a 50% drop was seen in industrial waste and farm waste (from 17% to 9% and from 4% to 2% respectively).
sự sụt giảm
Trong khi đó, nguồn ô nhiễm từ hải quân giảm nhẹ trong tỷ lệ phần trăm (từ 22% xuống 17%), ngược lại sự sụt giảm ở mức 50% có thể được nhận thấy ở chất thải công nghiệp và chất thải nông trại (lần lượt từ 17% xuống 9% và từ 4% xuống 2%. ).
To have no part to play
In 2007, litter had no part to play in sea contamination.
không gây ra, không ảnh hưởng
Vào năm 2007, rác thải không gây ra ô nhiễm nước biển.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Introduction

What (cái gì) : tỷ lệ của contaminants

Place (nơi nào): đổ ra biển

Time (vào thời gian nào?) : 1997 và 2007

Categories: không đề cập do có nhiều

Unit: phần trăm thông qua chữ proportion

Overview

Câu 1 Overview

Xu hướng chung: tất cả đều giảm nhẹ trừ hai mục

Câu 2 Overview

Highlight một mục đã biến mất.

Body 1 – 3 câu

Câu 1 Body 1

Nêu ra mục chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Câu 2 Body 1

Nêu ra mục về nhì, kèm theo liên hệ/so sánh với những mục có sự liên quan để tránh lặp lại cấu trúc như câu 1.

Câu 3 Body 1

Kết thúc bằng nhóm những mục có chỉ số thấp nhất.

Body 2 – 4 câu

Câu 1 Body 2

Nêu ra sự thay đổi của nhóm cao nhất. 

Câu 2 Body 2

Nói về những số liệu tăng.

Câu 3 Body 2

Nói về những số liệu giảm

Câu 4 Body 2

Nói về mục biến mất đã đề cập tới trong phần overview.

Đề bài: The two pie charts below show the pollution entering a particular part of ocean in 1997 and 2007.

Bài làm