Writing 6.0 - 8.0 | IZONE

Phân tích Writing Task 2 – Unit 21 – Building’s History

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé!

Đề bài: In some countries, more and more people are becoming interested in finding out about the history of the house or building they live in. What are the reasons for this? How can people research this?

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 2 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

In some areas of the world, there has been an increase in the number of residents showing an interest in the history of their own shelter. Within the scope of this essay, some possible reasons behind the trend will be discussed, followed by certain measures to attain the desired information.

Body Paragraph 1

The growth of the said trend can be attributed to two main factors. First, it often stems from people’s curiosity about past events. In many cases, this curiosity could lead to the discovery of an intriguing story about how life once was. Take apartment buildings in the Old Quarter of Hanoi for example. Built about 100 years ago, they are now still standing as the testimony of the way of life in the early 1900s, and would offer interesting stories to dwellers with an inquisitive nature. Second, people’s interest in the building origins would often concern long-standing properties rather than newly constructed ones. And in old properties, there could be lurking dangers because, after all, these buildings are subject to deterioration following decades in use. Householders therefore need to learn about the house’s history so as to take necessary precautionary measures.

Body Paragraph 2

Currently, there are some methods that can be adopted to trace the origins of houses and buildings. The most reliable way is to turn to official records from local authorities. For houses and buildings to be erected, they would often need construction permits from local authorities, and information from them could show an extended history of the house ever since it came to be. Moreover, another approach is to consult the previous owners of the property. It may be a good idea to ask them whether there were any modifications made to the house or if they have the original layout design, which can be of great help if maintenance is needed. Lastly, there might be information about old buildings like the ones in Hanoi Old Quarter on the Internet or in historical libraries. These are also good methods for owners to track down the origins of their own properties.

Conclusion

In conclusion, curiosity and the insights needed for housing maintenance are the main factors contributing to this trend. Besides, with the help of authority, past owners, online tools or even historical books, people can research the history of their properties.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

1. Introduction

2. Body Paragraph 1

3. Body paragraph 2

4. Conclusion

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

1. General Vocabulary

Từ vựngNghĩa
scope (n)
Within the scope of this essay, some possible reasons behind the trend will be discussed, …
phạm vi
Trong phạm vi của bài tiểu luận này, một số lý do có thể có đằng sau xu hướng này sẽ được thảo luận, …
trend (n)
Within the scope of this essay, some possible reasons behind the trend will be discussed, …
xu hướng
Trong phạm vi của bài tiểu luận này, một số lý do có thể có đằng sau xu hướng này sẽ được thảo luận, …
attain (v)
… followed by certain measures to attain the desired information.
đạt được
… theo sau là các biện pháp nhất định để đạt được thông tin mong muốn.
desired (adj)
… followed by certain measures to attain the desired information.
mong muốn
… theo sau là các biện pháp nhất định để đạt được thông tin mong muốn.
growth (n)
The growth of the said trend can be attributed to two main factors.
Sự tăng trưởng
Sự tăng trưởng của xu hướng nói trên có thể do hai yếu tố chính.
attribute (v)
The growth of the said trend can be attributed to two main factors.
do
 Sự tăng trưởng của xu hướng nói trên có thể do hai yếu tố chính.
curiosity (n)
First, it often stems from people’s curiosity about past events.
sự tò mò
Đầu tiên, nó thường bắt nguồn từ sự tò mò của mọi người về các sự kiện trong quá khứ.
lead to (v)
In many cases, this curiosity could lead to the discovery of an intriguing story about how life once was.
dẫn đến
Trong nhiều trường hợp, sự tò mò này có thể dẫn đến việc khám phá ra một câu chuyện hấp dẫn về cuộc sống đã từng như thế nào.
intriguing (adj)
In many cases, this curiosity could lead to the discovery of an intriguing story about how life once was.
hấp dẫn
Trong nhiều trường hợp, sự tò mò này có thể dẫn đến việc khám phá ra một câu chuyện hấp dẫn về cuộc sống đã từng như thế nào.
Take … for example
Take apartment buildings in the Old Quarter of Hanoi for example.
Lấy ví dụ
Lấy ví dụ các khu chung cư trong khu phố cổ Hà Nội.
lurking dangers
And in old properties, there could be lurking dangers because, after all, …
mối nguy hiểm rình rập
Và trong những khu nhà cũ, có thể có những mối nguy hiểm rình rập vì xét cho cùng, …
subject to (adj)
… these buildings are subject to deterioration following decades in use. 
dễ bị
… những tòa nhà này dễ bị xuống cấp sau hàng chục năm sử dụng.
precautionary (adj)
Householders therefore need to learn about the house’s history so as to take necessary precautionary measures.
phòng ngừa
Vì vậy, các chủ nhà cần tìm hiểu về lịch sử của ngôi nhà để có những biện pháp phòng ngừa cần thiết.
adopt (v)
Currently, there are some methods that can be adopted to trace the origins of houses and buildings.
áp dụng
Hiện nay, có một số phương pháp có thể được áp dụng để truy xuất nguồn gốc của các ngôi nhà, và các tòa nhà.
trace (v)
Currently, there are some methods that can be adopted to trace the origins of houses and buildings.
truy xuất
Hiện nay, có một số phương pháp có thể được áp dụng để truy xuất nguồn gốc của các ngôi nhà, và các tòa nhà.
reliable (adj) 
The most reliable way is to turn to official records from local authorities.
đáng tin cậy
Cách đáng tin cậy nhất là cân nhắc các ghi chép chính thức từ chính quyền địa phương.
turn to
 The most reliable way is to turn to official records from local authorities.
cân nhắc
Cách đáng tin cậy nhất là cân nhắc các ghi chép chính thức từ chính quyền địa phương.
consult (v)
Moreover, another approach is to consult the previous owners of the property.
tham khảo
Hơn nữa, một cách tiếp cận khác là tham khảo ý kiến ​​của các chủ sở hữu trước đây của tài sản.
insight (n)
In conclusion, curiosity and the insights needed for housing maintenance are the main factors contributing to this trend.
hiểu biết
Kết luận, sự tò mò và những hiểu biết cần thiết cho việc bảo trì nhà ở là những yếu tố chính góp phần vào xu hướng này.
contribute to (v)
In conclusion, curiosity and the insights needed for housing maintenance are the main factors contributing to this trend.
góp phần
Kết luận, sự tò mò và những hiểu biết cần thiết cho việc bảo trì nhà ở là những yếu tố chính góp phần vào xu hướng này.
research (v)
… people can research the history of their properties.
nghiên cứu
…mọi người có thể nghiên cứu lịch sử tài sản của họ.

2. Topic-related Vocabulary

Từ vựngNghĩa
resident
 In some areas of the world, there has been an increase in the number of residents …
cư dân
Ở một số khu vực trên thế giới, có sự gia tăng số lượng cư dân
shelter
… residents showing an interest in the history of their own shelter.
nơi ở
… cư dân thể hiện sự quan tâm đến lịch sử của nơi ở của chính họ.
stem from (v)
First, it often stems from people’s curiosity about past events.
bắt nguồn từ
Đầu tiên, nó thường bắt nguồn từ sự tò mò của mọi người về các sự kiện trong quá khứ.
apartment building
Take apartment buildings in the Old Quarter of Hanoi for example.
khu chung cư
Lấy ví dụ các khu chung cư trong khu phố cổ Hà Nội.
testimony  (n)
Built about 100 years ago, they are now still standing as the testimony of the way of life in the early 1900s, …
chứng tích
Được xây dựng cách đây khoảng 100 năm, chúng hiện nay vẫn đứng vững như chứng tích của cuộc sống vào đầu những năm 1900,…
dwellers (n)
… and would offer interesting stories to dwellers with an inquisitive nature. 
cư dân…
và sẽ đưa ra những câu chuyện thú vị cho những cư dân có bản tính tò mò.
inquisitive (adj)
… and would offer interesting stories to dwellers with an inquisitive nature. 
tò mò 
… và sẽ đưa ra những câu chuyện thú vị cho những cư dân có bản tính tò mò.
origins (n)
Second, people’s interest in the building origins would often concern long-standing properties rather than newly constructed ones.. 
nguồn gốc
Thứ hai, sự quan tâm của mọi người đối với nguồn gốc của tòa nhà thường liên quan đến các tài sản lâu đời thay vì những công trình mới được xây dựng.
property (n)
Second, people’s interest in the building origins would often concern long-standing properties rather than newly constructed ones.
các tài sản
Thứ hai, sự quan tâm của mọi người đối với nguồn gốc của tòa nhà thường liên quan đến các tài sản lâu đời thay vì những công trình mới được xây dựng.
deterioration (n)
… these buildings are subject to deterioration following decades in use.
xuống cấp
… những tòa nhà này dễ bị xuống cấp sau hàng chục năm sử dụng.
householder (n)
Householders therefore need to learn about the house’s history so as to take necessary precautionary measures.
chủ nhà
Vì vậy, các chủ nhà cần tìm hiểu về lịch sử của ngôi nhà để có những biện pháp phòng ngừa cần thiết.
erect (v) 
For houses and buildings to be erected, they would often need construction permits from local authorities, …
dựng lên
Đối với những ngôi nhà và tòa nhà được dựng lên, chúng thường cần giấy phép xây dựng từ chính quyền địa phương, …
extended (adj)
 … and information from them could show an extended history of the house ever since it came to be.
lâu dài
…, và thông tin từ chúng có thể cho thấy lịch sử lâu dài của ngôi nhà kể từ khi nó ra đời.
maintenance (n)
… or if they have the original layout design, which can be of great help if maintenance is needed.
bảo trì
… hoặc liệu họ có thiết kế bố trí ban đầu hay không, điều này có thể giúp ích rất nhiều nếu cần bảo trì.
modifications (n)
It may be a good idea to ask them whether there were any modifications made to the house …
sửa đổi 
Có thể là một ý kiến ​​hay khi hỏi họ xem có bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện đối với ngôi nhà hay không …
layout (n)
… or if they have the original layout design, which can be of great help if maintenance is needed.
bố trí
 … hoặc liệu họ có thiết kế bố trí ban đầu hay không, điều này có thể giúp ích rất nhiều nếu cần bảo trì.
Hanoi Old Quarter
Lastly, there might be information about old buildings like the ones in Hanoi Old Quarter on the Internet or in historical libraries.
khu phố cổ Hà Nội
 Cuối cùng, có thể có thông tin về các tòa nhà cổ như những cái/tòa nhà ở khu phố cổ Hà Nội trên Internet hoặc trong các thư viện lịch sử.
historical (adj)
Lastly, there might be information about old buildings like the ones in Hanoi Old Quarter on the Internet or in historical libraries.
lịch sử
Cuối cùng, có thể có thông tin về các tòa nhà cổ như những cái/tòa nhà ở khu phố cổ Hà Nội trên Internet hoặc trong các thư viện lịch sử.
track down (v)
These are also good methods for owners to track down the origins of their own properties.
truy tìm
Đây cũng là những phương pháp tốt để chủ sở hữu truy tìm nguồn gốc tài sản của chính mình.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Đề bài:  In some countries, more and more people are becoming interested in finding out about the history of the house or building they live in. What are the reasons for this? How can people research this?

Introduction

General Statement:

Nhắc lại đề bài để người đọc nắm được chủ đề thảo luận: người dân muốn tìm hiểu lịch sử ngôi nhà của mình

Thesis Statement:

Đưa ra hướng đi của bài viết: nói về những lí do khiến mọi người muốn tìm hiểu về lịch sử ngôi nhà và một số phương thức để làm điều đó

Body Paragraph 1 – 8 câu

Body 1.1 Topic sentence

Body 1.2 – Luận điểm 1

Lý do đầu tiên – tò mò

Body 1.3 Supporting

Đưa ra kết quả của sự tò mò trên – mở ra những câu chuyện thú vị về cuộc sống hồi xưa

Body 1.4 Đưa ra ví dụ

Body 1.5 Phân tích ví dụ

Body 1.6 Luận điểm 2

Dẫn vào nguyên nhân 2: mọi người thường muốn tìm hiểu về nhà cũ thay vì nhà mới xây.

Body 1.7. Supporting

Chỉ ra vì sao – vì lí do an toàn

Body 1.8. Supporting

Tiếp tục phân tích lí do an toàn

Body Paragraph 2 – 7 câu

Body 2.1 – Topic Sentence

Body 2.2 Phương thức 1

Cách 1: hỏi chính quyền

Body 2.3 Phân tích lí do

Đưa ra nguyên nhân vì sao nên hỏi chính quyền

Body 2.4 Phương thức 2

Cách 2 – hỏi chủ cũ

Body 2.5 Phân tích phương thức 2

Những thông tin có thể hỏi chủ nhà: nhà đã sửa sang những gì, có bản thiết kế gốc không

Body 2.6 Phương thức 3

Cách 3: tìm trên mạng hoặc trong thư viện

Body 2.7 Supporting

Conclusion

Nhắc lại nội dung 2 đoạn thân bài: (i) lí do mọi người muốn tìm hiểu lịch sử nhà ở; (ii) cách cách để tìm hiểu.

Bài làm