Writing 6.0 - 8.0 | IZONE

Phân tích Writing Task 1 – Unit 5 – Art Gallery

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé!

Đề bài: The maps below show the changes in the art gallery ground floor in 2015 and the present day.

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 1 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

The maps illustrate the changes that the ground floor of an art gallery has undergone from 2015 to today.

Overview

Overall, the art gallery has been modernized to include more facilities to cater for its visitors. The only parts that have remained unchanged are the entrance hall and the three exhibition rooms on the right-hand side.

Body Paragraph 1

The entrance is located at the southern side of the layout. Walking past the entrance, visitors should see an entrance hall that leads to a reception desk, which lies at the very centre of the gallery. This reception desk used to be further up north, towards the far end of the gallery. To the north of the reception desk is the stairs, which now have been slightly moved to the left to make room for a new lift on the right. It is interesting to note that the three exhibition rooms to the right of the ground floor remain the same both in size and location.

Body Paragraph 2

On the left of the art gallery ground floor, there used to be exhibition room number 4 in 2015. However, this room has been separated into two different rooms now, with one being the children’s area and the other (being) a temporary exhibition. Adjacent to the present-day exhibition was once a gallery office, which has been torn down to free up space for a vending machine, where visitors can pick up snack or a drink. The left hand corner coffee shop to the end of the gallery has also been converted into a smaller shop for people to buy gallery souvenirs.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

Introduction

The maps illustrate the changes that the ground floor of an art gallery has undergone from 2015 to today.

Overview

Overall, the art gallery has been modernized to include more facilities to cater for its visitors. The only parts that have remained unchanged are the entrance hall and the three exhibition rooms on the right-hand side.

Body Paragraph 1

The entrance is located at the southern side of the layout. Walking past the entrance, visitors should see an entrance hall that leads to a reception desk, which lies at the very centre of the gallery. This reception desk used to be further up north, towards the far end of the gallery. To the north of the reception desk is the stairs, which now have been slightly moved to the left to make room for a new lift on the right. It is interesting to note that the three exhibition rooms to the right of the ground floor remain the same both in size and location.

Body Paragraph 2

On the left of the art gallery ground floor, there used to be exhibition room number 4 in 2015. However, this room has been separated into two different rooms now, with one being the children’s area and the other (being) a temporary exhibition. Adjacent to the present-day exhibition was once a gallery office, which has been torn down to free up space for a vending machine, where visitors can pick up snack or a drink. The left hand corner coffee shop to the end of the gallery has also been converted into a smaller shop for people to buy gallery souvenirs.

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

Từ vựngNghĩa
undergo (v)
The maps illustrate the changes that the ground floor of an art gallery has undergone from 2015 to today.
trải qua
Các bản đồ minh họa những thay đổi mà tầng trệt của một phòng trưng bày nghệ thuật đã trải qua từ năm 2015 đến nay.
Overall
Overall, the art gallery has been modernized to include more facilities to cater for its visitors.
Nhìn chung
Nhìn chung, phòng trưng bày nghệ thuật đã được hiện đại hóa để chứa được nhiều trang thiết bị hơn nhằm phục vụ khách tham quan.
remain (v)
The only parts that have remained unchanged are the entrance hall and the three exhibition rooms on the right-hand side.
vẫn…
Phần duy nhất vẫn không thay đổi là tiền sảnh và ba phòng triển lãm ở phía bên tay phải.
unchanged (a)
The only parts that have remained unchanged are the entrance hall and the three exhibition rooms on the right-hand side.
giữ nguyên, không thay đổi
Phần duy nhất vẫn không thay đổi là tiền sảnh và ba phòng triển lãm ở phía bên tay phải.
be located
The entrance is located at the southern side of the layout.
nằm…, được đặt…
Lối vào được đặt ở phía nam của bố cục.
lie
Walking past the entrance, visitors should see an entrance hall that leads to a reception desk, which lies at the very centre of the gallery.
nằm
Đi qua lối vào, du khách sẽ thấy một sảnh vào dẫn đến lễ tân, thứ mà nằm ở chính giữa phòng trưng bày.
further (a)
This reception desk used to be further up north, towards the far end of the gallery.
xa hơn
Bàn lễ tân này từng ở xa hơn về phía bắc, dịch về phía sau của phòng trưng bày.
towards (adv) 
This reception desk used to be further up north, towards the far end of the gallery.
về phía
Bàn lễ tân này từng ở xa hơn về phía bắc, về phía sau của phòng trưng bày.
make room for
To the north of the reception desk is the stairs, which now have been slightly moved to the left to make room for a new lift on the right.
nhường chỗ cho…
Ở phía bắc của quầy lễ tân là cầu thang, hiện đã được chuyển sang bên trái một chút để nhường chỗ cho một thang máy mới ở bên phải.
separate into
However, this room has been separated into two different rooms now, with one being the children’s area and the other (being) a temporary exhibition.
tách ra thành…
Tuy nhiên, căn phòng này hiện đã được tách thành hai phòng khác nhau, với một phòng là khu vực dành cho trẻ em và phòng còn lại (là) triển lãm tạm thời.
tear down
Adjacent to the present-day exhibition was once a gallery office, which has been torn down to free up space for a vending machine, where visitors can pick up snack or a drink.
phá bỏ
Liền kề với phòng triển lãm ngày nay từng là một văn phòng trưng bày, đã bị phá bỏ để dành không gian cho một máy bán hàng tự động, nơi khách tham quan có thể mua đồ ăn nhẹ hoặc đồ uống.
free up space
Adjacent to the present-day exhibition was once a gallery office, which has been torn down to free up space for a vending machine, where visitors can pick up snack or a drink.
dành không gian
Liền kề với phòng triển lãm ngày nay từng là một văn phòng trưng bày, đã bị phá bỏ để dành không gian cho một máy bán hàng tự động, nơi khách tham quan có thể mua đồ ăn nhẹ hoặc đồ uống.
converted into
The left hand corner coffee shop to the end of the gallery has also been converted into a smaller shop for people to buy gallery souvenirs.
chuyển đổi thành…
Quán cà phê góc trái phía cuối phòng trưng bày cũng đã được chuyển đổi thành một cửa hàng nhỏ hơn cho mọi người mua đồ lưu niệm của phòng trưng bày.
modernize (v)
 Overall, the art gallery has been modernized to include more facilities to cater for its visitors.
hiện đại hóa
Nhìn chung, phòng trưng bày nghệ thuật đã được hiện đại hóa để chứa được nhiều trang thiết bị hơn nhằm phục vụ khách tham quan.
cater for
Overall, the art gallery has been modernized to include more facilities to cater for its visitors.
phục vụ
Nhìn chung, phòng trưng bày nghệ thuật đã được hiện đại hóa để chứa được nhiều trang thiết bị hơn nhằm phục vụ khách tham quan.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Introduction

Nêu thông tin đầy đủ về bản đồ (như đã nói trong đề bài)

Overview: Nêu những nhận định khái quát nhất, có nội dung bàn đến tất cả số liệu trong bản đồ

Overview 1: 

Phòng tranh đã được hiện đại hoá – có thêm cơ sở vật chất để phục vụ khách tham quan. 

Overview 2: 

Các phần không thay đổi bao gồm: lối vào sảnh và 3 phòng trưng bày tranh phía bên phải. 

Body 1 – 5 câu

Body 1 – Câu 1:

Lối vào được đặt ở phía nam của khu vực.

Body 1 – Câu 2:

Miêu tả khu vực trung tâm – quầy lễ tân

Body 1 – Câu 3:

Mô tả sự thay đổi của khu vực cuối được nhắc đến trong câu 2.

Body 1 – Câu 4:

Mô tả khu vực phía Bắc quầy lễ tân

Body 1 – Câu 5:

Cả ba phòng tranh phía bên phải của tầng trệt đều giữ nguyên vị trí và kích thước.

Body 2 – 4 câu

Body 2 – Câu 1:

Nhắc đến phòng tranh duy nhất có sự thay đổi 

Body 2 – Câu 2:

Miêu tả sự thay đổi của phòng tranh số 4

Body 2 – Câu 3:

Miêu tả khu vực bên cạnh khu vực trưng bày tạm thời

Body 2 – câu 4

Miêu tả khu vực cuối cùng trên bản đồ. Quán cà phê góc bên trái phía cuối phòng tranh đã được chuyển thành một shop bán đồ lưu niệm. 

Đề bài: The bar chart shows the number of people who visited different museums in London.

Bài làm