Phân tích Writing Task 1 – Unit 9 – Cars

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé!

Đề bài:  The bar chart shows the number of cars per 1000 people in five European countries over the 3 years 2005, 2009, 2015, compared with the European average.

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 1 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

The given bar chart illustrates the car ownership figures for five nations in Europe in comparison with the European average between 2005 and 2015.

Overview

Generally, it is apparent that the majority of people in country 5 were car owners. Also, the statistics of cars owned per a thousand people in four of the five countries experienced visible fluctuation over the course of ten years.

Body Paragraph 1

According to the bar chart, country 1 recorded 300 cars per 1000 people in the year 2005. The number slightly rose to 400 in 2009 before dropping to its starting point six years later. Similarly, country 2 saw its car ownership undergo minor fluctuations, reporting 500, 570 and 560 in 2005, 2009 and 2015 respectively. In contrast, the figure for car ownership in country 3 witnessed a consistent downward trend, starting the period at about 700, which was followed by a gradual decrease to 580 in the following ten years.

Body Paragraph 2

Meanwhile, the provided data in country 4 remained unchanged at 700 during all three years under study. With reference to country 5, starting off at 900 in 2005, the number of cars owned per thousand slightly dropped to 870, yet rose to nearly 1000 in 2015 – the highest among all five studied countries. The same pattern was seen in the European average with about 700 in 2005 and a marginal decrease in 2009, followed by an increase to nearly 800 in 2015.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

Introduction

The given bar chart illustrates the car ownership figures for five nations in Europe in comparison with the European average between 2005 and 2015.

Overview

Generally, it is apparent that the majority of people in country 5 were car owners. Also, the statistics of cars owned per a thousand people in four of the five countries experienced visible fluctuation over the course of ten years.

Body Paragraph 1

According to the bar chart, country 1 recorded 300 cars per 1000 people in the year 2005. The number slightly rose to 400 in 2009 before dropping to its starting point six years later. Similarly, country 2 saw its car ownership undergo minor fluctuations, reporting 500, 570 and 560 in 2005, 2009 and 2015 respectively. In contrast, the figure for car ownership in country 3 witnessed a consistent downward trend, starting the period at about 700, which was followed by a gradual decrease to 580 in the following ten years.

Body Paragraph 2

Meanwhile, the provided data in country 4 remained unchanged at 700 during all three years under study. With reference to country 5, starting off at 900 in 2005, the number of cars owned per thousand slightly dropped to 870, yet rose to nearly 1000 in 2015 – the highest among all five studied countries. The same pattern was seen in the European average with about 700 in 2005 and a marginal decrease in 2009, followed by an increase to nearly 800 in 2015.

