Writing 6.0 - 8.0 | IZONE

Phân tích Writing Task 2 – Unit 24 – Transportation

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé!

Đề bài: In the future all cars, buses and trucks will be driverless. The only people traveling inside these vehicles will be passengers. Do you think the advantages of driverless vehicles outweigh the disadvantages?

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 2 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

It is believed that all forms of automobiles will be autonomous in the future, and passengers will be the only ones seated in these means of transport. In my opinion, the benefits of vehicular automation would undoubtedly be outweighed by the negatives.

Body Paragraph 1

Granted, one might make the case that autonomous driving is synonymous with greater safety. The rationale of this argument is based on the fact that humans are prone to human errors and dangerous driving behaviors, and that machines, with their greater consistency, can rule out such accidents. Nevertheless, whether driverless cars are truly safe enough still remains a major concern. After all, machines are known to malfunction, and when the operation software of an autonomous vehicle breaks down, it could put the driver in the same degree of risk as when the driver is in control of the vehicle himself. Another safety issue derives from the possibility of being hacked. Since computer hardware and software would be completely in charge of self-driving cars, they are at risk of being hijacked by malicious hackers, who could seize control of the vehicles and cause accidents on purpose. 

Body Paragraph 2

Proponents of automated vehicles also advance the idea that driverless vehicles offer greater independence to blind or visually impaired people. Instead of relying on others, they would have the freedom to travel at will. However, as previously discussed, the risk of machine failures and software bugs is always present, and what makes the problem even worse for this group is the inability to perceive any imminent threat, and by extension, take any actions, given their sight loss or impairment. Even if a day comes when manufacturers and engineers figure a way to work out the safety problem, there remains the issue of a possibly rising unemployment rate. Professional drivers and transporters may find themselves out of work if these vehicles begin to drive themselves. It would be difficult for them to settle into a new livelihood, and the cost of retraining them may be prohibitive.

Conclusion

In conclusion, without human agency playing a role in vehicle control, it is likely that problems such as machinery breakdowns and software bugs could occur, threatening the safety of those riding in these vehicles. Therefore, the advantages of autonomous driving would not suffice to justify its complete dominance.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

1. Introduction

2. Body Paragraph 1

3. Body paragraph 2

4. Conclusion

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

1. General Vocabulary

Từ vựngNghĩa
negative 
In my opinion, the benefits of vehicular automation would undoubtedly be outweighed by the negatives.
điều tiêu cực
Theo ý kiến của tôi, lợi sự tự động hóa xe cộ chắc chắn sẽ bị vượt trội bởi những điều tiêu cực.
granted
Granted, one might make the case that autonomous driving is synonymous with greater safety.
phải công nhận
Phải công nhận, một người có thể lý luận rằng lái xe tự động tương đồng với sự an toàn cao hơn.
make the case that
Granted, one might make the case that autonomous driving is synonymous with greater safety.
lý luận rằng
Phải công nhận, một người có thể lý luận rằng lái xe tự động tương đồng với sự an toàn cao hơn.
synonymous with
Granted, one might make the case that autonomous driving is synonymous with greater safety.
tương đồng với
Phải công nhận, một người có thể lý luận rằng lái xe tự động tương đồng với sự an toàn cao hơn.
rationale 
The rationale of this argument is based on the fact that humans are prone to human errors and dangerous driving behaviors, …
cơ sở
Cơ sở của lập luận này được dựa trên sự thật rằng con người dễ bị mắc lỗi và những hành vi lái xe nguy hiểm,…
prone to
The rationale of this argument is based on the fact that humans are prone to human errors and dangerous driving behaviors, …
dễ bị
Cơ sở của lập luận này được dựa trên sự thật rằng con người dễ bị mắc lỗi và những hành vi lái xe nguy hiểm,…
consistency
…, and that machines, with their greater consistency, can rule out such accidents.
tính đồng nhất
…, và chiếc xe đó, với tính đồng nhất cao hơn, có thể loại bỏ những tai nạn như vậy. 
rule out
…, and that machines, with their greater consistency, can rule out such accidents.
loại bỏ
…, và chiếc xe đó, với tính đồng nhất cao hơn, có thể loại bỏ những tai nạn như vậy. 
remain
Nevertheless, whether driverless cars are truly safe enough still remains a major concern.
vẫn là
Tuy nhiên, liệu những chiếc xe không người lái có thực sự đủ an toàn hay không vẫn là một mối bận tâm lớn.
put sb in risk
…, it could put the driver in the same degree of risk as when the driver is in control of the vehicle himself.
khiến ai đó gặp rủi ro
…, nó có thể khiến người lái xe gặp rủi ro tương tự như khi người lái xe tự mình điều khiển.
in control of
…, it could put the driver in the same degree of risk as when the driver is in control of the vehicle himself.
điều khiển
…, nó có thể khiến người lái xe gặp rủi ro tương tự như khi người lái xe tự mình điều khiển.
derive from
Another safety issue derives from the possibility of being hacked. 
bắt nguồn từ
Một vấn đề an toàn khác bắt nguồn từ khả năng bị đột nhập.
be in charge of
Since computer hardware and software would be completely in charge of self-driving cars, they are at risk of being hijacked by malicious hackers, …
phụ trách
Vì phần cứng và phần mềm máy tính sẽ hoàn toàn phụ trách xe tự lái, chúng có nguy cơ bị chiếm bởi những tin tặc có ý đồ xấu,…
seize control of
…, they are at risk of being hijacked by malicious hackers, who could seize control of the vehicles and cause accidents on purpose. 
chiếm quyền kiểm soát
…, họ có nguy cơ bị chiếm lĩnh bởi những tin tặc có ý đồ xấu, những kẻ có thể chiếm quyền kiểm soát phương tiện và cố ý gây ra tai nạn.
cause sth on purpose
…, they are at risk of being hijacked by malicious hackers, who could seize control of the vehicles and cause accidents on purpose
cố ý gây ra cái gì đó
…, họ có nguy cơ bị chiếm lĩnh bởi những tin tặc có ý đồ xấu, những kẻ có thể chiếm quyền kiểm soát phương tiện và cố ý gây ra tai nạn.
proponent
Proponents of automated vehicles also advance the idea that driverless vehicles offer greater independence to blind or visually impaired people.
người ủng hộ
Những người ủng hộ phương tiện tự động cũng đưa ra ý tưởng rằng phương tiện không người lái mang lại sự độc lập cao hơn cho người mù hoặc khiếm thị.
do sth at will
Instead of relying on others, they would have the freedom to travel at will
làm gì đó theo ý mình
Thay vì phụ thuộc vào người khác, họ sẽ có được sự tự do để di chuyển theo ý mình.
imminent 
…, and what makes the problem even worse for this group is the inability to perceive any imminent threat, …
sắp xảy ra
…, Và điều khiến vấn đề thậm chí còn tồi tệ hơn đối với nhóm này là không có khả năng nhận thức được bất kỳ mối đe dọa nào sắp xảy ra, …
impairment 
…, and by extension, take any actions, given their sight loss or impairment.
suy giảm
…, và nói chung, thực hiện bất kỳ hành động nào khi họ bị mất hoặc suy giảm thị lực.
work out
Even if a day comes when manufacturers and engineers figure a way to work out the safety problem,…
giải quyết
Ngay cả khi một ngày nào đó đến khi các nhà sản xuất và kỹ sư tìm ra cách giải quyết vấn đề an toàn,…
out of work
Professional drivers and transporters may find themselves out of work if these vehicles begin to drive themselves.
mất việc
Những người lái xe và người vận chuyển chuyên nghiệp có thể bị mất việc nếu những chiếc xe này bắt đầu tự lái.
settle into
It would be difficult for them to settle into a new livelihood, and the cost of retraining them may be prohibitive.
ổn định với
Sẽ rất khó để họ ổn định với kế sinh nhai mới và chi phí đào tạo lại họ có thể rất đắt đỏ.
livelihood
It would be difficult for them to settle into a new livelihood, and the cost of retraining them may be prohibitive.
kế sinh nhai
Sẽ rất khó để họ ổn định với kế sinh nhai mới và chi phí đào tạo lại họ có thể rất đắt đỏ.
prohibitive
It would be difficult for them to settle into a new livelihood, and the cost of retraining them may be prohibitive.
đắt đỏ
Sẽ rất khó để họ ổn định với kế sinh nhai mới và chi phí đào tạo lại họ có thể rất đắt đỏ.
suffice 
Therefore, the advantages of autonomous driving would not suffice to justify its complete dominance.
đủ
Do đó, những lợi thế của việc lái xe tự động sẽ không đủ để lý giải cho sự thống trị hoàn toàn của nó.
dominance
Therefore, the advantages of autonomous driving would not suffice to justify its complete dominance.
sự thống trị
Do đó, những lợi thế của việc lái xe tự động sẽ không đủ để lý giải cho sự thống trị hoàn toàn của nó.

2. Topic-related Vocabulary

Từ vựngNghĩa
automobile
It is believed that all forms of automobiles will be autonomous in the future, and passengers will be the only ones seated in these means of transport.
xe hơi
Tất cả các loại xe hơi được tin rằng sẽ tự động trong tương lai, và hành khách sẽ là những người duy nhất được ngồi trên các phương tiện giao thông này.
autonomous 
It is believed that all forms of automobiles will be autonomous in the future, and passengers will be the only ones seated in these means of transport.
tự điều khiển
Tất cả các loại xe hơi được tin rằng sẽ tự động trong tương lai, và hành khách sẽ là những người duy nhất được ngồi trên các phương tiện giao thông này.
vehicular automation
In my opinion, the benefits of vehicular automation would undoubtedly be outweighed by the negatives.
sự tự động hóa xe cộ
Theo ý kiến của tôi, những tiêu cực của sự tự động hóa xe cộ chắc chắn sẽ vượt trội hơn những lợi ích.
autonomous 
Granted, one might make the case that autonomous driving is synonymous with greater safety.
tự hành
Phải công nhận rằng người ta có thể đặt ra trường hợp rằng lái xe tự hành đồng nghĩa với sự an toàn cao hơn.
driverless 
Nevertheless, whether driverless cars are truly safe enough still remains a major concern.
không người lái
Tuy nhiên, liệu những chiếc xe không người lái có thực sự đủ an toàn hay không vẫn là một mối bận tâm lớn.
malfunction
After all, machines are known to malfunction, and when the operation software of an autonomous vehicle breaks down,… 
trục trặc
Rốt cuộc thì máy móc thường được biết là hay có trục trặc, và khi phần mềm vận hành của xe tự hành bị hỏng, … 
operation software
After all, machines are known to malfunction, and when the operation software of an autonomous vehicle breaks down,… 
phần mềm vận hành
Rốt cuộc thì máy móc thường được biết là hay có trục trặc, và khi phần mềm vận hành của xe tự hành bị hỏng, … 
break down
After all, machines are known to malfunction, and when the operation software of an autonomous vehicle breaks down,… 
hỏng
Sau cùng, máy móc được biết là hay có trục trặc, và khi phần mềm vận hành của phương tiện tự động bị hỏng, …
hack
Another safety issue derives from the possibility of being hacked
đột nhập
Một vấn đề an toàn khác bắt nguồn từ khả năng bị đột nhập.
computer hardware and software 
Since computer hardware and software would be completely in charge of self-driving cars,…
phần cứng và phần mềm máy tính
phần cứng và phần mềm máy tính sẽ hoàn toàn phụ trách xe tự lái, …
self-driving
Since computer hardware and software would be completely in charge of self-driving cars,…
tự lái
Vì phần cứng và phần mềm máy tính sẽ hoàn toàn phụ trách xe tự lái, …
hijack
…, they are at risk of being hijacked by malicious hackers, who could seize control of the vehicles and cause accidents on purpose. 
chiếm lĩnh
…, họ có nguy cơ bị chiếm lĩnh bởi những tin tặc có ý đồ xấu, những kẻ có thể chiếm quyền kiểm soát phương tiện và cố ý gây ra tai nạn.
proponent
Proponents of automated vehicles also advance the idea that driverless vehicles offer greater independence to blind or visually impaired people.
người ủng hộ
Những người ủng hộ phương tiện tự động cũng đưa ra ý tưởng rằng phương tiện không người lái mang lại sự độc lập cao hơn cho người mù hoặc khiếm thị.
visually impaired
Proponents of automated vehicles also advance the idea that driverless vehicles offer greater independence to blind or visually impaired people.
khiếm thị
Những người ủng hộ phương tiện tự động cũng đưa ra ý tưởng rằng phương tiện không người lái mang lại sự độc lập cao hơn cho người mù hoặc khiếm thị.
machine failure
However, as previously discussed, the risk of machine failures and software bugs is always present, …
lỗi máy
Tuy nhiên, như đã thảo luận lúc trước, nguy cơ lỗi máy và lỗi phần mềm luôn hiện hữu,…
software bug
However, as previously discussed, the risk of machine failures and software bugs is always present, …
lỗi phần mềm
Tuy nhiên, như đã thảo luận lúc trước, nguy cơ lỗi máy và lỗi phần mềm luôn hiện hữu,…
manufacturer 
Even if a day comes when manufacturers and engineers figure a way to work out the safety problem, …
nhà sản xuất
Ngay cả khi một ngày nào đó đến khi các nhà sản xuất và kỹ sư tìm ra cách giải quyết vấn đề an toàn, …
engineer
Even if a day comes when manufacturers and engineers figure a way to work out the safety problem, …
kỹ sư
Ngay cả khi một ngày nào đó đến khi các nhà sản xuất và kỹ sư tìm ra cách giải quyết vấn đề an toàn, …
rising unemployment rate
…, there remains the issue of a possibly rising unemployment rate.
tỷ lệ thất nghiệp gia tăng
…, thì vẫn còn đó vấn đề về tỷ lệ thất nghiệp có thể gia tăng.
transporter
Professional drivers and transporters may find themselves out of work if these vehicles begin to drive themselves.
người chuyên chở
Những người lái xe và người vận chuyển chuyên nghiệp có thể bị mất việc nếu những chiếc xe này bắt đầu tự lái.
human agency
In conclusion, without human agency playing a role in vehicle control, …
yếu tố con người
Tóm lại, nếu không có yếu tố con người đóng vai trò điều khiển phương tiện,…
machinery breakdown
…, it is likely that problems such as machinery breakdowns and software bugs could occur, threatening the safety of those riding in these vehicles.
sự hỏng hóc của máy móc
…, rất có thể xảy ra các sự cố như sự hỏng hóc của máy móc và lỗi phần mềm, đe dọa sự an toàn của những người lái những chiếc xe này.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Đề bài:  In the future all cars, buses and trucks will be driverless. The only people traveling inside these vehicles will be passengers. Do you think the advantages of driverless vehicles outweigh the disadvantages?

Introduction

General Statement:

Nhắc lại đề bài để người đọc nắm được chủ đề thảo luận: Các phương tiện giao thông sẽ không cần người lái và sẽ chỉ còn hành khách trên các phương tiện này.

Thesis Statement:

Trả lời đề bài: Việc tự động hóa các phương tiện giao thông đem lại nhiều lợi ích hơn.

Body Paragraph 1 – 6 câu

Body 1.1 – Topic Sentence

Nêu nội dung chính của Body 1: Xe không người lái đồng nghĩa với an toàn hơn. 

Body 1.2 – Supporting Idea

Lí do: Con người vẫn có thể sơ sẩy mắc sai sót hoặc có những hành vi lái xe không an toàn, trong khi máy móc ổn định hơn, khó mắc sai sót hơn.

Body 1.3

Đưa ra ý kiến ngược lại: Việc máy móc có đủ an toàn hay không vẫn còn là điều quan ngại.

Body 1.4

Quan ngại 1: Máy móc vẫn có thể không hoạt động chính xác, và khi phần mềm của những phương tiện này hỏng hóc, rủi ro của người lái gặp phải cũng ngang như khi người lái tự điều khiển phương tiện.

Body 1.5

Quan ngại 2: Phần mềm có thể bị hack.

Body 1.6

Hệ thống phần mềm máy tính có thể bị hack và kiểm soát bởi những người có ý đồ xấu => gây nguy hiểm cho người trên phương tiện.

Body Paragraph 2 – 6 câu

Body 2.1 – Topic Sentence

Nêu nội dung chính của Body 2: Phương tiện không người lái giúp người khiếm thị chủ động trong việc di chuyển

Body 2.2 – Supporting Idea

Lí do: Thay vì việc phải phụ thuộc vào người khác, những đối tượng này sẽ có thể tự do đi lại.

Body 2.3

Đưa ra quan ngại 1: Việc máy móc trục trặc là không thể tránh khỏi, và với việc bị khiếm thị, nhóm người này sẽ không thể nhận biết được những nguy hiểm tiềm tàng.

Body 2.4

Quan ngại 2: Kể cả khi các kĩ sư và nhà sản xuất tìm ra cách để giải quyết vấn đề an toàn, vẫn còn khả năng tỉ lệ thất nghiệp tăng.

Body 2.5 

Làm rõ tại sao tỉ lệ thất nghiệp tăng

Body 2.6

Làm rõ hậu quả của việc bị thất nghiệp

Conclusion

Nhắc lại nội dung 2 đoạn thân bài và tái khẳng định quan điểm người viết: Mặc dù lợi ích của các phương tiện tự động nhiều hơn các phương tiện người lái, chúng vẫn có thể phát sinh những lỗi phần mềm hoặc bị lợi dụng. Việc có trung tâm điều hành những phương tiện này là cần thiết, vậy nên việc tự động hóa tất cả chưa thay thế được hoàn toàn con người.

Bài làm