Writing 6.0 - 8.0 | IZONE

Phân tích Writing Task 2 – Unit 11 – Gender equality

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé!

Đề bài: Some people believe that women should play an equal role as men in a country’s police force or military force, while others think women are not suitable for these kinds of jobs. Discuss both views and give your opinion..

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 2 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

Gender equality in traditionally male-dominated professions such as those in the police or the army has been a highly controversial topic of late. While some argue that women are less suited for these career paths, I believe that the roles they serve are as important as men’s.

Body Paragraph 1

On the one hand, many people advocate that women are less fit for duty than men, for the reason that jobs in the police or the army are physically demanding and occupationally hazardous. It is often the case that soldiers or policemen have to carry heavy equipment like heavy firearms or bulletproof vests while they are on a mission, and men are often fitter for the job. This is because men generally innately possess more raw strength and speed than women given the same amount of training, according to many studies on the subject. The said strength and speed also prove necessary when they are faced with danger, which is typical both in the world of fighting criminals or maintaining social order. A subtle difference in physical abilities when they are in a criminal pursuit, for example, could mean the difference between life and death.

Body Paragraph 2

On the other hand, I personally think that candidates of both genders are suitable for these occupations for several reasons. Firstly, the duties of policemen or soldiers are not only performed in the front line. For instance, in the military force, female applicants are more suitable for working as nursing staff. Nurturing instincts and the tenderness in women’s nature are bound to make them more suited for taking care of injured soldiers. Secondly, the police force or the army both have a rigorous scanning process in terms of recruitment. Many women who long for working in these fields have passed official training courses and possess sufficient qualifications. Therefore, these applicants’ wishes should be taken into consideration without gender bias.

Conclusion

In conclusion, although some say that women are less likely to perform well as policewomen or soldiers because of their physical abilities, I suppose that they are equally suited for the above-mentioned jobs due to the fact that the tasks involved in these fields are diverse in nature and that the best applicants will be selected during the hiring process, irrespective of their genders.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

1. Introduction

2. Body Paragraph 1

3. Body paragraph 2

4. Conclusion

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

1. General Vocabulary

Từ vựngNghĩa
controversial (adj)
Gender equality in traditionally male-dominated professions such as those in the police or the army has been a highly controversial topic of late. 

gây nhiều tranh cãi 
Bình đẳng giới trong các ngành nghề truyền thống do nam giới thống trị như cảnh sát hay quân đội đã là một chủ đề gây nhiều tranh cãi gần đây 
On the other hand
On the other hand, I personally think that candidates of both genders are suitable for these occupations for several reasons.  
Mặt khác 
Mặt khác, cá nhân tôi nghĩ rằng các ứng viên của cả hai giới tính đều phù hợp với những ngành nghề này vì một số lý do.
rigorous (adj) 
Secondly, the police force or the army both have a rigorous scanning process in terms of recruitment.
gắt gao 
Thứ hai, lực lượng công an hay quân đội đều có quy trình tuyển chọn  gắt gao về mặt tuyển chọn
possess (v)
 Many women who long for working in these fields have passed official training courses and possess sufficient qualifications.
có, sở hữu

Nhiều phụ nữ mong muốn làm việc trong các lĩnh vực này đã đỗ các khóa đào tạo chính thức và đủ bằng cấp.
take sth into consideration Therefore, these applicants’ wishes should be taken into consideration without gender bias.
cân nhắc 
Vì vậy, những nguyện vọng này của ứng viên cần được cân nhắc mà không có sự thiên vị về giới tính.
perform (v) 
In conclusion, although some say that women are less likely to perform well as policewomen or soldiers because of their physical abilities,
thể hiện 
Tóm lại, mặc dù một số người nói rằng phụ nữ ít có khả năng thể hiện  tốt khi là  nữ cảnh sát hoặc quân nhân vì khả năng thể chất của họ,
field (n) 
I suppose that they are equally suited for the above-mentioned jobs due to the fact that the tasks involved in these fields are diverse in nature 
lĩnh vực 
Tôi cho rằng họ phù hợp một cách bình đẳng với các công việc nêu trên do thực tế là các công việc liên quan đến các lĩnh vực này có tính chất đa dạng.
diverse (adj) 
I suppose that they are equally suited for the above-mentioned jobs due to the fact that the tasks involved in these fields are diverse in nature 
đa dạng
Tôi cho rằng họ phù hợp một cách bình đẳng với các công việc nêu trên do thực tế là các công việc liên quan đến các lĩnh vực này có tính chất đa dạng.
irrespective of
 and that the best applicants will be selected during the hiring process, irrespective of their genders.
không kể
 và những ứng viên xuất sắc nhất sẽ được chọn trong quá trình tuyển dụng, không kể giới tính của họ.

2. Topic-related Vocabulary

Từ vựngNghĩa
profession (n)
 Gender equality in traditionally male-dominated professions such as those in the police or the army has been a highly controversial topic of late. 
ngành nghề 
Bình đẳng giới trong các ngành nghề truyền thống do nam giới thống trị như cảnh sát hay quân đội đã là một chủ đề gây nhiều tranh cãi gần đây 
male-dominated (adj)
Gender equality in traditionally male-dominated professions such as those in the police or the army has been a highly controversial topic of late. 
nam giới thống trị 
Bình đẳng giới trong các ngành nghề truyền thống do nam giới thống trị như cảnh sát hay quân đội đã là một chủ đề gây nhiều tranh cãi gần đây 
be suited for sth 
While some argue that women are less suited for these career paths, I believe that the roles they serve are as important as men’s.
thích hợp với điều gì 
Trong khi một số người tranh luận rằng  phụ nữ ít thích hợp hơn với những con đường sự nghiệp này, tôi tin rằng những vai trò mà họ đảm nhận cũng quan trọng như vai trò của nam giới.
career path 
While some argue that women are less suited for these career paths, I believe that the roles they serve are as important as men’s.
con đường sự nghiệp 
Trong khi một số người tranh luận rằng  phụ nữ ít thích hợp hơn với những con đường sự nghiệp này, tôi tin rằng những vai trò mà họ đảm nhận cũng quan trọng như vai trò của nam giới.
physically demanding
 On the one hand, many people advocate that women are less fit for duty than men, for the reason that jobs in the police or the army are physically demanding and occupationally hazardous
đòi hỏi sức khỏe 
Một mặt, nhiều người ủng hộ rằng phụ nữ ít thích hợp với nhiệm vụ  hơn nam giới, vì lý do công việc trong cảnh sát hoặc quân đội đòi hỏi sức khỏe là công việc có tính chất nguy hiểm  
occupationally hazardous
On the one hand, many people advocate that women are less fit for duty than men, for the reason that jobs in the police or the army are physically demanding and occupationally hazardous
là công việc có tính chất nguy hiểm 
Một mặt, nhiều người ủng hộ rằng phụ nữ ít thích hợp với nhiệm vụ  hơn nam giới, vì lý do công việc trong cảnh sát hoặc quân đội đòi hỏi sức khỏe là công việc có tính chất nguy hiểm  
firearm
 It is often the case that soldiers or policemen have to carry heavy equipment like heavy firearms or bulletproof vests while they are on a mission, and men are often fitter for the job. 
súng ống 
Thường xảy ra trường hợp binh lính hoặc cảnh sát phải mang theo các thiết bị nặng như súng ống hạng nặng hoặc áo chống đạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, và nam giới thường phù hợp hơn cho công việc.
bulletproof vest
 It is often the case that soldiers or policemen have to carry heavy equipment like heavy firearms or bulletproof vests while they are on a mission, and men are often fitter for the job. 
áo chống đạn 
Thường xảy ra trường hợp binh lính hoặc cảnh sát phải mang theo các thiết bị nặng như súng ống hạng nặng hoặc áo chống đạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, và nam giới thường phù hợp hơn cho công việc.
innately (adv) 
This is because men generally innately possess more raw strength and speed than women given the same amount of training, according to many studies on the subject.
bẩm sinh
 Điều này là do nam giới thường thì bẩm sinh sở hữu sức mạnh và tốc độ hơn phụ nữ khi được đào tạo như nhau, theo nhiều nghiên cứu về chủ đề này.
strength (n) 
This is because men generally innately possess more raw strength and speed than women given the same amount of training, according to many studies on the subject.
sức mạnh
 Điều này là do nam giới thường thì bẩm sinh sở hữu sức mạnh và tốc độ hơn phụ nữ khi được đào tạo như nhau, theo nhiều nghiên cứu về chủ đề này.
be faced with sth 
The said strength and speed also prove necessary when they are faced with danger, which is typical both in the world of fighting criminals or maintaining social order. 
đối mặt với điều gì 
Sức mạnh và tốc độ nói trên cũng chứng tỏ là  cần thiết khi họ đối mặt với nguy hiểm, đó là điều điển hình trong cả thế giới chiến đấu với tội phạm hay giữ gìn trật tự xã hội.
social order 
The said strength and speed also prove necessary when they are faced with danger, which is typical both in the world of fighting criminals or maintaining social order. 
trật tự xã hội 
Sức mạnh và tốc độ nói trên cũng chứng tỏ là  cần thiết khi họ đối mặt với nguy hiểm, đó là điều điển hình trong cả thế giới chiến đấu với tội phạm hay giữ gìn trật tự xã hội.
physical abilities 
A subtle difference in physical abilities when they are in a criminal pursuit, for example, could mean the difference between life and death.
khả năng thể chất 

Ví dụ, một sự khác biệt nhỏ về khả năng thể chất khi họ truy đuổi tội phạm có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.
criminal pursuit
A subtle difference in physical abilities when they are in a criminal pursuit, for example, could mean the difference between life and death.
truy đuổi tội phạm


Ví dụ, một sự khác biệt nhỏ về khả năng thể chất khi họ truy đuổi tội phạm có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.
occupation (n) 
On the other hand, I personally think that candidates of both genders are suitable for these occupations for several reasons.  
ngành nghề

Mặt khác, cá nhân tôi nghĩ rằng các ứng viên của cả hai giới tính đều phù hợp với những ngành nghề này vì một số lý do.
duty (n) 
Firstly, the duties of policemen or soldiers are not only performed in the front line.
nhiệm vụ 
Thứ nhất, nhiệm vụ của cảnh sát hay binh lính không chỉ thực hiện ở tiền tuyến.
front line 

Firstly, the duties of policemen or soldiers are not only performed in the front line.
tiền tuyến
Thứ nhất, nhiệm vụ của cảnh sát hay binh lính không chỉ thực hiện tiền tuyến.
military force

For instance, in the military force, female applicants are more suitable for working as nursing staff.
lực lượng quân đội

Ví dụ, trong lực lượng quân đội, các ứng viên nữ thích hợp làm nhân viên y tá hơn.
applicant (n) 
For instance, in the military force, female applicants are more suitable for working as nursing staff.
ứng viên 
Ví dụ, trong lực lượng quân đội, các ứng viên nữ thích hợp làm nhân viên y tá hơn.
recruitment (n) 
Secondly, the police force or the army both have a rigorous scanning process in terms of recruitment.
tuyển chọn 
Thứ hai, lực lượng công an hay quân đội đều có quy trình tuyển chọn  gắt gao về mặt tuyển chọn
qualification (n) 
Many women who long for working in these fields have passed official training courses and possess sufficient qualifications.
bằng cấp

Nhiều phụ nữ mong muốn làm việc trong các lĩnh vực này đã đỗ các khóa đào tạo chính thức và có đủ bằng cấp.
gender bias 
Therefore, these applicants’ wishes should be taken into consideration without gender bias.

sự thiên vị về giới tính

Vì vậy, những nguyện vọng này của ứng viên cần được cân nhắc mà không có sự thiên vị về giới tính.
police women 
In conclusion, although some say that women are less likely to perform well as policewomen or soldiers because of their physical abilities,

nữ cảnh sát 
Tóm lại, mặc dù một số người nói rằng phụ nữ ít có khả năng thể hiện  tốt khi là  nữ cảnh sát hoặc quân nhân vì khả năng thể chất của họ,
gender (n)
 and that the best applicants will be selected during the hiring process, irrespective of their genders.
giới tính 
và những ứng viên xuất sắc nhất sẽ được chọn trong quá trình tuyển dụng, không kể giới tính của họ.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Đề bài:  Some people believe that women should play an equal role as men in a country’s police force or military force, while others think women are not suitable for these kinds of jobs. Discuss both views and give your opinion.

Introduction

General Statement:

Nhắc lại nội dung phần đề bài, để người đọc biết được bối cảnh và phạm vi bàn luận của bài văn: việc bình đẳng giới trong những công việc có truyền thống nam giới áp đảo

Thesis Statement:

Trả lời câu hỏi của đề bài – nêu ra quan điểm trái chiều với mình – và nêu quan điểm cá nhân/quan điểm còn lại:

vai trò của nữ giới trong những công việc đó quan trọng như vai trò của đàn ông

Body Paragraph 1 – 5 câu

Topic Sentence – Body 1

Nêu nội dung chính của đoạn văn: đề cập đến việc nhiều người cho rằng phụ nữ kém phù hợp hơn so với đàn ông trong những nghĩa vụ đó, bởi công việc của công an/cảnh sát và trong quân đội thì yêu cầu cao về thể lực và nguy hiểm.

Câu 2 – Body 1

Câu này đi vào giải thích cụ thể ý yêu cầu cao về thể lực:  bằng cách đưa ra thực tế là quân nhân hoặc cảnh sát khi thực hiện nhiệm vụ thường phải mang những dụng cụ nặng như vũ trang, áo chống đạn -> nên họ phù hợp với công việc này hơn.

Câu 3 – Body 1

Giải thích cho fact nêu ở câu 2: đàn ông được sinh ra đã sở hữu sức mạnh và tốc độ hơn phụ nữ dù thời lượng được đào tạo là như nhau, dựa trên nhiều nghiên cứu về chủ đề này.

Câu 4 – Body 1

Nêu tác dụng của sức mạnh và tốc độ trong khía cạnh “nguy hiểm” của công việc.

Câu 5 – Body 1

Lấy ví dụ làm rõ cho câu 4

Body Paragraph 2 – 7 câu

Câu 1 – Body 2

Nêu nội dung chính của đoạn văn: cả hai giới đều phù hợp với công việc 

Câu 2 – Body 2

Nêu lí do đầu tiên: nghĩa vụ của cảnh sát hay quân nhân không chỉ ở tuyến đầu.

Câu 3 – Body 2

Ví dụ trong quân đội, phụ nữ phù hợp hơn với công việc y tá.

Câu 4 – Body 2

Phân tích ví dụ ở câu 3: bản năng nuôi dưỡng và chăm sóc của phụ nữ chắc chắn khiến họ phù hợp hơn đàn ông trong việc chăm sóc thương binh.

Câu 5 – Body 2

Nêu lý do số 2: Cả quân đội và cảnh sát đều có quá trình tuyển dụng nhân sự rất kĩ lưỡng.

Câu 6 – Body 2

Nhiều phụ nữ mong muốn làm việc trong những ngành này đã trải qua những khoá huấn luyện chuyên nghiệp và sở hữu đủ các bằng cấp.

Câu 7 – Body 2

Bởi vậy, nên bỏ qua những phân biệt giới tính và cân nhắc  mong muốn của những ứng viên này.

Conclusion

Nhắc lại nội dung 2 đoạn thân bài: nêu lại ý kiến trái chiều, sau đó đưa ra ý kiến của người viết là cả hai giới đều phù hợp một cách ngang bằng nhau cho những công việc nêu trên bởi 2 lí do được nhắc đến trong đoạn body 2: (1) sự đa dạng về các nhiệm vụ trong ngành, (2) tuyển dụng những người giỏi nhất, giới tính của họ là nam hay nữ không quan trọng.

Bài làm