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

Từ vựngNghĩa
Ownership (n)
The given bar chart illustrates the car ownership figures for five nations in Europe in comparison with the European average between 2005 and 2015.
sự sở hữu
Biểu đồ cột đã cho minh họa số liệu sở hữu ô tô của 5 quốc gia ở Châu Âu so với mức trung bình của Châu Âu từ năm 2005 đến 2015.
In comparison withThe given bar chart illustrates the car ownership figures for five nations in Europe in comparison with the European average between 2005 and 2015.so với
Biểu đồ cột đã cho minh họa số liệu sở hữu ô tô của 5 quốc gia ở Châu Âu so với mức trung bình của Châu Âu từ năm 2005 đến 2015.
apparent (adj)
Generally, it is apparent that the majority of people in country 5 were car owners.
rõ ràngNhìn chung, có thể thấy rằng phần lớn người dân ở quốc gia số 5 là chủ sở hữu ô tô.
the majority of
Generally, it is apparent that the majority of people in country 5 were car owners.
phần lớn
Nhìn chung, có thể thấy rõ rằng phần lớn người dân ở quốc gia số 5 là chủ sở hữu ô tô.
Visible (adj)
Also, the statistics of cars owned per a thousand people in four of the five countries experienced visible fluctuation over the course of ten years.
rõ rệt
Bên cạnh đó, số liệu thống kê về lượng ô tô được sở hữu trên một nghìn người ở bốn trong số năm quốc gia đã trải qua sự biến động rõ rệt trong suốt mười năm.
Fluctuation (n)
Also, the statistics of cars owned per a thousand people in four of the five countries experienced visible fluctuation over the course of ten years.
sự biến động
Bên cạnh đó, số liệu thống kê về lượng ô tô được sở hữu trên một nghìn người ở bốn trong số năm quốc gia đã trải qua sự biến động rõ rệt trong suốt mười năm.
Over the course of + time range
Also, the statistics of cars owned per a thousand people in four of the five countries experienced visible fluctuation over the course of ten years.
trong suốt…
Bên cạnh đó, số liệu thống kê về lượng ô tô được sở hữu trên một nghìn người ở bốn trong số năm quốc gia đã trải qua sự biến động rõ rệt trong suốt mười năm.
According to N
According to the bar chart, country 1 recorded 300 cars per 1000 people in the year 2005.
Theo…, dựa theo…
Theo biểu đồ cột, quốc gia 1 ghi nhận 300 ô tô trên 1000 dân vào năm 2005.
Record (v)
According to the bar chart, country 1 recorded 300 cars per 1000 people in the year 2005.
ghi nhận
Theo biểu đồ cột, quốc gia 1 ghi nhận 300 ô tô trên 1000 dân vào năm 2005.
Rise to N
The number slightly rose to 400 in 2009 before dropping to its starting point six years later.
tăng lên
Con số tăng nhẹ lên 400 vào năm 2009 trước khi giảm xuống mức khởi điểm sáu năm sau đó.
Drop to N
The number slightly rose to 400 in 2009 before dropping to its starting point six years later.
giảm xuống
Con số tăng nhẹ lên 400 vào năm 2009 trước khi giảm xuống mức khởi điểm sáu năm sau đó.
Undergo (v)
Similarly, country 2 saw its car ownership undergo minor fluctuations, reporting 500, 570 and 560 in 2005, 2009 and 2015 respectively.
trải qua
Tương tự, quốc gia 2 chứng kiến tỷ lệ sở hữu ô tô của mình trải qua những biến động nhỏ, cụ thể lần lượt là 500, 570 và 560 trong các năm 2005, 2009 và 2015.
Minor (adj)
Similarly, country 2 saw its car ownership undergo minor fluctuations, reporting 500, 570 and 560 in 2005, 2009 and 2015 respectively.
nhỏ
Tương tự, quốc gia 2 chứng kiến tỷ lệ sở hữu ô tô của mình trải qua những biến động nhỏ, cụ thể lần lượt là 500, 570 và 560 trong các năm 2005, 2009 và 2015.
witness (v)
In contrast, the figure for car ownership in country 3 witnessed a consistent downward trend, starting the period at about 700, which was followed by a gradual decrease to 580 in the following ten years.
chứng kiến
Ngược lại, số liệu sở hữu ô tô ở quốc gia 3 chứng kiến xu hướng giảm nhất quán, ban đầu ở khoảng 700, theo sau đó là sự giảm dần xuống còn 580 trong mười năm sau.
consistent (adj)
In contrast, the figure for car ownership in country 3 witnessed a consistent downward trend, starting the period at about 700, which was followed by a gradual decrease to 580 in the following ten years.
nhất quán
Ngược lại, số liệu sở hữu ô tô ở quốc gia 3 chứng kiến xu hướng giảm nhất quán, Ban đầu ở khoảng 700, theo sau đó là sự giảm dần xuống còn 580 trong mười năm sau.
Downward trend
In contrast, the figure for car ownership in country 3 witnessed a consistent downward trend, starting the period at about 700, which was followed by a gradual decrease to 580 in the following ten years.
xu hướng giảm
Ngược lại, số liệu sở hữu ô tô ở quốc gia 3 chứng kiến xu hướng giảm nhất quán, ban đầu ở khoảng 700, theo sau đó là sự giảm dần xuống còn 580 trong mười năm sau.
under study
 Meanwhile, the provided data in country 4 remained unchanged at 700 during all three years under study.
được nghiên cứu
Trong khi đó, dữ liệu được cung cấp ở quốc gia 4 giữ nguyên ở mức 700 trong cả ba năm nghiên cứu.
Pattern (n)
The same pattern was seen in the European average with about 700 in 2005 and a marginal decrease in 2009, followed by an increase to nearly 800 in 2015.
Xu hướng
Xu hướng tương tự cũng được thấy ở mức trung bình của châu Âu với khoảng 700 xe vào năm 2005 và sự giảm nhẹ vào năm 2009, mà theo sau đó là sự tăng lên mức gần 800 vào năm 2015.
Marginal (adj)
The same pattern was seen in the European average with about 700 in 2005 and a marginal decrease in 2009, followed by an increase to nearly 800 in 2015.
nhẹ
Xu hướng tương tự cũng được thấy ở mức trung bình của châu Âu với khoảng 700 xe vào năm 2005 và sự giảm nhẹ vào năm 2009, mà theo sau đó là sự tăng lên mức gần 800 vào năm 2015.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Introduction (mở bài): giới thiệu biểu đồ nói về cái gì

What: the car ownership 

Place: Europe 

Time:  2005-2015

Categories: five European countries and the average of 5.

Unit: the number of

Overview (tổng quan): Nêu những điều người xem chỉ cần mới xem qua hình ảnh biểu đồ (chưa cần xem số liệu cụ thể) là đã có thể thấy được

Overview 1:

Country 5 là nước có số liệu cao nhất trong tất cả các nhóm.

Overview 2:

Số lượng người sở hữu xe ô tô biến động một cách rõ ràng qua 10 năm.

Body Paragraph 1: Nêu số liệu và xu hướng của 3 nước đầu tiên (Countries 1,2,3)

Câu 1 – Body 1 

Nêu số liệu năm đầu của Country 1. 

Câu 2 – Body 1 

Nêu xu hướng và số liệu năm cuối của Country 1.

Câu 3 – Body 1 

Nêu số liệu trong 3 năm của Country 2.

Câu 4 – Body 1 

Nêu xu hướng và số liệu của Country 3.

Body Paragraph 2: Nêu số liệu và xu hướng của 3 nhóm còn lại (Countries 4,5 và Average)

Câu 1 – Body 2

Nêu số liệu và xu hướng của Country 4. 

Câu 2 – Body 2

Nêu số liệu và xu hướng của Country 5. 

Câu 3 – Body 2 

Nêu số liệu và xu hướng của nhóm Average. 

Đề bài: The bar chart shows the number of cars per 1000 people in five European countries over the 3 years 2005, 2009, 2015, compared with the European average.

Bài làm

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG