Phân tích Writing Task 1 – Unit 6 – Making clothes

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé!

Đề bài:  The pictures below show the process of making clothes from recycled plastic bottles. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 1 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

The given picture illustrates how plastic bottles are reused in the manufacturing of clothing.

Overview

Overall, there are 12 stages in the process, wherein bottles are initially collected, undergo a multi-stage processing that follows, before eventually being made into clothing items.

Body Paragraph 1

Starting with the collection stage, bottles of varying sizes are transported by truck to factories. Next, bottles are fed through sorting lines into shredders where they are cut into small pieces. Coming out of the tapered end of the cutting machine, the shredded plastic flakes then go through a washing apparatus and a 10-hour drying process under the sun.

Body Paragraph 2

After initial treatments, dried materials are heated in a cylindrical boiler. Once the boiling completes, melted plastic is passed through a straining machine and spun into yarns. These threads are then turned into fabric in a weaving machine. At the final stages, the resulting fabric sheets are rolled up and manufactured into garments.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

Introduction

The given picture illustrates how plastic bottles are reused in the manufacturing of clothing.

Overview

Overall, there are 12 stages in the process, wherein bottles are initially collected, undergo a multi-stage processing that follows, before eventually being made into clothing items.

Body Paragraph 1

Starting with the collection stage, bottles of varying sizes are transported by truck to factories. Next, bottles are fed through sorting lines into shredders where they are cut into small pieces. Coming out of the tapered end of the cutting machine, the shredded plastic flakes then go through a washing apparatus and a 10-hour drying process under the sun.

Body Paragraph 2

After initial treatments, dried materials are heated in a cylindrical boiler. Once the boiling completes, melted plastic is passed through a straining machine and spun into yarns. These threads are then turned into fabric in a weaving machine. At the final stages, the resulting fabric sheets are rolled up and manufactured into garments.

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

Từ vựngNghĩa
manufacturing (n)
The given picture illustrates how plastic bottles are reused in the manufacturing of clothing.
sản xuất
Hình ảnh đã cho minh họa cách chai nhựa được tái sử dụng trong sản xuất quần áo.
wherein (adv)
Overall, there are 12 stages in the process, wherein bottles are initially collected, undergo a multi-stage processing that follows, before eventually being made into clothing items.
trong đó
Nhìn chung, có 12 giai đoạn trong quy trình, trong đó ban đầu chai nhựa được thu thập, sau đó trải qua một quá trình xử lý nhiều giai đoạn, cuối cùng được sản xuất thành các mặt hàng quần áo.
eventually (adv)
Overall, there are 12 stages in the process, wherein bottles are initially collected, undergo a multi-stage processing that follows, before eventually being made into clothing items.
cuối cùng
Nhìn chung, có 12 giai đoạn trong quy trình, trong đó ban đầu chai nhựa được thu thập, sau đó trải qua một quá trình xử lý nhiều giai đoạn, cuối cùng được sản xuất thành các mặt hàng quần áo.
Starting with…
Starting with the collection stage, bottles of varying sizes are transported by truck to factories.
bắt đầu với…
Bắt đầu với công đoạn thu gom, các chai với nhiều kích cỡ khác nhau được vận chuyển bằng xe tải đến các nhà máy.
reuse (v)
The given picture illustrates how plastic bottles are reused in the manufacturing of clothing.
tái sử dụng
Hình ảnh đã cho minh họa cách chai nhựa được tái sử dụng trong sản xuất quần áo.
sorting lines: 
Next, bottles are fed through sorting lines into shredders where they are cut into small pieces.
dây chuyền phân loại
Tiếp theo, chai nhựa được đưa qua dây chuyền phân loại vào máy cắt, nơi chúng được cắt thành nhiều mảnh nhỏ.
shredder (n)
Next, bottles are fed through sorting lines into shredders where they are cut into small pieces.
máy cắt, máy nghiền
Tiếp theo, chai nhựa được đưa qua dây chuyền phân loại vào máy cắt, nơi chúng được cắt thành nhiều mảnh nhỏ.
tapered end
Coming out of the tapered end of the cutting machine, the shredded plastic flakes then go through a washing apparatus and a 10-hour drying process under the sun.
đầu côn (phần đầu có hình dáng thuôn dài, hẹp dần về phía đuôi)
Ra khỏi đầu côn của máy cắt, các mảnh nhựa vụn sau đó được đưa qua máy rửa và một quy trình làm khô trong 10 giờ dưới ánh nắng mặt trời.
apparatus (n)
Coming out of the tapered end of the cutting machine, the shredded plastic flakes then go through a washing apparatus and a 10-hour drying process under the sun
thiết bị, bộ máy
Ra khỏi đầu côn của máy cắt, các mảnh nhựa vụn sau đó được đưa qua máy rửa và một quy trình làm khô trong 10 giờ dưới ánh nắng mặt trời.
cylindrical (a)
After initial treatments, dried materials are heated in a cylindrical boiler.
hình trụ
Sau các bước xử lý ban đầu, vật liệu khô được làm nóng trong một lò hơi hình trụ.
boiler (n)
After initial treatments, dried materials are heated in a cylindrical boiler.
nồi hơi
Sau các bước xử lý ban đầu, vật liệu khô được làm nóng trong một lò hơi hình trụ.
straining machine 
Once the boiling completes, melted plastic is passed through a straining machine and spun into yarns.
máy lọc
Khi quá trình đun sôi hoàn tất, nhựa nóng chảy được đưa qua máy lọc và kéo thành sợi.
Once
Once the boiling completes, melted plastic is passed through a straining machine and spun into yarns.
Khi/sau khi/ một khi
Khi quá trình đun sôi hoàn tất, nhựa nóng chảy được đưa qua máy lọc và kéo thành sợi.
yarn (n)
Once the boiling completes, melted plastic is passed through a straining machine and spun into yarns.
sợi
Khi quá trình đun sôi hoàn tất, nhựa nóng chảy được đưa qua máy lọc và kéo thành sợi.
thread (n)
These threads are then turned into fabric in a weaving machine.
sợi, sợi chỉ
Những sợi này sau đó được làm thành vải trong máy dệt.
weaving machine
These threads are then turned into fabric in a weaving machine.
máy dệt
Những sợi này sau đó được làm thành vải trong máy dệt.
garments (n)
At the final stages, the resulting fabric sheets are rolled up and manufactured into garments.
hàng may mặc
Ở công đoạn cuối cùng, các tấm vải thu được sẽ được cuộn lại và sản xuất thành hàng may mặc.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Intro: 

Nêu thông tin đầy đủ về bức tranh (như đã nói trong đề bài).

Overview (tổng quan): Nêu những nhận định khái quát nhất, có nội dung bàn đến tất cả số liệu trong bản đồ

Nhìn chung, quy trình gồm 12 giai đoạn, bắt đầu từ khi chai được thu thập, trải qua một quá trình xử lý với nhiều giai đoạn, cuối cùng được sản xuất thành các mặt hàng quần áo.

Body 1 – 3 câu

Câu 1 – Body 1

Bắt đầu với công đoạn thu gom, chai lọ với nhiều kích cỡ khác nhau được vận chuyển bằng xe tải đến các nhà máy.

Câu 2 – Body 1

Tiếp theo, chai được đưa qua dây chuyền phân loại rồi vào máy hủy tài liệu, nơi chúng được cắt thành nhiều mảnh nhỏ.

Câu 3 – Body 1

Ra khỏi vòi ra của máy cắt, các mảnh nhựa vụn sau đó được đưa qua thiết bị rửa để đến với giai đoạn làm khô 10 giờ dưới ánh nắng mặt trời.

Body 2 – 4 câu

Câu 1 – Body 2

Sau khâu xử lý ban đầu, vật liệu đã phơi khô được làm nóng trong một lò hơi hình trụ.

Câu 2 – Body 2

Khi quá trình đun sôi hoàn tất, nhựa nóng chảy được đưa qua máy lọc và kéo thành sợi.

Câu 3 – Body 2

Những sợi này sau đó sẽ biến thành vải vóc trong máy dệt.

Câu 4 – Body 2

Ở công đoạn cuối cùng, các tấm vải thu được sẽ được cuộn lại và sản xuất thành hàng may mặc.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Đề bài: The pictures below show the process of making clothes from recycled plastic bottles. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Bài làm

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG