Writing 6.0 - 8.0 | IZONE

Phân tích Writing Task 2 – Unit 20 – Plastic containers

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé!

Đề bài: In many countries, plastic containers have become more popular than ever. They are used in many businesses, for example, food and drink industries. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 2 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

In many parts of the world, the use of plastic packaging has been widely observed across a variety of industries. While there are certain benefits to plastic containers, I strongly believe that they have more negative than positive impacts.

Body Paragraph 1

On the one hand, the usage of plastic packages is beneficial, mostly from business perspectives. First and foremost, plastics are highly flexible. The adaptable nature of plastics allows them to be easily molded into different sizes and shapes along with different weights. With such impressive flexibility, manufacturers could increase the diversity of their products, thus better accommodating customers’ varied interests and needs. In addition, plastic containers are easily transportable. They are lightweight and do not cover large spaces, which means there would be more room for storage. This could likely translate into reduced costs of delivery and fewer logistical needs, which in turn could greatly benefit businesses. 

Body Paragraph 2

On the other hand, I would argue that these pros are outweighed by the cons. Firstly, plastic packaging comes with its negative effects on the environment. Specifically, plastics are non-degradable materials, and so it might take them thousands of years to decompose. In cases where plastics are improperly disposed of, such as being dumped into the ground or thrown away into the sea, plastic debris could contaminate the soil or disrupt marine life. Also, frequent use of plastic packages is potentially harmful to human health. There is strong evidence that plastics, particularly those available for human consumption, may contain harmful materials. Direct exposure to these toxic chemicals may lead to issues such as vision failure, cancer, and respiratory diseases, thus impairing consumers’ physical well-being.

Conclusion

To conclude, I am convinced that although the use of plastic packages and containers can be favorable in business terms, it is likely to do more harm than good.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

1. Introduction

2. Body Paragraph 1

3. Body paragraph 2

4. Conclusion

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

1. General Vocabulary

Từ vựngNghĩa
a variety of
In many parts of the world, the use of plastic packaging has been widely observed across a variety of industries.
khác nhau
Ở nhiều nơi trên thế giới, việc sử dụng bao bì nhựa đã được nhận thấy  rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
impact 
While there are certain benefits to plastic containers, I strongly believe that they have more negative than positive impacts.
ảnh hưởng
Mặc dù có những lợi ích nhất định đối với hộp nhựa, nhưng tôi thực sự tin rằng chúng có nhiều ảnh hưởng tiêu cực hơn là tích cực.
usage 
On the one hand, the usage of plastic packages is beneficial, mostly from business perspectives. 
việc sử dụng
Một mặt, việc sử dụng bao bì nhựa là có lợi, phần lớn là từ quan điểm kinh doanh.
perspective
On the one hand, the usage of plastic packages is beneficial, mostly from business perspectives
quan điểm
Một mặt, việc sử dụng bao bì nhựa là có lợi, phần lớn là từ quan điểm kinh doanh.
accommodate 
With such impressive flexibility, manufacturers could increase the diversity of their products, thus better accommodating customers’ varied interests and needs.
đáp ứng
Với tính linh hoạt ấn tượng như vậy, các nhà sản xuất có thể tăng tính đa dạng cho sản phẩm của mình, do đó đáp ứng tốt hơn các sở thích và nhu cầu đa dạng của khách hàng.
cover
They are lightweight and do not cover large spaces, which means there would be more room for storage.
chiếm 
Chúng có trọng lượng nhẹ và không chiếm không gian lớn, có nghĩa rằng sẽ có nhiều chỗ hơn để lưu trữ.
room 
They are lightweight and do not cover large spaces, which means there would be more room for storage.
chỗ
Chúng có trọng lượng nhẹ và không chiếm không gian lớn, có nghĩa rằng sẽ có nhiều chỗ hơn để lưu trữ.
translate into
This could likely translate into reduced costs of delivery and fewer logistical needs, which in turn could greatly benefit businesses. 
dẫn đến
Điều này có thể dẫn đến chi phí giao hàng giảm và ít nhu cầu vận chuyển hàng hoá hơn, do đó có thể làm lợi nhiều cho các doanh nghiệp.
outweigh
On the other hand, I would argue that these pros are outweighed by the cons. 
vượt trội
Mặt khác, tôi cho rằng những nhược điểm vượt trội hơn hẳn những ưu điểm đó.
come with
Firstly, plastic packaging comes with its negative effects on the environment.
đi kèm với
Thứ nhất, bao bì nhựa đi kèm với những tác động xấu đến môi trường. 
frequent
Also, frequent use of plastic packages is potentially harmful to human health.
thường xuyên
Ngoài ra, việc sử dụng thường xuyên bao bì nhựa  có nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người.
potentially 
Also, frequent use of plastic packages is potentially harmful to human health.
có nguy cơ
Ngoài ra, việc sử dụng thường xuyên bao bì nhựa có nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người.
be convinced
To conclude, I am convinced that although the use of plastic packages and containers can be favorable in business terms, it is likely to do more harm than good.
tin
Để kết luận, tôi tin rằng mặc dù việc sử dụng bao bì và hộp nhựa có thể có lợi về mặt kinh doanh, nhưng nó có khả năng gây hại nhiều hơn là có lợi.
favorable
To conclude, I am convinced that although the use of plastic packages and containers can be favorable in business terms, it is likely to do more harm than good.
có lợi
Để kết luận, tôi tin rằng mặc dù việc sử dụng bao bì và hộp nhựa có thể có lợi về mặt kinh doanh, nhưng nó có khả năng gây hại nhiều hơn là có lợi.
do more harm than good
To conclude, I am convinced that although the use of plastic packages and containers can be favorable in business terms, it is likely to do more harm than good.
gây hại nhiều hơn là có lợi
Để kết luận, tôi tin rằng mặc dù việc sử dụng bao bì và hộp nhựa có thể có lợi về mặt kinh doanh, nhưng nó có khả năng gây hại nhiều hơn là có lợi.

2. Topic-related Vocabulary

Từ vựngNghĩa
plastic packaging
In many parts of the world, the use of plastic packaging has been widely observed across a variety of industries.
bao bì nhựa
Ở nhiều nơi trên thế giới, việc sử dụng bao bì nhựa đã được nhận thấy  rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
plastic containers
While there are certain benefits to plastic containers, I strongly believe that they have more negative than positive impacts.
hộp nhựa
Mặc dù có những lợi ích nhất định đối với hộp nhựa, nhưng tôi thực sự tin rằng chúng có nhiều ảnh hưởng tiêu cực hơn là tích cực.
flexible
First and foremost, plastics are highly flexible.
linh hoạt
Đầu tiên và quan trọng nhất, nhựa rất linh hoạt.
adaptable nature 
The adaptable nature of plastics allows them to be easily molded into different sizes and shapes along with different weights.
Tính chất dễ thích nghi
Tính chất dễ thích nghi của chất dẻo cho phép chúng dễ dàng uốn nắn thành các kích thước và hình dạng khác nhau cùng với trọng lượng khác nhau
mold
The adaptable nature of plastics allows them to be easily molded into different sizes and shapes along with different weights.
uốn nắn
Tính chất dễ thích nghi của chất dẻo cho phép chúng dễ dàng uốn nắn thành các kích thước và hình dạng khác nhau cùng với trọng lượng khác nhau
flexibility


With such impressive flexibility, manufacturers could increase the diversity of their products, 
tính linh hoạt
Với tính linh hoạt ấn tượng như vậy, các nhà sản xuất có thể tăng tính đa dạng cho sản phẩm của mình, …
diversity 
With such impressive flexibility, manufacturers could increase the diversity of their products, 
tính đa dạng
Với tính linh hoạt ấn tượng như vậy, các nhà sản xuất có thể tăng tính đa dạng cho sản phẩm của mình, …
lightweight 
They are lightweight and do not cover large spaces, which means there would be more room for storage.
trọng lượng nhẹ
Chúng có trọng lượng nhẹ và không chiếm không gian lớn, có nghĩa rằng sẽ có nhiều chỗ hơn để lưu trữ.
costs of delivery
This could likely translate into reduced costs of delivery and fewer logistical needs, which in turn could greatly benefit businesses. 
chi phí giao hàng
Điều này có thể dẫn đến chi phí giao hàng giảm và ít nhu cầu vận chuyển hàng hoá hơn, do đó có thể làm lợi nhiều cho các doanh nghiệp.
logistical 
This could likely translate into reduced costs of delivery and fewer logistical needs, which in turn could greatly benefit businesses. 
vận chuyển hàng hoá
Điều này có thể dẫn đến chi phí giao hàng giảm và ít nhu cầu vận chuyển hàng hoá hơn, do đó có thể làm lợi nhiều cho các doanh nghiệp.
non-degradable 
Specifically, plastics are non-degradable materials, and so it might take them thousands of years to decompose.
không thể phân hủy
Cụ thể, nhựa là vật liệu không thể phân hủy, và do đó, có thể mất hàng nghìn năm để phân hủy.
decompose
Specifically, plastics are non-degradable materials, and so it might take them thousands of years to decompose.
phân hủy
Cụ thể, nhựa là vật liệu không thể phân hủy, và do đó, có thể mất hàng nghìn năm để phân hủy.
dispose of
In cases where plastics are improperly disposed of, such as being dumped into the ground or thrown away into the sea,…
xử lý
Trong trường hợp nhựa được xử lý không đúng cách, chẳng hạn như bị đổ ra đất hoặc bị vứt xuống biển, …
contaminate 
…, plastic debris could contaminate the soil or disrupt marine life
làm ô nhiễm
… các mảnh vụn nhựa có thể làm ô nhiễm đất đai hoặc làm gián đoạn cuộc sống dưới đại dương.
marine life
…, plastic debris could contaminate the soil or disrupt marine life.
cuộc sống dưới đại dương
… các mảnh vụn nhựa có thể làm ô nhiễm đất đai hoặc làm gián đoạn cuộc sống dưới đại dương.
consumption
There is strong evidence that plastics, particularly those available for human consumption, may contain harmful materials.
sự sử dụng
Có bằng chứng chắc chắn rằng nhựa, đặc biệt là nhựa để con người sử dụng, có thể chứa các thành phần độc hại.
exposure 
Direct exposure to these toxic chemicals may lead to issues …
Sự tiếp xúc
Sự tiếp xúc trực tiếp với các hóa chất độc hại này có thể dẫn đến các vấn đề …
vision failure
…such as vision failure, cancer, and respiratory diseases, thus impairing consumers’ physical well-being. 
suy giảm thị lực
… như suy giảm thị lực, ung thư và các bệnh về đường hô hấp, do đó làm suy giảm sức khỏe thể chất của người tiêu dùng.
respiratory 
…such as vision failure, cancer, and respiratory diseases, thus impairing consumers’ physical well-being. 
về đường hô hấp
… như suy giảm thị lực, ung thư và các bệnh về đường hô hấp, do đó làm suy giảm sức khỏe thể chất của người tiêu dùng.
impair
…such as vision failure, cancer, and respiratory diseases, thus impairing consumers’ physical well-being. 
làm suy giảm
…như suy giảm thị lực, ung thư và các bệnh về đường hô hấp, do đó làm suy giảm sức khỏe thể chất của người tiêu dùng.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Đề bài:  In many countries, plastic containers have become more popular than ever. They are used in many businesses, for example, food and drink industries. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

Introduction

General Statement:

Nhắc lại nội dung phần đề bài, để người đọc biết được bối cảnh và phạm vi bàn luận của bài văn:

Việc sử dụng plastic ngày càng phổ biến trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Thesis Statement:

Trả lời câu hỏi của đề bài – nêu quan điểm cá nhân: 

Bất lợi của việc sử dụng plastic containers nhiều hơn lợi ích.

Body Paragraph 1 – 7 câu

Câu 1 – Body 1

Nêu nội dung chính của đoạn văn: Các lập luận chính ủng hộ việc sử dụng plastic.

Câu 2 – Body 1

Nêu ra lợi ích đầu tiên: 

plastic có tính linh hoạt cao.

Câu 3 – Body 1

Giải thích cho ý nêu ở câu 2: plastic linh hoạt như thế nào.

Câu 4 – Body 1

Nêu tác dụng của ý nêu ở câu trước: giúp ích cho các nhà sản xuất trong việc đa dạng các sản phẩm, đáp ứng nhu cầu và sở thích của người dùng. 

Câu 5 – Body 1

Nếu main idea 2: tính dễ dàng vận chuyển.

Câu 6 – Body 1

Giải thích cho main idea 2 nêu ở câu trước: nhẹ, không chiếm nhiều diện tích. 

Câu 7 – Body 1

Nêu ra kết quả của ý nêu ở câu trước: giảm phí vận chuyển và ít các nhu cầu về mặt hậu cần, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp. 

Body Paragraph 2 –  7 câu

Câu 1 – Body 2

Nêu nội dung chính của đoạn văn: bất lợi của plastic nhiều hơn lợi ích. 

Câu 2 – Body 2

Nêu main idea 1: ảnh hưởng xấu lên môi trường. 

Câu 3 – Body 2

Giải thích cụ thể hơn cho ý chính đã nêu ở câu 2: 

mất hàng nghìn năm plastic mới có thể phân hủy được.

Câu 4 – Body 2

Tiếp tục nêu thêm ý support cho câu 2: các trường hợp mà plastic gây hại cho môi trường

Câu 5 – Body 2

Nêu main idea 2: ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người. 

Câu 6 – Body 2

Giải thích cho ý nêu ở câu trước: plastics dùng cho nhu cầu tiêu dùng của con người chứa các chất liệu độc hại. 

Câu 7 – Body 2

Tiếp tục giải thích chi tiết hơn cho main idea 2: 

Tiếp xúc trực tiếp với các hóa chất độc hại này có thể dẫn đến rất nhiều các vấn đề về sức khỏe.

Conclusion

Khẳng định lại quan điểm ở 2 body: mặc dù việc sử dụng plastic đem lại lợi ích trong kinh doanh, nó có nhiều tác hại hơn. 

Bài làm