Phân tích Writing Task 2 – Unit 19 – Education

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé!

Đề bài: Some education systems make students focus on certain subjects at the age of 15, while others require students to study a wide range of subjects until they leave school. What are the benefits of each system? Which is better?

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 2 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

The educational focuses for students from the age of 15 vary across educational systems, with some prioritizing an in-depth coverage of a limited number of subjects, and others spreading the focus on many subjects across the board. Compared to the former methodology, I believe that the holistic approach would prove more beneficial.

Body Paragraph 1

On the one hand, there are two main reasons why a number of educational systems narrow the scope of study to merely several core subjects for mid-teens. Firstly, the early concentration provides students with practical preparation for the university major and the career they aspire to pursue after leaving school. Without such a focus, students would have to divide their attention for a wide range of subjects, many of which do not seem to have any direct relevance to their prospective career. Secondly, it can help bridge the knowledge and skill gaps that an economy may have. For example, computer science, architecture and engineering are the disciplines which have yet to attract enough of a talent pool in Vietnam, and the focus on these areas for Vietnamese high-schoolers is doing its job to gradually fill the gap.

Body Paragraph 2

On the other hand, I believe that it is more advisable for 15-year-old-and-above students to follow a more holistic curriculum. Firstly, these students should be given the opportunity to explore a broad range of subjects instead of following a standardized one-size-fits-all group of subjects at school. At the age of 15, most students are too young to decide the major they want to pursue, not to mention that their desire can swing halfway. Therefore, a broad coverage in this sense could give them more time to explore themselves and identify which discipline would suit them best. Moreover, on an economy-wide scale, given the rapidly changing economic landscape, it is hard to predict with accuracy which kinds of knowledge would be of the essence in the future. Accordingly, students with a well-rounded preparation at school could gain a competitive advantage over those who do not. Lastly, hardly any profession nowadays exists in isolation, so a wider repertoire of acquired knowledge during school means they can deal with their future job more flexibly and resourcefully. 

Conclusion

In conclusion, I am firmly convinced that the adoption of a comprehensive educational program for learners after 15 years old could bring more significant benefits compared to a restricted curriculum.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

1. Introduction

2. Body Paragraph 1

3. Body paragraph 2

4. Conclusion

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

1. General Vocabulary

Từ vựngNghĩa
vary across
The educational focuses for students from the age of 15 vary across educational systems, …
khác nhau giữa
Những trọng tâm giáo dục dành cho các học sinh từ 15 tuổi khác nhau giữa các hệ thống giáo dục, …
prioritize
…, with some prioritizing an in-depth coverage of a limited number of subjects, and others spreading the focus on many subjects across the board.
ưu tiên
…, một số ưu tiên bao quát chuyên sâu một số môn học hạn chế và một số khác lại tập trung vào nhiều môn học trên diện rộng.
in-depth
…, with some prioritizing an in-depth coverage of a limited number of subjects, and others spreading the focus on many subjects across the board.
chuyên sâu
…, một số ưu tiên bao quát chuyên sâu một số môn học hạn chế và một số khác lại tập trung vào nhiều môn học trên diện rộng.
across the board
…, with some prioritizing an in-depth coverage of a limited number of subjects, and others spreading the focus on many subjects across the board.
trên diện rộng
…, một số ưu tiên bao quát chuyên sâu một số môn học hạn chế và một số khác lại tập trung vào nhiều môn học trên diện rộng.
holistic (adj)
Compared to the former methodology, I believe that the holistic approach would prove more beneficial.
toàn diện
So với phương pháp  đầu, tôi tin rằng cách tiếp cận toàn diện sẽ có lợi hơn.
narrow the scope of
On the one hand, there are two main reasons why a number of educational systems narrow the scope of study to merely several core subjects for mid-teens.
thu hẹp phạm vi 
Một mặt, có hai lý do chính vì sao một số hệ thống giáo dục thu hẹp phạm vi nghiên cứu xuống chỉ còn một số môn học chính cho thanh thiếu niên.
relevance (n)
Without such a focus, students would have to divide their attention for a wide range of subjects, many of which do not seem to have any direct relevance to their prospective career.
sự liên quan
Nếu không có sự tập trung như vậy, sinh viên sẽ phải phân chia sự chú ý của họ cho nhiều môn học, nhiều môn học đó dường như không có sự liên quan trực tiếp đến nghề nghiệp tương lai của họ.
bridge (v)
Secondly, it can help bridge the knowledge and skill gaps that an economy may have. 
thu hẹp
Thứ hai, nó có thể giúp thu hẹp khoảng cách về kiến thức và kỹ năng mà một nền kinh tế có thể có.
have yet to
For example, computer science, architecture and engineering are the disciplines which have yet to attract enough of a talent pool in Vietnam,… 
vẫn chưa
Ví dụ, khoa học máy tính, kiến trúc và kỹ thuật là những ngành vẫn chưa thu hút đủ nguồn nhân lực tại Việt Nam, …
fill the gap
…, and the focus on these areas for Vietnamese high-schoolers is doing its job to gradually fill the gap.
lấp đầy khoảng trống
…, và việc tập trung vào các lĩnh vực dành cho các học sinh trung học Việt Nam này đang làm công việc của mình để dần dần lấp đầy khoảng trống.
a broad range of
Firstly, these students should be given the opportunity to explore a broad range of subjects instead of following a standardized one-size-fits-all group of subjects at school.
nhiều
Thứ nhất, những học sinh này nên được tạo cơ hội để khám phá nhiều môn học thay vì tuân theo một nhóm các môn học ở trường được tiêu chuẩn hóa để phù hợp với tất cả.
one-size-fits-all (adj)
Firstly, these students should be given the opportunity to explore a broad range of subjects instead of following a standardized one-size-fits-all group of subjects at school.
phù hợp với tất cả
Thứ nhất, những học sinh này nên được tạo cơ hội để khám phá nhiều môn học thay vì tuân theo một nhóm các môn học ở trường được tiêu chuẩn hóa để phù hợp với tất cả.
not to mention
At the age of 15, most students are too young to decide the major they want to pursue, not to mention that their desire can swing halfway.
chưa kể
Ở tuổi 15, hầu hết học sinh còn quá trẻ để quyết định chuyên ngành mình muốn theo đuổi, chưa kể mong muốn của họ có thể lung lay giữa chừng.
swing halfway
At the age of 15, most students are too young to decide the major they want to pursue, not to mention that their desire can swing halfway.
lung lay giữa chừng
Ở tuổi 15, hầu hết học sinh còn quá trẻ để quyết định chuyên ngành mình muốn theo đuổi, chưa kể mong muốn của họ có thể lung lay giữa chừng.
identify (v)
Therefore, a broad coverage in this sense could give them more time to explore themselves and identify which discipline would suit them best.
xác định
Do đó, độ bao phủ rộng theo nghĩa này có thể giúp họ có thêm thời gian để khám phá bản thân và xác định ngành học nào sẽ phù hợp với họ nhất.
predict with accuracy
…, it is hard to predict with accuracy which kinds of knowledge would be of the essence in the future.
dự đoán chính xác
…, khó có thể dự đoán chính xác loại tri thức nào sẽ là bản chất của tương lai.
gain a competitive advantage over
Accordingly, students with a well-rounded preparation at school could gain a competitive advantage over those who do not.
giành được lợi thế cạnh tranh với
Theo đó, những học sinh có sự chuẩn bị đầy đủ ở trường có thể giành được lợi thế cạnh tranh với những học sinh không có.
exists in isolation
Lastly, hardly any profession nowadays exists in isolation, …
tồn tại tách biệt
Cuối cùng, hầu như không có nghề nào hiện nay tồn tại tách biệt, …
repertoire
…, so a wider repertoire of acquired knowledge during school means they can deal with their future job more flexibly and resourcefully. 
kho
…, vì vậy, một kho kiến thức thu nhận được trong thời gian học ở trường rộng hơn có nghĩa là họ có thể giải quyết công việc tương lai của mình một cách linh hoạt và tháo vát hơn.

2. Topic-related Vocabulary

Từ vựngNghĩa
methodology (n)
Compared to the former methodology, I believe that the holistic approach would prove more beneficial.
phương pháp
So với phương pháp đầu, tôi tin rằng cách tiếp cận toàn diện sẽ có lợi hơn.
core subject
On the one hand, there are two main reasons why a number of educational systems narrow the scope of study to merely several core subjects for mid-teens.
môn học chính
Một mặt, có hai lý do chính vì sao một số hệ thống giáo dục thu hẹp phạm vi nghiên cứu xuống chỉ còn một số môn học chính cho thanh thiếu niên.
mid-teen
On the one hand, there are two main reasons why a number of educational systems narrow the scope of study to merely several core subjects for mid-teens.
thanh thiếu niên
Một mặt, có hai lý do chính vì sao một số hệ thống giáo dục thu hẹp phạm vi nghiên cứu xuống chỉ còn một số môn học chính cho thanh thiếu niên.
practical preparation
Firstly, an early concentration provides students with practical preparation for the university major and the career they aspire to pursue after leaving school.
sự chuẩn bị thực tế
Thứ nhất, việc tập trung sớm cung cấp cho sinh viên sự chuẩn bị thực tế cho chuyên ngành đại học và nghề nghiệp mà họ khát khao theo đuổi sau khi rời khỏi trường học.
aspire to V
Firstly, an early concentration provides students with practical preparation for the university major and the career they aspire to pursue after leaving school.
khát khao
Thứ nhất, việc tập trung sớm cung cấp cho sinh viên sự chuẩn bị thực tế cho chuyên ngành đại học và nghề nghiệp mà họ khát khao theo đuổi sau khi rời khỏi trường học.
prospective career 
Without such a focus, students would have to divide their attention for a wide range of subjects, many of which do not seem to have any direct relevance to their prospective career.
nghề nghiệp tương lai
Nếu không có sự tập trung như vậy, sinh viên sẽ phải phân chia sự chú ý của họ cho nhiều môn học, nhiều môn học đó dường như không có sự liên quan trực tiếp đến nghề nghiệp tương lai của họ.
knowledge and skill gap
Secondly, it can help bridge the knowledge and skill gaps that an economy may have. 
khoảng cách về kiến thức và kỹ năng 
Thứ hai, nó có thể giúp thu hẹp khoảng cách về kiến thức và kỹ năng mà một nền kinh tế có thể có.
talent pool
For example, computer science, architecture and engineering are the disciplines which have yet to attract enough of a talent pool in Vietnam,… 
nguồn nhân lực
Ví dụ, khoa học máy tính, kiến trúc và kỹ thuật là những ngành vẫn chưa thu hút đủ nguồn nhân lực tại Việt Nam, …
holistic curriculum
On the other hand, I believe that it is more advisable for 15-year-old- and-above students to follow a more holistic curriculum.
chương trình giảng dạy toàn diện
Mặt khác, tôi tin rằng học sinh từ 15 tuổi trở lên theo một chương trình giảng dạy toàn diện hơn là điều nên làm.
broad coverage
Therefore, a broad coverage in this sense could give them more time to explore themselves and identify which discipline would suit them best.
độ bao phủ rộng
Do đó, độ bao phủ rộng theo nghĩa này có thể giúp họ có thêm thời gian để khám phá bản thân và xác định ngành học nào sẽ phù hợp với họ nhất.
rapidly changing economic landscape
Moreover, on an economy-wide scale, given the rapidly changing economic landscape,…
bối cảnh kinh tế thay đổi nhanh chóng
Hơn nữa, trên quy mô toàn nền kinh tế, với bối cảnh kinh tế thay đổi nhanh chóng,…
well-rounded preparation
Accordingly, students with a well-rounded preparation at school could gain a competitive advantage over those who do not.
sự chuẩn bị đầy đủ
Theo đó, những học sinh có sự chuẩn bị đầy đủ ở trường có thể giành được lợi thế cạnh tranh với những học sinh không có.
comprehensive educational program
In conclusion, I am firmly convinced that the adoption of a comprehensive educational program for learners after 15 years old could bring more significant benefits compared to a restricted curriculum.
một chương trình giáo dục toàn diện
Tóm lại, tôi được thuyết phục hoàn toàn rằng việc áp dụng một chương trình giáo dục toàn diện cho người học sau 15 tuổi có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể hơn so với một chương trình hạn chế.
restricted curriculum
In conclusion, I am firmly convinced that the adoption of a comprehensive educational program for learners after 15 years old could bring more significant benefits compared to a restricted curriculum.
chương trình hạn chế
Tóm lại, tôi được thuyết phục hoàn toàn rằng việc áp dụng một chương trình giáo dục toàn diện cho người học sau 15 tuổi có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể hơn so với một chương trình hạn chế.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Đề bài:  Some education systems make students focus on certain subjects at the age of 15, while others require students to study a wide range of subjects until they leave school. What are the benefits of each system? Which is better?

Introduction

General Statement:

Nhắc lại đề bài để người đọc nắm được chủ đề thảo luận: Hai hệ thống giáo dục cho trẻ từ 15 tuổi – một tập trung vào một số môn, một chia đều cho nhiều môn học.

Thesis Statement:

Trả lời đề bài: Cách tiếp cận nhiều môn học có nhiều lợi ích hơn.

Body Paragraph 1 – 5 câu

Body 1.1 – Topic Sentence

Nêu nội dung chính của Body 1: Lí do nên thu hẹp phạm vi môn học. 

Body 1.2 – Supporting Idea 1

Lí do 1. Việc thu hẹp phạm vi một số môn nhất định từ đầu sẽ cung cấp cho học sinh kiến thức thực tế cho chuyên ngành và nghề nghiệp họ muốn theo đuổi sau này. 

Body 1.3

Làm rõ Lợi ích 1 bằng thủ pháp “đòn bẩy”: Nếu không học tập trung một số môn thì sẽ có ảnh hưởng tiêu cực như thế nào.

Body 1.4 – Supporting Idea 2

Lí do 2. Việc tập trung một vài môn học giúp thu hẹp khoảng cách kiến thức và kĩ năng cho các công việc mà nền kinh tế đang thiếu.

Body 1.5

Đưa ra ví dụ những công việc đang thiếu nhân lực của nền kinh tế và việc học một số môn tập trung có lợi ích như thế nào.

Body Paragraph 2 – 7 câu

Body 2.1 – Topic Sentence

Nêu nội dung chính của Body 2: Lí do học sinh nên được học nhiều môn học khác nhau.

Body 2.2 – Supporting Idea 1

Lí do 1. Học sinh nên được tìm hiểu nhiều môn học.

Body 2.3

Làm rõ lí do tại sao học sinh ở độ tuổi 15 nên được học nhiều môn học.

Body 2.4

Kết luận về lợi ích của việc học đều các môn với học sinh.

Body 2.5 – Supporting Idea 2

Lí do 2. Khó dự đoán kiến thức gì sẽ cần thiết trong tương lai

Body 2.6

Làm rõ tại sao học đa dạng kiến thức sẽ có lợi ích hơn.

Body 2.7 – Supporting Idea 3

Lí do 3. Các nghề nghiệp hiện nay đòi hỏi nhiều kĩ năng đa dạng

Conclusion

Nhắc lại nội dung 2 đoạn thân bài: Việc học đa dạng các môn cho học sinh sau 15 tuổi đem lại nhiều lợi ích hơn việc học một số môn nhất định.

Bài làm

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG