Phân tích Writing Task 2 – Unit 7 – Study Abroad

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé!

Đề bài: People say that a country will benefit greatly if its students study abroad. To what extent do you agree or disagree?

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 2 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

There is a notable ongoing trend of going overseas to pursue higher education among high-school and college graduates. While some people regard this phenomenon as a loss to a country, others champion its positive impacts. On recognising the discernible benefits from the trend, I entirely concur with the latter idea.

Body Paragraph 1

Firstly, the workforce, arguably an essential pillar of any society, would certainly be enhanced by having more students educated at world-renowned universities overseas. This would translate into an increase in the national talent pool, from which many leading experts and upper echelons of the government are drawn. For example, Vietnam’s Politburo is now mostly constituted of members who were educated at prestigious institutions around the world, and this has certainly helped explain the country’s impressive GDP growth in recent years. Secondly, students studying overseas often have to fit in a multicultural environment, and during the process they should internalize certain innovative sets of beliefs. These values, when brought back to their country, would positively inform the social perceptions of progressive global movements such as environmental protection, feminist and labour rights. Over time, this will likely lead to a growing representation in the public of new and innovative values, which eventually culminates in a force for change, especially in rather conservative societies.

Body Paragraph 2

Concerned people typically view the trend of studying abroad as a brain drain that should be halted to preserve a nation’s talents. This is a rather partial point of view, because while those overseas students may not instantaneously have anything to offer, many do return to their home country upon graduation to work and live there. In fact, a lot of major contributions to the field of science in Vietnam are made by Vietnamese students formerly studying overseas. Opponents further argue that a significant part of students opt to remain in the adopted country after graduation, but be that as it may, this does not preclude their role in the promotion of the national image and pride. A case in point is Vietnamese scientist Tran Xuan Bach, globally recognized for winning the Noam Chomsky Research Award, who is a great credit to his motherland as such contribution does not exclusively accrue to a single nation but universally benefits humankind.

Conclusion

In conclusion, although a nation might not derive any immediate benefits from the students furthering their study elsewhere, it is highly crucial for a country’s socio- economic development, especially in the long run.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

1. Introduction

2. Body Paragraph 1

3. Body paragraph 2

4. Conclusion

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

1. General Vocabulary

Từ vựngNghĩa
ongoing (adj)
There is a notable ongoing trend of going overseas to pursue higher education among high-school and college graduates
hiện hành
Có một xu hướng hiện hành đáng chú ý của những người tốt nghiệp trung học và đại học là ra nước ngoài để theo đuổi giáo dục bậc cao .
pursue (v)
There is a notable ongoing trend of going overseas to pursue higher education among high-school and college graduates
theo đuổi
Có một xu hướng hiện hành đáng chú ý của những người tốt nghiệp trung học và đại học là ra nước ngoài để theo đuổi giáo dục bậc cao .
phenomenon (n)
While some people regard this phenomenon as a loss to a country, others champion its positive impacts.
hiện tượng
Mặc dù một số người coi hiện tượng này là một tổn thất đối với một quốc gia, thì những người khác lại ủng hộ những tác động tích cực của nó
champion (v)
While some people regard this phenomenon as a loss to a country, others champion its positive impacts.
ủng hộ
Mặc dù một số người coi hiện tượng này là một tổn thất đối với một quốc gia, thì những người khác lại ủng hộ những tác động tích cực của nó
discernible (adj)
On recognising the discernible benefits from the trend, I entirely concur with the latter idea.
rõ ràng
Khi nhận ra những lợi ích rõ ràng từ xu hướng này, tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến thứ hai.
concur (v)
On recognising the discernible benefits from the trend, I entirely concur with the latter idea.
đồng tình
Khi nhận ra những lợi ích rõ ràng từ xu hướng này, tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến thứ hai.
pillar (n)
Firstly, the workforce, arguably an essential pillar of any society, would certainly be enhanced by having more students educated at world-renowned universities overseas. 
trụ cột
Thứ nhất, lực lượng lao động, được cho là một trụ cột thiết yếu của bất kỳ xã hội nào, chắc chắn sẽ được cải thiện qua việc có thêm nhiều sinh viên được giáo dục tại các trường đại học nổi tiếng thế giới ở nước ngoài.
world-renowned (adj)
Firstly, the workforce, arguably an essential pillar of any society, would certainly be enhanced by having more students educated at world-renowned universities overseas. 
nổi tiếng thế giới
Thứ nhất, lực lượng lao động, được cho là một trụ cột thiết yếu của bất kỳ xã hội nào, chắc chắn sẽ được cải thiện qua việc có thêm nhiều sinh viên được giáo dục tại các trường đại học nổi tiếng thế giới ở nước ngoài.
constitute (v)
For example, Vietnam’s Politburo is now mostly constituted of members who were educated at prestigious institutions around the world, and this has certainly helped explain the country’s impressive GDP growth in recent years.
cấu thành
Ví dụ, Bộ Chính trị của Việt Nam hiện nay chủ yếu được cấu thành từ các thành viên đã được đào tạo trong các tổ chức uy tín trên thế giới, và điều này chắc chắn đã giúp giải thích mức tăng trưởng GDP ấn tượng của đất nước trong những năm gần đây.
internalize (v)
Secondly, students studying overseas often have to fit in a multicultural environment, and during the process they should internalize certain innovative sets of beliefs
tiếp thu
Thứ hai, sinh viên học tập ở nước ngoài thường phải hòa nhập với môi trường đa văn hóa, và trong quá trình này, họ sẽ tiếp thu những hệ tư tưởng đổi mới nhất định.
inform (v)
These values, when brought back to their country, would positively inform the social perceptions of progressive global movements such as environmental protection, feminist and labour rights
ảnh hưởng
Những giá trị này, khi được đưa trở lại đất nước của họ, sẽ ảnh hưởng tích cực đến nhận thức của xã hội về các phong trào toàn cầu tiến bộ như bảo vệ môi trường, nữ quyền và quyền lao động
culminate (v)
Over time, this will likely lead to a growing representation in the public of new and innovative values, which eventually culminates in a force for change, especially in rather conservative societies.
kết tinh
Theo thời gian, điều này có thể sẽ dẫn đến sự đại diện ngày càng tăng trong công chúng các giá trị mới và sáng tạo, mà cuối cùng kết tinh thành động lực thay đổi, đặc biệt là trong các xã hội theo tư tưởng truyền thống.
conservative (adj)
Over time, this will likely lead to a growing representation in the public of new and innovative values, which eventually culminates in a force for change, especially in rather conservative societies.
theo tư tưởng truyền thống
Theo thời gian, điều này có thể sẽ dẫn đến sự đại diện ngày càng tăng trong công chúng các giá trị mới và sáng tạo, mà cuối cùng kết tinh thành động lực thay đổi, đặc biệt là trong các xã hội theo tư tưởng truyền thống.
halt (v)
Concerned people typically view the trend of studying abroad as a brain drain that should be halted to preserve a nation’s talents.
chấm dứt
Những người lo lắng thường xem xu hướng du học như một hiện tượng chảy máu chất xám cần phải bị chấm dứt để bảo tồn nhân tài của một quốc gia.
partial (adj)
This is a rather partial point of view, because while those overseas students may not instantaneously have anything to offer, many do return to their home country upon graduation to work and live there. 
phiến diện
Đây là một quan điểm khá phiến diện, bởi vì trong khi những sinh viên nước ngoài đó có thể không ngay lập tức có bất cứ điều gì để cống hiến, nhiều người đã trở về nước của họ sau khi tốt nghiệp để làm việc và sinh sống ở đó.
instantaneously (adv)
This is a rather partial point of view, because while those overseas students may not instantaneously have anything to offer, many do return to their home country upon graduation to work and live there. 
ngay lập tức
Đây là một quan điểm khá phiến diện, bởi vì trong khi những sinh viên nước ngoài đó có thể không ngay lập tức có bất cứ điều gì để cống hiến, nhiều người đã trở về nước của họ sau khi tốt nghiệp để làm việc và sinh sống ở đó.
be that as it may
Opponents further argue that a significant part of students opt to remain in the adopted country after graduation, but be that as it may, this does not preclude their role in the promotion of the national image and pride
tuy vậy
Những người phản đối tranh luận  thêm rằng một phần đáng kể sinh viên chọn ở lại quốc gia họ chọn sau khi tốt nghiệp, nhưng tuy vậy, điều này không loại trừ vai trò của họ trong việc quảng bá hình ảnh và niềm tự hào quốc gia.
preclude (v)
Opponents further argue that a significant part of students opt to remain in the adopted country after graduation, but be that as it may, this does not preclude their role in the promotion of the national image and pride
loại trừ
Những người phản đối tranh luận  thêm rằng một phần đáng kể sinh viên chọn ở lại quốc gia họ chọn sau khi tốt nghiệp, nhưng tuy vậy, điều này không loại trừ vai trò của họ trong việc quảng bá hình ảnh và niềm tự hào quốc gia.
accrue (v)
as such contribution does not exclusively accrue to a single nation but universally benefits humankind.
góp phần
vì sự đóng góp đó không chỉ góp phần cho một quốc gia nào mà mang lại lợi ích chung cho nhân loại.
further (v)
In conclusion, although a nation might not derive any immediate benefits from the students furthering their study elsewhere, it is highly crucial for a country’s socio-economic development, especially in the long run
tiếp tục
Tóm lại, mặc dù một quốc gia có thể không thu được bất kỳ lợi ích tức thời nào từ việc sinh viên tiếp tục học ở những nơi khác, nó rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia, đặc biệt là về lâu dài.

2. Topic-related Vocabulary

Từ vựngNghĩa
talent pool
This would translate into an increase in the national talent pool, from which many leading experts and upper echelons of the government are drawn
nguồn nhân tài
Điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng nguồn nhân tài quốc gia, và từ đây là nơi nhiều chuyên gia hàng đầu và viên chức cấp cao  của chính phủ được lựa chọn. 
upper echelon (n)
This would translate into an increase in the national talent pool, from which many leading experts and upper echelons of the government are drawn
viên chức cấp cao
Điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng nguồn nhân tài quốc gia, và từ đây là nơi nhiều chuyên gia hàng đầu và viên chức cấp cao  của chính phủ được lựa chọn. 
Politburo (n)
For example, Vietnam’s Politburo is now mostly constituted of members who were educated at prestigious institutions around the world, and this has certainly helped explain the country’s impressive GDP growth in recent years.
Bộ Chính trị
Ví dụ, Bộ Chính trị của Việt Nam hiện nay chủ yếu được cấu thành từ các thành viên đã được đào tạo trong các tổ chức uy tín trên thế giới, và điều này chắc chắn đã giúp giải thích mức tăng trưởng GDP ấn tượng của đất nước trong những năm gần đây.
constitute (v)
For example, Vietnam’s Politburo is now mostly constituted of members who were educated at prestigious institutions around the world, and this has certainly helped explain the country’s impressive GDP growth in recent years.
cấu thành
Ví dụ, Bộ Chính trị của Việt Nam hiện nay chủ yếu được cấu thành từ các thành viên đã được đào tạo trong các tổ chức uy tín trên thế giới, và điều này chắc chắn đã giúp giải thích mức tăng trưởng GDP ấn tượng của đất nước trong những năm gần đây.
brain drain (n)
Concerned people typically view the trend of studying abroad as a brain drain that should be halted to preserve a nation’s talents.
chảy chất xám
Những người lo lắng thường xem xu hướng du học như một hiện tượng chảy máu chất xám cần phải bị chấm dứt để bảo tồn nhân tài của một quốc gia.
credit (n)
A case in point is Vietnamese scientist Tran Xuan Bach, globally recognized for winning the Noam Chomsky Research Award, who is a great credit to his motherland 
niềm tự hào
Một trường hợp điển hình là nhà khoa học Việt Nam Trần Xuân Bách, được công nhận trên toàn cầu vì đoạt Giải thưởng Nghiên cứu Noam Chomsky, người là niềm tự hào lớn đối với quê hương đất mẹ.
motherland (n)
A case in point is Vietnamese scientist Tran Xuan Bach, globally recognized for winning the Noam Chomsky Research Award, who is a great credit to his motherland 
quê hương đất mẹ
Một trường hợp điển hình là nhà khoa học Việt Nam Trần Xuân Bách, được công nhận trên toàn cầu vì đoạt Giải thưởng Nghiên cứu Noam Chomsky, người là niềm tự hào lớn đối với quê hương đất mẹ.
socio-economic (adj)
In conclusion, although a nation might not derive any immediate benefits from the students furthering their study elsewhere, it is highly crucial for a country’s socio-economic development, especially in the long run
thuộc kinh tế xã hội
Tóm lại, mặc dù một quốc gia có thể không thu được bất kỳ lợi ích tức thời nào từ việc sinh viên tiếp tục học ở những nơi khác, nó rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia, đặc biệt là về lâu dài.
sets of beliefs
Secondly, students studying overseas often have to fit in a multicultural environment, and during the process they should internalize certain innovative sets of beliefs
hệ tư tưởng
Thứ hai, sinh viên học tập ở nước ngoài thường phải hòa nhập với môi trường đa văn hóa, và trong quá trình này, họ sẽ tiếp thu những hệ tư tưởng đổi mới nhất định.
social perception 
These values, when brought back to their country, would positively inform the social perceptions of progressive global movements such as environmental protection, feminist and labour rights
nhận thức của xã hội
Những giá trị này, khi được đưa trở lại đất nước của họ, sẽ ảnh hưởng tích cực đến nhận thức của xã hội về các phong trào toàn cầu tiến bộ như bảo vệ môi trường, nữ quyền và quyền lao động
feminist (n)
These values, when brought back to their country, would positively inform the social perceptions of progressive global movements such as environmental protection, feminist and labour rights
nữ quyền
Những giá trị này, khi được đưa trở lại đất nước của họ, sẽ ảnh hưởng tích cực đến nhận thức của xã hội về các phong trào toàn cầu tiến bộ như bảo vệ môi trường, nữ quyền và quyền lao động

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Đề bàiPeople say that a country will benefit greatly if its students study abroad. To what extent do you agree or disagree?

Introduction

General Statement:

Nhắc lại đề bài để người đọc nắm được chủ đề thảo luận: Xu hướng du học bậc cao ngày nay.

Dẫn dắt vào Thesis Statement:

Tồn tại 2 luồng ý kiến – phản đối & ủng hộ.

Thesis Statement:

Trả lời đề bài: Ủng hộ du học vì những lợi ích nó mang lại.

Body Paragraph 1 – 6 câu

Body 1.1 – Supporting Idea 1

Lợi ích 1: Lực lượng lao động – trụ cột xã hội/quốc gia – được cải thiện.

Body 1.2 

Tiếp tục phân tích Lợi ích 1: Từ đó nguồn nhân tài quốc gia cũng dồi dào hơn => sản sinh ra chuyên gia + quan chức cấp cao phục vụ đất nước.

Body 1.3

Ví dụ minh họa Lợi ích 1: Bộ Chính trị Việt Nam với nhiều thành viên được đào tạo bởi các trường uy tín thế giới => GDP đất nước tăng ấn tượng.

Body 1.4 – Supporting Idea 2

Dẫn dắt vào Lợi ích 2: Nhờ môi trường đa văn hóa, du học sinh có khả năng tiếp thu nhiều tư tưởng tiến bộ.

Body 1.5

Lợi ích 2: Khi về nước, du học sinh mang theo những giá trị này => ảnh hưởng đến nhận thức xã hội về các phong trào tiến bộ toàn cầu.

Body 1.6 

Kết quả: Dần dần thay đổi xã hội, nhất là những xã hội bảo thủ.

Body Paragraph 2 – 5 câu

Body 2.1 

Phản biện 1: Du học = chảy máu chất xám.

Body 2.2

Bác bỏ 1: Nhiều du học sinh vẫn về nước đóng góp.

Body 2.3

Ví dụ thực tế: nhiều đóng góp cho khoa học VN đến từ cựu du học sinh VN.

Body 2.4

Phản biện 2: Rất nhiều du học sinh chọn ở lại.

& Bác bỏ 2: Kể cả như vậy, du học sinh vẫn đóng góp gián tiếp.

Body 2.5

Ví dụ thực tế: Trần Xuân Bách – đóng góp cho nước nhà và nhân loại.

Conclusion

Nhắc lại nội dung 2 đoạn thân bài: Lợi ích không thể phủ nhận mà du học sinh mang lại cho đất nước (phát triển kinh tế-xã hội) dù lợi ích đó có thể phải đi đường dài mới thấy hết.

Bài làm

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG