Writing 6.0 - 8.0 | IZONE

Phân tích Writing Task 2 – Unit 5 – Housing

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé!

Đề bài: Some people think that newly built houses should follow the style of old houses in local areas. Others argue that local authorities should allow people to build houses in their own styles. Discuss both views and give your opinion.

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 2 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

Opinions are divided on whether it is better to give people control over how they style their houses or to maintain a uniform architectural design in a residential area. From my perspective, while this homogeneity may be beneficial to some extent, homeowners should be entitled to adopt their preferred designs.

Body Paragraph 1

Major arguments for the uniformity of building styles can often boil down to the associated aesthetic values and economic gains. The consistency of residential buildings in a neighborhood would likely lead to an overall architectural harmony that wouldn’t otherwise be possible were prospective house owners to follow their own designs. The whole, in this case, would be greater than the sum of its parts, which translates into a unique appeal for the area. This appeal, if harnessed properly, could promote tourism, and thus contribute to local economic growth. A case in point is Hoi An ancient town, a complex of traditional houses, where building codes in favor of the colonial style render a one-of-a-kind idyllic beauty across the town, which promises a nostalgic experience for visitors. The resulting influx of them has brought in substantial revenue, which makes tourism the lifeblood of the town.

Body Paragraph 2

Despite the aforementioned benefit, the imposition of a one-size-fits-all style would prove arbitrary to the varying needs of house owners. In terms of interior design, the utilization of living space, for example, would differ greatly from a nuclear family to an extended one, particularly in terms of room distribution. Nuclear families typically need fewer rooms, and therefore a standard living space design could hardly strike a balance between the needs of the two groups. With regards to exterior structure, some homeowners opt for a modern and utilitarian design, such as roofs and walls covered in solar panels to cut down the electricity bill. The only problem is that such design would, in many cases, prove impractical in a classic house design; and a balance between function and style could prove costly to many owners.

Conclusion

In conclusion, it would be unwise to make an architectural design mandatory in a local area without considering its impact on the lives of residents. In the absence of such evaluation, dwellers should retain their control over the style of their own homes.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

1. Introduction

2. Body Paragraph 1

3. Body paragraph 2

4. Conclusion

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

1. General Vocabulary

Từ vựngNghĩa
to be entitled to 
From my perspective, while this homogeneity may be beneficial to some extent, homeowners should be entitled to adopt their preferred designs.
có quyền
Theo quan điểm của tôi, mặc dù sự đồng nhất này có thể có lợi ở một mức độ nào đó, nhưng chủ nhà nên có quyền áp dụng các thiết kế ưa thích của họ.
harmony (n)
The consistency of residential buildings in a neighborhood would likely lead to an overall architectural harmony that wouldn’t otherwise be possible were prospective house owners to follow their own designs.
sự hài hòa
Sự thống nhất của các tòa nhà dân cư trong một khu phố có thể sẽ đem lại một sự hài hòa kiến trúc tổng thể mà không thể khả thi nếu các chủ sở hữu nhà tương lai làm theo thiết kế của riêng họ
the whole is greater than the sum of its parts

The whole, in this case, would be greater than the sum of its parts, which translates into a unique appeal for the area. 
một tổng thể hài hòa sẽ tốt hơn là nhiều phần rời rạc ở cạnh nhau

Trong trường hợp này, một tổng thể hài hòa sẽ tốt hơn là nhiều phần rời rạc ở cạnh nhau, điều này mang lại một sức hấp dẫn riêng cho khu vực đó.
appeal (n)
This appeal, if harnessed properly, could promote tourism, and thus contribute to local economic growth
sự hấp dẫn
Sự hấp dẫn này, nếu được khai thác đúng cách, có thể thúc đẩy du lịch và do đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
harness (v)
This appeal, if harnessed properly, could promote tourism, and thus contribute to local economic growth
khai thác
Sự hấp dẫn này, nếu được khai thác đúng cách, có thể thúc đẩy du lịch và do đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
influx (n)
The resulting influx of them has brought in substantial revenue, which makes tourism the lifeblood of the town
sự kéo đến ồ ạt
Kết quả của sự kéo đến ồ ạt của du khách  đã đem lại doanh thu đáng kể, giúp cho du lịch trở thành huyết mạch của thị trấn
lifeblood (n)
The resulting influx of them has brought in substantial revenue, which makes tourism the lifeblood of the town
huyết mạch
Kết quả của sự kéo đến ồ ạt của du khách  đã đem lại doanh thu đáng kể, giúp cho du lịch trở thành huyết mạch của thị trấn
imposition (n)
Despite the aforementioned benefit, the imposition of a one-size-fits-all style would prove arbitrary to the varying needs of house owners.
việc áp đặt
Bất chấp lợi ích đã nói ở trên, việc áp đặt một phong cách một-vừa-tất cả thực tế sẽ là rất độc đoán đối với các nhu cầu khác nhau của chủ nhà.
arbitrary (adj)
Despite the aforementioned benefit, the imposition of a one-size-fits-all style would prove arbitrary to the varying needs of house owners.
độc đoán
Bất chấp lợi ích đã nói ở trên, việc áp đặt một phong cách một-vừa-tất cả thực tế sẽ là rất độc đoán đối với các nhu cầu khác nhau của chủ nhà.
utilization (n)
In terms of interior design, the utilization of living space, for example, would differ greatly from a nuclear family to an extended one, particularly in terms of room distribution
tận dụng
Về thiết kế nội thất, việc tận dụng không gian sống, chẳng hạn, sẽ khác rất nhiều từ một gia đình hạt nhân với một gia đình mở rộng, đặc biệt là về cách phân bổ phòng
strike a balance
Nuclear families typically need fewer rooms, and therefore a standard living space design could hardly strike a balance between the needs of the two groups
tạo ra sự cân bằng
Các gia đình hạt nhân thường cần ít phòng hơn, và do vậy, một thiết kế không gian sống tiêu chuẩn khó có thể tạo ra sự cân bằng giữa nhu cầu của hai nhóm.
opt for
With regards to exterior structure, some homeowners opt for a modern and utilitarian design, 
lựa chọn
Khi nói đến cấu trúc ngoại thất, một số chủ nhà lựa chọn thiết kế hiện đại và tiện dụng,
bill (n)
such as roofs and walls covered in solar panels to cut down the electricity bill
hóa đơn
chẳng hạn như các mái nhà và tường được bao phủ trong các tấm pin mặt trời để cắt giảm hóa đơn tiền điện
impractical (adj)
The only problem is that such design would, in many cases, prove impractical in a classic house design; and a balance between function and style could prove costly to many owners.
không thực tiễn
Vấn đề duy nhất là thiết kế như vậy, trong nhiều trường hợp, sẽ thực tế là không thực tiễn trong một thiết kế nhà cổ điển; và sự cân bằng giữa chức năng và phong cách có thể tốn kém đối với nhiều chủ nhà.
costly (adj)
The only problem is that such design would, in many cases, prove impractical in a classic house design; and a balance between function and style could prove costly to many owners.
tốn kém
Vấn đề duy nhất là thiết kế như vậy, trong nhiều trường hợp, sẽ thực tế là không thực tiễn trong một thiết kế nhà cổ điển; và sự cân bằng giữa chức năng và phong cách có thể tốn kém đối với nhiều chủ nhà.
unwise (adj)
In conclusion, it would be unwise to make an architectural design mandatory in a local area without considering its impact on the lives of residents
không khôn ngoan
Tóm lại, sẽ là không khôn ngoan nếu áp đặt một thiết kế kiến trúc lên một khu vực địa phương mà không xem xét tác động của nó đối với cuộc sống của cư dân.
mandatory (adj)
In conclusion, it would be unwise to make an architectural design mandatory in a local area without considering its impact on the lives of residents
áp đặt
Tóm lại, sẽ là không khôn ngoan nếu áp đặt một thiết kế kiến trúc lên một khu vực địa phương mà không xem xét tác động của nó đối với cuộc sống của cư dân.
retain (v)
In the absence of such evaluation, dwellers should retain their control over the style of their own homes.
giữ lại
Khi không có sự đánh giá như vậy, cư dân sẽ giữ lại quyền quản lý phong cách ngôi nhà của họ.
render (v)
A case in point is Hoi An ancient town, a complex of traditional houses, where building codes in favor of the colonial style render a one-of-a-kind idyllic beauty across the town, which promises a nostalgic experience for visitors.
tạo nên
Một trường hợp điển hình là phố cổ Hội An, một quần thể các ngôi nhà truyền thống, nơi quy chuẩn xây dựng theo phong cách thuộc địa tạo nên vẻ đẹp bình dị có một không hai trên khắp thị trấn, hứa hẹn một trải nghiệm hoài cổ cho du khách.

2. Topic-related Vocabulary

Từ vựngNghĩa
style (v)
Opinions are divided on whether it is better to give people control over how they style their houses or to maintain a uniform architectural design in a residential area
thiết kế kiểu dáng
Các ý kiến bị chia rẽ giữa việc sẽ tốt hơn nếu cho phép mọi người kiểm soát cách họ tạo thiết kế kiểu dáng cho ngôi nhà của mình hay duy trì một thiết kế kiến trúc thống nhất trong một khu dân cư.
residential (adj)
Opinions are divided on whether it is better to give people control over how they style their houses or to maintain a uniform architectural design in a residential area
dân cư
Các ý kiến bị chia rẽ giữa việc sẽ tốt hơn nếu cho phép mọi người kiểm soát cách họ tạo thiết kế kiểu dáng cho ngôi nhà của mình hay duy trì một thiết kế kiến trúc thống nhất trong một khu dân cư.
homeowner (n)
From my perspective, while this homogeneity may be beneficial to some extent, homeowners should be entitled to adopt their preferred designs.
chủ nhà
Theo quan điểm của tôi, mặc dù sự đồng nhất này có thể có lợi ở một mức độ nào đó, nhưng chủ nhà nên có quyền áp dụng các thiết kế ưa thích của họ.
uniform (adj)
Opinions are divided on whether it is better to give people control over how they style their houses or to maintain a uniform architectural design in a residential area
thống nhất
Các ý kiến bị chia rẽ giữa việc sẽ tốt hơn nếu cho phép mọi người kiểm soát cách họ tạo thiết kế kiểu dáng cho ngôi nhà của mình hay duy trì một thiết kế kiến trúc thống nhất trong một khu dân cư.
homogeneity (n)
From my perspective, while this homogeneity may be beneficial to some extent, homeowners should be entitled to adopt their preferred designs.
sự đồng nhất
Theo quan điểm của tôi, mặc dù sự đồng nhất này có thể có lợi ở một mức độ nào đó, nhưng chủ nhà nên có quyền áp dụng các thiết kế ưa thích của họ.
homeowner (n)
From my perspective, while this homogeneity may be beneficial to some extent, homeowners should be entitled to adopt their preferred designs.
chủ nhà
Theo quan điểm của tôi, mặc dù sự đồng nhất này có thể có lợi ở một mức độ nào đó, nhưng chủ nhà nên có quyền áp dụng các thiết kế ưa thích của họ.
uniformity (n)
Major arguments for the uniformity of building styles can often boil down to the associated aesthetic values and economic gains.
sự đồng nhất
Những lý lẽ chính ủng hộ sự đồng nhất trong các phong cách xây dựng có thể tóm tắt lại thành các giá trị thẩm mỹ và lợi ích kinh tế đi kèm theo.
aesthetic (n)
Major arguments for the uniformity of building styles can often boil down to the associated aesthetic values and economic gains.
thẩm mỹ
Những lý lẽ chính ủng hộ sự đồng nhất trong các phong cách xây dựng có thể tóm tắt lại thành các giá trị thẩm mỹ và lợi ích kinh tế đi kèm theo.
building codes
A case in point is Hoi An ancient town, a complex of traditional houses, where building codes in favor of the colonial style render a one-of-a-kind idyllic beauty across the town, which promises a nostalgic experience for visitors.
quy chuẩn xây dựng
Một trường hợp điển hình là phố cổ Hội An, một quần thể các ngôi nhà truyền thống, nơi quy chuẩn xây dựng theo phong cách thuộc địa tạo nên vẻ đẹp bình dị có một không hai trên khắp thị trấn, hứa hẹn một trải nghiệm hoài cổ cho du khách.
dweller (n)
In the absence of such evaluation, dwellers should retain their control over the style of their own homes.
cư dân
Khi không có sự đánh giá như vậy, cư dân sẽ giữ lại quyền quản lý phong cách ngôi nhà của họ.
idyllic (adj)
A case in point is Hoi An ancient town, a complex of traditional houses, where building codes in favor of the colonial style render a one-of-a-kind idyllic beauty across the town, which promises a nostalgic experience for visitors.
bình dị
Một trường hợp điển hình là phố cổ Hội An, một quần thể các ngôi nhà truyền thống, nơi quy chuẩn xây dựng theo phong cách thuộc địa tạo nên vẻ đẹp bình dị có một không hai trên khắp thị trấn, hứa hẹn một trải nghiệm hoài cổ cho du khách.
arbitrary (adj)
Despite the aforementioned benefit, the imposition of a one-size-fits-all style would prove arbitrary to the varying needs of house owners.
độc đoán
Bất chấp lợi ích đã nói ở trên, việc áp đặt một phong cách một-vừa-tất cả thực tế sẽ là rất độc đoán đối với các nhu cầu khác nhau của chủ nhà.
interior design
In terms of interior design, the utilization of living space, for example, would differ greatly from a nuclear family to an extended one, particularly in terms of room distribution
thiết kế nội thất
Về thiết kế nội thất, việc tận dụng không gian sống, chẳng hạn, sẽ khác rất nhiều từ một gia đình hạt nhân với một gia đình mở rộng, đặc biệt là về cách phân bổ phòng
living space 
Nuclear families typically need fewer rooms, and therefore a standard living space design could hardly strike a balance between the needs of the two groups
không gian sống
Các gia đình hạt nhân thường cần ít phòng hơn, và do vậy, một thiết kế không gian sống tiêu chuẩn khó có thể tạo ra sự cân bằng giữa nhu cầu của hai nhóm.
exterior (n)
With regards to exterior structure, some homeowners opt for a modern and utilitarian design, 
ngoại thất
Khi nói đến cấu trúc ngoại thất, một số chủ nhà lựa chọn thiết kế hiện đại và tiện dụng,
utilitarian (adj)
With regards to exterior structure, some homeowners opt for a modern and utilitarian design, 
tiện dụng
Khi nói đến cấu trúc ngoại thất, một số chủ nhà lựa chọn thiết kế hiện đại và tiện dụng,
solar panel (n)
such as roofs and walls covered in solar panels to cut down the electricity bill
tấm pin mặt trời
chẳng hạn như các mái nhà và tường được bao phủ trong các tấm pin mặt trời để cắt giảm hóa đơn tiền điện
dweller (n)
In the absence of such evaluation, dwellers should retain their control over the style of their own homes.
cư dân
Khi không có sự đánh giá như vậy, cư dân sẽ giữ lại quyền quản lý phong cách ngôi nhà của họ.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Đề bài Some people think that newly built houses should follow the style of old houses in local areas. Others argue that local authorities should allow people to build houses in their own styles. Discuss both views and give your opinion.

Introduction

General Statement:

Nhắc lại nội dung phần đề bài, để người đọc biết được bối cảnh và phạm vi bàn luận của bài văn: Có nhiều ý kiến khác nhau về việc liệu cho phép mọi người kiểm soát cách họ tạo kiểu dáng cho ngôi nhà của mình hay duy trì một thiết kế kiến trúc thống nhất trong một khu dân cư thì sẽ tốt hơn.

Thesis Statement:

Trả lời câu hỏi của đề bài – nêu quan điểm cá nhân: mặc dù sự đồng nhất này có thể có lợi ở một mức độ nào đó, nhưng chủ nhà nên được phép xây theo các thiết kế ưa thích của họ.

Body 1 – 7 câu

Câu 1 – Body 1

Nêu nội dung chính của đoạn văn: đề cập đến quan điểm tranh luận của phía đối lập: Các lập luận chính ủng hộ sự đồng nhất khi xây nhà liên quan tới giá trị thẩm mỹ và lợi ích kinh tế. 

Câu 2 – Body 1

Giải thích chi tiết hơn cho ý chính nêu ở câu 1: 

Nêu lợi ích có được từ phong cách kiến trúc  đồng nhất: hài hòa về mặt kiến trúc.

Câu 3 – Body 1

Mở rộng thêm cho ý nêu ở câu 2: Tổng thể này sẽ tạo thành một sức hấp dẫn riêng cho khu vực.

Câu 4 – Body 1

Nêu tác dụng của ý nêu ở câu 3: sức hấp dẫn góp phần tăng trưởng kinh tế.

Câu 5 – Body 1

Nêu ví dụ: phố cổ Hội An với kiến trúc thống nhất.

Câu 6 – Body 1

Tiếp tục phân tích ví dụ: 

dòng du khách mang lại doanh thu đáng kể, làm cho du lịch trở thành mạch máu của nơi đây. 

Body 2 – 5 câu

Câu 1 – Body 2

Nêu nội dung chính của đoạn văn: bất lợi của việc xây nhà theo một phong cách thống nhất đối với các nhu cầu khác nhau của chủ nhà.

Câu 2 – Body 2

Giải thích chi tiết hơn cho ý nêu ở câu 1 kèm ví dụ cụ thể: Nêu 1 khía cạnh cụ thể trong thiết kế nhà: 

thiết kế nội thất đối với một gia đình nhỏ và một gia đình lớn.

Câu 3 – Body 2

Giải thích chi tiết hơn cho ví dụ đã nêu ở câu 2: 

Các gia đình nhỏ thường cần ít phòng hơn, và do đó, một thiết kế không gian sống tiêu chuẩn khó có thể tạo ra sự cân bằng giữa nhu cầu của hai nhóm gia đình.

Câu 4 – Body 2

Tiếp tục nêu thêm 1 khía cạnh cụ thể trong thiết kế nhà: thiết kế bên ngoài, cụ thể là về vật liệu xây dựng.

Câu 5 – Body 2

Phân tích chi tiết hơn về vấn đề của ý nêu ở câu 4: 

trong nhiều trường hợp, không thực tế đối với những thiết kế nhà cổ điển; và sự cân bằng giữa chức năng và phong cách có thể gây tốn kém cho nhiều chủ sở hữu.

Conclusion

Khẳng định lại quan điểm ở 2 body: không nên bắt buộc xây nhà theo một phong cách chung.

Khẳng định lại quan điểm người viết ủng hộ hơn (đã nêu ở Thesis Statement và Body 2)

Bài làm