Phân tích Writing Task 2 – Unit 15 – Computer Games

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé!

Đề bài: Today many children spend a lot of time playing computer games and little time on sports. Why is it? Is it a positive or negative development?

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 2 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

It is true that increasingly more leisure time of children is being spent on computer games rather than sports activities. There could be a number of justifications for this trend, and I believe it is a negative one.

Body Paragraph 1

Apparently, parents have a large part to play in the shaping of children’s habits, which is particularly true when it comes to sports participation. It follows that they should set aside the time it takes to cultivate the good habit in children, but unfortunately, a great many of them, most commonly those in the lower-middle class, are too caught up in a quest for financial well-being to assume this role. When children are left without adult supervision, they show the proclivity to engage in computer games, which is an understandable development given computer games’ growing appeal. That is to say, games these days are designed to cater to children’s every single need, be it stimulating action games for young boys, or household simulation games for girls. This attention-grabbing nature of games means that they could eat into the valuable time that could be otherwise spent on such dynamic outdoor activities as sports.

Body Paragraph 2

From my perspective, the preference for computer games generally found in children is arguably an undesirable tendency. Supporters and developers of games often make the case that games help with the enhancement of certain skills such as problem-solving and time management. Examples of this, they argue, include adventure games, where, in order to win, players often have to figure out a challenging puzzle in a short window of time. And while the evidence to benefits of game playing, though convincing, remains inconclusive, overindulgence in games is believed to be a contributing factor to the undermined interpersonal skills among the young. To make matter worse, the said self-indulgence in games is often coupled with a lack of physical exercise, consequently leading to obesity or impaired eyesight among other sedentary-lifestyle-induced diseases.

Conclusion

In conclusion, the busy lifestyle of parents and the allure of game mostly account for longer hours of children’s free time spent on computer games than playing sports. Regardless of some helpful skills children may learn from playing games on the computer, the degradation of interpersonal skills and the threat to their health are worth considering, persuading me to incline towards opposing this trend.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

1. Introduction

2. Body Paragraph 1

3. Body paragraph 2

4. Conclusion

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

1. General Vocabulary

Từ vựngNghĩa
a number of
There could be a number of justifications for this trend, and I believe it is a negative one.
một số
Có thể có một số biện hộ cho xu hướng này và tôi tin rằng đó là một xu hướng tiêu cực.
caught up in
…,but unfortunately, a great many of them, most commonly those in the lower-middle class, are too caught up in a quest for financial well-being to assume this role.
bị cuốn vào
…, nhưng thật không may, rất nhiều người trong số họ, thường là những người thuộc tầng lớp trung lưu thấp, quá bị cuốn vào nhiệm vụ tìm kiếm sự sung túc về tài chính để đảm nhận vai trò này.
assume
…,but unfortunately, a great many of them, most commonly those in the lower-middle class, are too caught up in a quest for financial well-being to assume this role.
đảm nhận
…, nhưng thật không may, rất nhiều người trong số họ, thường là những người thuộc tầng lớp trung lưu thấp, quá bị cuốn vào nhiệm vụ tìm kiếm sự sung túc về tài chính để đảm nhận vai trò này.
cater to
That is to say, games these days are designed to cater to children’s every single need, be it stimulating action games for young boys, or household simulation games for girls. 
đáp ứng
Có nghĩa là, các trò chơi ngày nay được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu cho trẻ em, dù là các trò chơi hành động kích thích cho các bé trai hoặc các trò chơi mô phỏng gia đình cho các bé gái.
eat into
This attention-grabbing nature of games means that they could eat into the valuable time that could be otherwise spent on such dynamic outdoor activities as sports.
ăn vào
Bản chất thu hút sự chú ý này của trò chơi có nghĩa là chúng có thể ăn vào  thời gian quý giá thay vào đó có thể dành cho các hoạt động ngoài trời năng động như thể thao.
dynamic
This attention-grabbing nature of games means that they could eat into the valuable time that could be otherwise spent on such dynamic outdoor activities as sports.
năng động
Bản chất thu hút sự chú ý này của trò chơi có nghĩa là chúng có thể ăn vào  thời gian quý giá thay vào đó có thể dành cho các hoạt động ngoài trời năng động như thể thao.
from one’s perspective
From my perspective, the preference for computer games generally found in children is arguably an undesirable tendency.
theo quan điểm của ai
Theo quan điểm của tôi, sở thích chơi game trên máy tính thường thấy ở trẻ em được tranh luận  là một xu hướng không được mong muốn.
make the case
Supporters and developers of games often make the case that games help with the enhancement of certain skills such as problem-solving and time management.
biện minh rằng
Những người ủng hộ và những nhà phát triển trò chơi thường biện minh rằng trò chơi giúp nâng cao một số kỹ năng nhất định như kỹ năng giải quyết vấn đề và quản lý thời gian.
figure out
Examples of this, they argue, include adventure games, where, in order to win, players often have to figure out a challenging puzzle in a short window of time.
giải 
Các ví dụ về điều này, họ lập luận rằng, bao gồm các trò chơi mạo hiểm, trong đó, để giành chiến thắng, người chơi thường phải giải một câu đố đầy thử thách trong một khoảng thời gian ngắn.
in a short window of time
Examples of this, they argue, include adventure games, where, in order to win, players often have to figure out a challenging puzzle in a short window of time.
một khoảng thời gian ngắn
Các ví dụ về điều này, họ lập luận rằng, bao gồm các trò chơi mạo hiểm, trong đó, để giành chiến thắng, người chơi thường phải giải một câu đố đầy thử thách trong một khoảng thời gian ngắn.
inconclusive (adj)
And while the evidence to benefits of game playing, though convincing, remains inconclusive, …
chưa thể đi đến kết luận
Và trong khi bằng chứng về lợi ích của việc chơi game, mặc dù thuyết phục, vẫn chưa thể đi đến kết luận, …
account for 
In conclusion, the busy lifestyle of parents and the allure of games mostly account for longer hours of children’s free time spent on computer games than playing sports. 
chịu trách nghiệm cho
Để kết luận, lối sống bận rộn của cha mẹ và sức hấp dẫn của trò chơi chủ yếu chịu trách nghiệm cho thời gian rảnh rỗi của trẻ em dành trên máy tính nhiều hơn chơi thể thao.
incline towards + Ving
Regardless of some helpful skills children may learn from playing games on the computer, the degradation of interpersonal skills and the threat to their health are worth considering, persuading me to incline towards opposing this trend.
Nghiêng về
Cho dù có một số kỹ năng hữu ích mà trẻ em có thể học được từ việc chơi trò chơi trên máy tính, sự xuống cấp của kỹ năng giao tiếp cá nhân và mối đe dọa đối với sức khỏe của trẻ là điều đáng được xem xét, thuyết phục tôi nghiêng về phía phản đối xu hướng này.

2. Topic-related Vocabulary

Từ vựngNghĩa
leisure time (n)
It is true that increasingly more leisure time of children is being spent on computer games rather than sports activities.
thời gian giải trí
Đúng là ngày càng có nhiều thời gian giải trí của trẻ em được dành cho các trò chơi trên máy tính hơn là các hoạt động thể thao.
sports activities (n)

It is true that increasingly more leisure time of children is being spent on computer games rather than sports activities.
hoạt động thể thao
Đúng là ngày càng có nhiều thời gian giải trí của trẻ em được dành cho các trò chơi trên máy tính hơn là các hoạt động thể thao.
justifications  (n)
There could be a number of justifications for this trend, and I believe it is a negative one.
biện hộ
Có thể có một số biện hộ cho xu hướng này và tôi tin rằng đó là một xu hướng tiêu cực.
the shaping of
Apparently, parents have a large part to play in the shaping of children’s habits, which is particularly true when it comes to sports participation.  
việc hình thành
Rõ ràng là cha mẹ đóng một vai trò lớn trong việc hình thành những thói quen của trẻ em, điều này đặc biệt đúng khi nói đến việc tham gia thể thao.
sports participation (n)
Apparently, parents have a large part to play in the shaping of children’s habits, which is particularly true when it comes to sports participation.  
việc tham gia thể thao
Rõ ràng là cha mẹ đóng một vai trò lớn trong việc hình thành những thói quen của trẻ em, điều này đặc biệt đúng khi nói đến việc tham gia thể thao.
set aside the time
It follows that they should set aside the time it takes to cultivate the good habit in children, …
dành thời gian
Sau đó, họ nên dành thời gian cần thiết để trau dồi thói quen tốt ở trẻ em,…
cultivate (v)
It follows that they should set aside the time it takes to cultivate the good habit in children, …
nuôi dưỡng
Sau đó, họ nên dành thời gian cần thiết để nuôi dưỡng thói quen tốt ở trẻ em,…
financial well-being (n)
…,but unfortunately, a great many of them, most commonly those in the lower-middle class, are too caught up in a quest for financial well-being to assume this role.
sự sung túc về tài chính
…, nhưng thật không may, rất nhiều người trong số họ, thường là những người thuộc tầng lớp trung lưu thấp, quá bị cuốn vào nhiệm vụ tìm kiếm sự sung túc về tài chính để đảm nhận vai trò này.
adult supervision (n)

When children are left without adult supervision, they show the proclivity to engage in computer games, which is an understandable development given computer games’ growing appeal.
sự giám sát của người lớn
Khi trẻ em bị bỏ mặc mà không có sự giám sát của người lớn, chúng thể hiện khuynh hướng tham gia vào các trò chơi trên máy tính, đó là một sự phát triển dễ hiểu với sự hấp dẫn ngày càng tăng của trò chơi trên máy tính.
proclivity (n)

When children are left without adult supervision, they show the proclivity to engage in computer games, which is an understandable development given computer games’ growing appeal.
khuynh hướng
Khi trẻ em bị bỏ mặc mà không có sự giám sát của người lớn, chúng thể hiện khuynh hướng tham gia vào các trò chơi trên máy tính, đó là một sự phát triển dễ hiểu với sự hấp dẫn ngày càng tăng của trò chơi trên máy tính.
stimulating action game
That is to say, games these days are designed to cater to children’s every single need, be it stimulating action games for young boys, or household simulation games for girls. 
trò chơi hành động kích thích
Có nghĩa là, các trò chơi ngày nay được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu cho trẻ em, dù  là các trò chơi hành động kích thích cho các bé trai hoặc các trò chơi mô phỏng gia đình cho các bé gái.
household simulation games
That is to say, games these days are designed to cater to children’s every single need, be it stimulating action games for young boys, or household simulation games for girls.
các trò chơi mô phỏng gia đình
Có nghĩa là, các trò chơi ngày nay được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu cho trẻ em, dù  là các trò chơi hành động kích thích cho các bé trai hoặc các trò chơi mô phỏng gia đình cho các bé gái.
the preference for + sth
From my perspective, the preference for computer games generally found in children is arguably an undesirable tendency.
sở thích 
Theo quan điểm của tôi, sở thích chơi game trên máy tính thường thấy ở trẻ em được tranh luận là một xu hướng không được mong muốn
developer (n)
Supporters and developers of games often make the case that games help with the enhancement of certain skills such as problem-solving and time management.
những nhà phát triển trò chơi
Những người ủng hộ và những nhà phát triển trò chơi thường biện minh rằng trò chơi giúp nâng cao một số kỹ năng nhất định như kỹ năng giải quyết vấn đề và quản lý thời gian.
overindulgence (n)
…, overindulgence in games is believed to be a contributing factor to the undermined interpersonal skills among the young.
việc lạm dụng quá nhiều 
…, việc lạm dụng quá nhiều vào các trò chơi được cho là một yếu tố góp phần làm cho các kỹ năng giao tiếp cá nhân của giới trẻ bị suy giảm.
interpersonal skill 
…, overindulgence in games is believed to be a contributing factor to the undermined interpersonal skills among the young.
kỹ năng giao tiếp cá nhân
…, việc lạm dụng quá nhiều vào các trò chơi được cho là một yếu tố góp phần làm cho các kỹ năng giao tiếp cá nhân của giới trẻ bị suy giảm.
self-indulgence
To make matters worse, the said self-indulgence in games is often coupled with a lack of physical exercise,
sự tự nuông chiều bản thân
Tệ hơn nữa, việc tự nuông chiều bản thân trong các trò chơi đã được nói trước đó thường được ghép đôi với việc lười vận động,
obesity (n)
…, consequently leading to obesity or impaired eyesight among other sedentary-lifestyle- induced diseases.
béo phì
…, từ đó dẫn đến béo phì hoặc suy giảm thị lực, hai trong số các bệnh do lối sống ít vận động gây ra.
impaired eyesight
…, consequently leading to obesity or impaired eyesight among other sedentary-lifestyle- induced diseases.
suy giảm thị lực
…, từ đó dẫn đến béo phì hoặc suy giảm thị lực, hai trong số các bệnh khác do lối sống ít vận động gây ra.
sedentary-lifestyle- induced disease
…, consequently leading to obesity or impaired eyesight among other sedentary-lifestyle- induced diseases.
bệnh do lối sống ít vận động
…, từ đó dẫn đến béo phì hoặc suy giảm thị lực, hai trong số các bệnh khác do lối sống ít vận động gây ra.
allure (n)
In conclusion, the busy lifestyle of parents and the allure of games mostly account for longer hours of children’s free time spent on computer games than playing sports. 
sức hấp dẫn
Để kết luận, lối sống bận rộn của cha mẹ và sức hấp dẫn của trò chơi chủ yếu chịu trách nghiệm cho thời gian rảnh rỗi của trẻ em dành trên máy tính nhiều hơn chơi thể thao.
degradation (n)
Regardless of some helpful skills children may learn from playing games on the computer, the degradation of interpersonal skills and the threat to their health are worth considering, persuading me to incline towards opposing this trend.
sự xuống cấp
Cho dù có một số kỹ năng hữu ích mà trẻ em có thể học được từ việc chơi trò chơi trên máy tính, sự xuống cấp của kỹ năng giao tiếp cá nhân và mối đe dọa đối với sức khỏe của trẻ là điều đáng được xem xét, thuyết phục tôi nghiêng về phía phản đối xu hướng này.
oppose (v)
Regardless of some helpful skills children may learn from playing games on the computer, the degradation of interpersonal skills and the threat to their health are worth considering, persuading me to incline towards opposing this trend.
phản đối
Cho dù có một số kỹ năng hữu ích mà trẻ em có thể học được từ việc chơi trò chơi trên máy tính, sự xuống cấp của kỹ năng giao tiếp cá nhân và mối đe dọa đối với sức khỏe của trẻ là điều đáng được xem xét, thuyết phục tôi nghiêng về phía phản đối xu hướng này.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Đề bài:  Today many children spend a lot of time playing computer games and little time on sports. Why is it? Is it a positive or negative development?

Introduction

General Statement:

Nhắc lại đề bài để người đọc nắm được chủ đề thảo luận: Trẻ em ngày nay dành nhiều thời gian chơi game hơn chơi thể thao.

Thesis Statement:

Trả lời đề bài: Có nhiều lý do dẫn đến xu hướng này + Đây là xu hướng có hại.

Body Paragraph 1 – 5 câu

Body 1.1 – Supporting Idea 1

Dẫn dắt vào Lý do 1: Bố mẹ đóng vai trò lớn trong việc hình thành thói quen chơi thể thao của trẻ. 

Body 1.2

Lý do 1: Phần lớn bố mẹ bận mưu sinh nên không có thời gian tạo thói quen tốt cho con.

Body 1.3 – Supporting Idea 2

Lý do 1: Không có sự giám sát của người lớn => Hậu quả 1: Trẻ dễ tìm đến game.

=> Móc nối đến Lý do 2: Game ngày càng hấp dẫn.

Body 1.4

Làm rõ tại sao game ngày càng hấp dẫn: Do game đáp ứng mọi nhu cầu của trẻ.

Body 1.5

Hậu quả 2: Game chiếm mất thời gian chơi thể thao.

Body Paragraph 2 – 5 câu

Body 2.1 – Topic Sentence

Nêu nội dung chính của Body 2: Tác hại của game đối với trẻ nhỏ.

Body 2.2 – Supporting Idea 1

Ghi nhận quan điểm đối lâp: Game giúp tăng kỹ năng.

Body 2.3

Làm rõ “enhancement of certain skills” cụ thể là gì.

Body 2.4 – Supporting Idea 2

Đánh hạ quan điểm đối lập: Lợi ích thì vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn, nhưng tác hại (khi chơi quá nhiều) thì đã rõ ràng.

=> Tác hại 1: Suy giảm kỹ năng xã hội.

Body 2.5

Tác hại 2: Ít vận động => sinh ra bệnh tật.

Conclusion

Nhắc lại nội dung 2 đoạn thân bài: Lý do (bố mẹ không có thời gian & game ngày càng hấp dẫn) + Tác hại (kỹ năng xã hội & sức khỏe) của việc chơi game nhiều hơn chơi thể thao.

Bài làm

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG