Writing 6.0 - 8.0 | IZONE

Phân tích Writing Task 2 – Unit 18 – Books and the Internet

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé!

Đề bài: In the past, people stored knowledge in books. Nowadays, people store knowledge on the Internet. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 2 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

Online storage is replacing traditional hard copies as a means to save knowledge and information. Although this trend may entail some drawbacks, I believe the benefits it brings about are more significant.

Body Paragraph 1

Admittedly, the downsides of Internet storage mainly relate to data integrity and Internet connection. Firstly, online databases, archived in cyberspace, are more prone to data theft and manipulation by hackers. This is less likely the case for books stored in physical places such as libraries and people’s homes. Also, accessing online information takes a reliable Internet connection, which may not be available in all parts of the world. In fact, for those residing in mountainous or far-flung areas, where the Internet infrastructure is often underdeveloped, learning from online sources could prove problematic. That said, with the Internet industry thriving in recent years both in technology and in market size, we can envision a near future where the Internet reaches all corners of the Earth and where cyber security is advanced enough to deal with data breach of any sort. Relevant concerns at the moment may, therefore, seem less relevant when that day comes.

Body Paragraph 2

At the same time, an online archive of data offers a rather diverse range of benefits. To begin with, knowledge can be stored indefinitely without any concern about the physical wear and tear of paper. Besides, searching and comparing different pieces of information have become easier than ever before, given the introduction of such search engines as Google or Bing. This proves especially useful and cost-effective in the face of the colossal information reservoir on each topic that needs processing. For instance, instead of spending hours on end searching for information from rows of books in a physical library, one can perform the same task at ease with an online library account. And as knowledge is updated on a regular basis, the ease of editing data on an online platform is another significant plus point of this means of storage.

Conclusion

In conclusion, the hassles involved in accessing online knowledge can result from data breaches and limited Internet coverage. However, these appear to be eclipsed by the abundant benefits that Internet data storage possesses.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

1. Introduction

2. Body Paragraph 1

3. Body paragraph 2

4. Conclusion

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

1. General Vocabulary

Từ vựngNghĩa
entail 
Although this trend may entail some drawbacks, I believe the benefits it brings about are more significant.
kéo theo
Mặc dù xu hướng này có thể kéo theo một số nhược điểm, nhưng tôi tin rằng những lợi ích mà nó mang lại là đáng kể hơn.
bring about
Although this trend may entail some drawbacks, I believe the benefits it brings about are more significant.
mang lại
Mặc dù xu hướng này có thể kéo theo một số nhược điểm, nhưng tôi tin rằng những lợi ích mà nó mang lại là đáng kể hơn.
prone to 
Firstly, online databases, archived in cyberspace, are more prone to data theft and manipulation by hackers.
dễ bị
Thứ nhất, cơ sở dữ liệu trực tuyến, được lưu trữ trong không gian mạng, dễ bị tin tặc đánh cắp dữ liệu và thao túng dữ liệu hơn.
reliable (adj)
Also, accessing online information takes a reliable Internet connection, which may not be available in all parts of the world.
đáng tin cậy
Ngoài ra, việc truy cập thông tin trực tuyến cần có kết nối Internet đáng tin cậy, kết nối này có thể không khả dụng ở mọi nơi trên thế giới.
available (adj)
Also, accessing online information takes a reliable Internet connection, which may not be available in all parts of the world.
có sẵn
Ngoài ra, việc truy cập thông tin trực tuyến cần có kết nối Internet đáng tin cậy, kết nối này có thể không có sẵn ở mọi nơi trên thế giới.
reside in
In fact, for those residing in mountainous or far-flung areas, where the Internet infrastructure is often underdeveloped, learning from online sources could prove problematic.
định cư
Trên thực tế, đối với những người định cư ở miền núi hoặc vùng sâu vùng xa, nơi cơ sở hạ tầng của Internet thường kém phát triển, việc học từ các nguồn trực tuyến có thể khó giải quyết.
underdeveloped (adj)
In fact, for those residing in mountainous or far-flung areas, where the Internet infrastructure is often underdeveloped, …
kém phát triển
Trên thực tế, đối với những người định cư ở miền núi hoặc vùng sâu vùng xa, nơi cơ sở hạ tầng của Internet thường kém phát triển,… 
problematic (adj)
…, learning from online sources could prove problematic.
có nhiều vấn đề
…, việc học từ các nguồn trực tuyến có thể có nhiều vấn đề.
thrive (v)
That said, with the Internet industry thriving in recent years both in technology and in market size,…
phát triển mạnh
Mặc dù vậy, với việc ngành công nghiệp Internet phát triển mạnh trong những năm gần đây cả về công nghệ và quy mô thị trường, …
envision (v)
…, we can envision a near future when the Internet reaches all the corners of the Earth and where cyber security is advanced enough to deal with data breach of any sort.
hình dung
…, chúng ta có thể hình dung một tương lai gần khi Internet đến được tất cả các ngóc ngách của Trái đất và nơi mà an ninh mạng đủ tiên tiến để đối phó với bất kỳ loại vi phạm dữ liệu nào.
relevant (n)
Relevant concerns at the moment may, therefore, seem less relevant when that day comes.
thích hợp
Các mối quan tâm thích hợp trong thời điểm này, do đó, có thể ít thích hợp hơn khi ngày đó đến.
concern (n)
Relevant concerns at the moment may, therefore, seem less relevant when that day comes.
mối quan tâm
Các mối quan tâm thích hợp trong thời điểm này, do đó, có thể ít thích hợp hơn khi ngày đó đến.
a diverse range of
At the same time, an online archive of data offers a rather diverse range of benefits.
đa dạng
Đồng thời, một tập lưu trữ dữ liệu trực tuyến mang lại đa dạng các lợi ích.
given the introduction of
Besides, searching and comparing different pieces of information have become easier than ever before, given the introduction of such search engines as Google or Bing.
với sự ra đời của
Bên cạnh đó, việc tìm kiếm và so sánh các phần thông tin khác nhau đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với sự ra đời của các công cụ tìm kiếm như Google hoặc Bing.
in the face of
This proves especially useful and cost-effective in the face of the colossal information reservoir on each topic that needs processing. 
trước
Điều này chứng tỏ đặc biệt hữu ích và tiết kiệm chi phí trước nguồn thông tin khổng lồ về mỗi chủ đề cần xử lý.
colossal (adj)
This proves especially useful and cost-effective in the face of the colossal information reservoir on each topic that needs processing. 
khổng lồ
Điều này chứng tỏ đặc biệt hữu ích và tiết kiệm chi phí trước nguồn thông tin khổng lồ về mỗi chủ đề cần xử lý.
reservoir (n)
This proves especially useful and cost-effective in the face of the colossal information reservoir on each topic that needs processing. 
nguồn
Điều này chứng tỏ đặc biệt hữu ích và tiết kiệm chi phí trước nguồn thông tin khổng lồ về mỗi chủ đề cần xử lý.
spend hours on end
For instance, instead of spending hours on end searching for information from rows of books in a physical library,…
dành hàng giờ liền
Ví dụ thay vì dành hàng giờ liền để tìm kiếm thông tin từ các hàng sách trong thư viện,…
row (n)
For instance, instead of spending hours on end searching for information from rows of books in a physical library,…
hàng
Ví dụ thay vì dành hàng giờ liền để tìm kiếm thông tin từ các hàng sách trong thư viện,…
on a regular basis
And as knowledge is updated on a regular basis, the ease of editing data on an online platform is another significant plus point of this means of storage.
thường xuyên
Và vì kiến thức được cập nhật thường xuyên, nên việc dễ dàng chỉnh sửa dữ liệu trên nền tảng trực tuyến là một điểm cộng đáng kể khác của phương tiện lưu trữ này.
the ease of + V-ing
And as knowledge is updated on a regular basis, the ease of editing data on an online platform is another significant plus point of this means of storage.
thường xuyên
Và vì kiến thức được cập nhật thường xuyên, nên việc dễ dàng chỉnh sửa dữ liệu trên nền tảng trực tuyến là một điểm cộng đáng kể khác của phương tiện lưu trữ này.
hassle (n) 
In conclusion, the hassles involved in accessing online knowledge can result from data breaches and a stable Internet connection.
điều rắc rối
Tóm lại, những sự phức tạp liên quan đến việc truy cập kiến thức trực tuyến có thể do vi phạm dữ liệu và kết nối Internet ổn định.
eclipse (v)
However, these appear to be eclipsed by the abundant benefits that Internet data storage possesses.
lu mờ
Tuy nhiên, những điều này dường như bị lu mờ bởi những lợi ích phong phú mà lưu trữ dữ liệu Internet sở hữu.
abundant (adj)
However, these appear to be eclipsed by the abundant benefits that Internet data storage possesses.
phong phú
Tuy nhiên, những điều này dường như bị lu mờ bởi những lợi ích phong phú mà lưu trữ dữ liệu Internet sở hữu.
possess (v)
However, these appear to be eclipsed by the abundant benefits that Internet data storage possesses.
sở hữu
Tuy nhiên, những điều này dường như bị lu mờ bởi những lợi ích phong phú mà lưu trữ dữ liệu Internet sở hữu.

2. Topic-related Vocabulary

Từ vựngNghĩa
online storage
Online storage is replacing traditional hard copies as a means to save knowledge and information.
lưu trữ trực tuyến
Lưu trữ trực tuyến đang thay thế các bản cứng truyền thống như một phương tiện để lưu kiến thức và thông tin.
traditional hard copy
Online storage is replacing traditional hard copies as a means to save knowledge and information.
bản cứng truyền thống
Lưu trữ trực tuyến đang thay thế các bản cứng truyền thống như một phương tiện để lưu kiến thức và thông tin.
Internet storage
Admittedly, the downsides of Internet storage mainly relate to data integrity and Internet connection.
lưu trữ trên Internet
Phải thừa nhận rằng, những mặt trái của việc lưu trữ trên Internet chủ yếu liên quan đến tính toàn vẹn của dữ liệu và kết nối Internet.
data integrity
Admittedly, the downsides of Internet storage mainly relate to data integrity and Internet connection.
tính toàn vẹn của dữ liệu
Phải thừa nhận rằng, những mặt trái của việc lưu trữ trên Internet chủ yếu liên quan đến tính toàn vẹn của dữ liệu và kết nối Internet.
cyberspace (n)
Firstly, online databases, archived in cyberspace, are more prone to data theft and manipulation by hackers.
không gian mạng
Thứ nhất, cơ sở dữ liệu trực tuyến, được lưu trữ trong không gian mạng, dễ bị tin tặc đánh cắp dữ liệu và thao túng dữ liệu hơn.
data theft
Firstly, online databases, archived in cyberspace, are more prone to data theft and manipulation by hackers.
đánh cắp dữ liệu
Thứ nhất, cơ sở dữ liệu trực tuyến, được lưu trữ trong không gian mạng, dễ bị tin tặc đánh cắp dữ liệu và thao túng dữ liệu hơn.
physical place
This is less likely the case for books stored in physical places such as libraries and people’s homes.
nơi thực tế
Điều này ít xảy ra hơn đối với sách được lưu trữ ở những nơi thực tế như thư viện và nhà của mọi người.
far-flung area 
In fact, for those residing in mountainous or far-flung areas, where the Internet infrastructure is often underdeveloped,…
vùng sâu vùng xa
Trên thực tế, đối với những người định cư ở miền núi hoặc vùng sâu vùng xa, nơi cơ sở hạ tầng của Internet thường kém phát triển,… 
online source
…, learning from online sources could prove problematic.
nguồn trực tuyến
…, việc học từ các nguồn trực tuyến có thể có nhiều vấn đề.
cyber security
…, we can envision a near future when the Internet reaches all the corners of the Earth and where cyber security is advanced enough to deal with data breach of any sort.
an ninh mạng
…, chúng ta có thể hình dung một tương lai gần khi Internet đến được tất cả các ngóc ngách của Trái đất và nơi mà an ninh mạng đủ tiên tiến để đối phó với bất kỳ loại vi phạm dữ liệu nào.
data breach
…, we can envision a near future when the Internet reaches all the corners of the Earth and where cyber security is advanced enough to deal with data breach of any sort.
vi phạm dữ liệu
…, chúng ta có thể hình dung một tương lai gần khi Internet đến được tất cả các ngóc ngách của Trái đất và nơi mà an ninh mạng đủ tiên tiến để đối phó với bất kỳ loại vi phạm dữ liệu nào.
archive (n)
At the same time, an online archive of data offers a rather diverse range of benefits.
việc lưu trữ
Đồng thời, việc lưu trữ dữ liệu trực tuyến mang lại nhiều lợi ích khá đa dạng.
store indefinitely
To begin with, knowledge can be stored indefinitely without any concern about the physical wear and tear of paper.
lưu trữ vô thời hạn
Đầu tiên, kiến thức có thể được lưu trữ vô thời hạn mà không cần quan tâm đến sự hao mòn vật lý của giấy.
the physical wear and tear of paper
To begin with, knowledge can be stored indefinitely without any concern about the physical wear and tear of paper.
sự hao mòn vật lý của giấy
Đầu tiên, kiến thức có thể được lưu trữ vô thời hạn mà không cần quan tâm đến sự hao mòn vật lý của giấy.
search engine
Besides, searching and comparing different pieces of information have become easier than ever before, given the introduction of such search engines as Google or Bing.
công cụ tìm kiếm
Bên cạnh đó, việc tìm kiếm và so sánh các phần thông tin khác nhau đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với sự ra đời của các công cụ tìm kiếm như Google hoặc Bing.
account (n)
…, one can perform the same task at ease with an online library account.
tài khoản
…, một người có thể thực hiện công việc tương tự một cách dễ dàng với tài khoản thư viện trực tuyến.
online platform
And as knowledge is updated on a regular basis, the ease of editing data on an online platform is another significant plus point of this means of storage.
nền tảng trực tuyến
Và vì kiến thức được cập nhật thường xuyên, nên việc dễ dàng chỉnh sửa dữ liệu trên nền tảng trực tuyến là một điểm cộng đáng kể khác của phương tiện lưu trữ này.
coverage
In conclusion, the hassles involved in accessing online knowledge can result from data breaches and limited Internet coverage.
kết nối 
Tóm lại, những điều rắc rối liên quan đến việc truy cập kiến thức trực tuyến có thể do vi phạm dữ liệu và kết nối Internet hạn chế.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Đề bài:  In the past, people stored knowledge in books. Nowadays, people store knowledge on the Internet. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

Introduction

General Statement:

Nhắc lại đề bài để người đọc nắm được chủ đề thảo luận: Xu hướng lưu trữ dữ liệu online thay vì trên giấy như ngày xưa.

Thesis Statement:

Trả lời đề bài: Xu hướng trên có nhiều ưu điểm hơn nhược điểm.

Body Paragraph 1 – 6 câu

Body 1.1 – Topic Sentence

Hai nhược điểm chính của lưu trữ online: sự toàn vẹn của dữ liệu & kết nối mạng.

Body 1.2 – Supporting Idea 1

Thừa nhận Nhược điểm 1: Dữ liệu dễ bị hack và thay đổi.

Body 1.3

Tiếp tục thừa nhận lưu trữ trên giấy không có nhược điểm này.

Body 1.4 – Supporting Idea 2

Nhược điểm 2: Đòi hỏi kết nối mạng ổn định để có thể truy cập.

Body 1.5

Tiếp tục làm rõ Nhược điểm 2: Thực tế vùng sâu vùng xa chưa phát triển => khó kết nối mạng.

Body 1.6 – Phản biện

Tương lai công nghệ phát triển => dễ khắc phục hai nhược điểm trên.

Body 1.7

Chốt lại: Những vấn đề ngày nay sẽ sớm không còn là vấn đề trong tương lai khi công nghệ phát triển.

Body Paragraph 2 – 6 câu

Body 2.1 – Topic Sentence

Lưu trữ online có nhiều ưu điểm.

Body 2.2 – Supporting Idea 1

Ưu điểm 1: Lưu trữ mãi mãi (không bị hao mòn vật lý như lưu trữ trên giấy).

Body 2.3 – Supporting Idea 2

Ưu điểm 2: Tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn.

Body 2.4 

Ưu điểm 2 được phát huy mạnh mẽ trong bối cảnh khối lượng thông tin cần xử lý ngày càng lớn.

Body 2.5

Ví dụ cho Ưu điểm 2.

Body 2.6

Ưu điểm 3: Dễ dàng chỉnh sửa thông tin.

Conclusion

Nhắc lại nội dung 2 đoạn thân bài: Nhược điểm và Ưu điểm của lưu trữ dữ liệu online, trong đó Ưu > Nhược.

Bài làm