Writing 6.0 - 8.0 | IZONE

Phân tích Writing Task 2 – Unit 9 – Robots

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé!

Đề bài: Today different types of robots are developed which are good friends to us and help us both at home and work. Is this a positive or negative development?

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 2 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

The development of robots, as widely observed in many industrialized nations, has been met with solid support for its associated benefits both in the home and in the workplace. Personally, I believe that the rise of robotics is both positive and negative.

Body Paragraph 1

On the one hand, there are several advantages associated with robotic advances. First and foremost, robots are productive. While humans are, by nature, subject to human errors, robots are substantially less likely to commit errors, given that their codes are accurate. As a matter of fact, robots can work consistently over an extended period of time, all the while delivering highly standardized results. In addition, more robots at the workplace can liberate humans from repetitive procedures to focus on more innovative work. Since robots can perform laborious tasks, human workers are given more time and energy to devote to jobs that require critical analysis, problem solving and innovation. This is also true in a household setting, where robots can assist people with several household chores such as mowing, vacuuming and cleaning.

Body Paragraph 2

On the other hand, the progression of robotics comes with its trade-offs. To begin with, the growing presence of robots might result in a loss of employment opportunities. This can especially be true for low-skilled workers, who are likely to find themselves replaced by advanced robots. A prime example of this can be seen in manufacturing and assemblies, which would likely deprive traditional workers of their jobs. Another demerit of the development of robots lies in cybersecurity threats. Robots are now an inseparable and indispensable part in the daily operations of many large corporations, and as they are prone to risks of viruses, hacking or data breach, there are notable risks that the systems could be compromised or even collapse. Furthermore, leaving robots to do household tasks could mean people will lead a more sedentary lifestyle, as well as stripping family members of the opportunity to bond over doing chores together.

Conclusion

To conclude, I am convinced that there are both advantages and disadvantages embedded in the accelerating trend towards robotization in our society.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

1. Introduction

2. Body Paragraph 1

3. Body paragraph 2

4. Conclusion

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

1. General Vocabulary

Từ vựngNghĩa
meet with solid support The development of robots, as widely observed in many industrialized nations, has been met with solid support for its associated benefits both in the home and in the workplace. nhận được sự ủng hộ vững chắc Sự phát triển của robot, được quan sát rộng rãi ở nhiều quốc gia công nghiệp hóa, đã nhận được sự ủng hộ vững chắc vì những lợi ích liên quan của nó cả ở gia đình và nơi làm việc.
rise (n) Personally, I believe that the rise of robotics is both positive and negative.Sự phát triển Cá nhân tôi tin rằng sự phát triển của ngành chế tạo robot/máy móc  vừa  tích cực và tiêu cực.
associated (with):
On the one hand, there are several advantages associated with robotic advances.
có liên quan đến 
Một mặt, có một số lợi thế liên quan đến những tiến bộ của robot.
advance (n)
On the one hand, there are several advantages associated with robotic advances.
tiến bộ 

Một mặt, có một số lợi thế liên quan đến những tiến bộ của robot.
consistently (adv)As a matter of fact, robots can work consistently over an extended period of time, all the while delivering highly standardized results.ổn định 
Trên thực tế, robot có thể hoạt động ổn định trong một khoảng thời gian dài, trong suốt thời gian đó  đưa ra  kết quả được tiêu chuẩn hóa cao.
deliver (v)
As a matter of fact, robots can work consistently over an extended period of time, all the while delivering highly standardized results.
đưa ra 
Trên thực tế, robot có thể hoạt động ổn định trong một khoảng thời gian dài, trong suốt thời gian đó  đưa ra  kết quả được tiêu chuẩn hóa cao.
liberate sb from st  In addition, more robots at the workplace can liberate humans from repetitive procedures to focus on more innovative work.giải phóng con người khỏi điều gì 
Ngoài ra, nhiều robot hơn tại nơi làm việc có thể giải phóng con người khỏi các quy trình lặp đi lặp lại để tập trung vào công việc sáng tạo hơn.
progression  (n)On the other hand, the progression of robotics comes with its trade-offs. sự phát triển Mặt khác, sự phát triển của robot  đi kèm với sự đánh đổi của nó.
trade-off (n)On the other hand, the progression of robotics comes with its trade-offs. sự đánh đổi Mặt khác, sự phát triển của robot  đi kèm với sự đánh đổi của nó.
assist (v) 
This is also true in a household setting, where robots can assist people with several household chores such as mowing, vacuuming and cleaning.
hỗ trợ 
Điều này cũng đúng trong bối cảnh hộ gia đình, nơi robot có thể hỗ trợ mọi người một số công việc gia đình như cắt cỏ, hút bụi và dọn dẹp.
presence (n) 
To begin with, the growing presence of robots might result in a loss of employment opportunities.
sự xuất hiện Đầu tiên, sự xuất hiện ngày càng nhiều của robot có thể dẫn đến mất cơ hội việc làm.
replace (v) 
This can especially be true for low-skilled workers, who are likely to find themselves replaced by advanced robots.
thay thế 
Điều này đặc biệt đúng đối với những người lao động có kỹ năng thấp, những người có khả năng bị thay thế bởi các robot tiên tiến.
deprive sb of sth  
A prime example of this can be seen in manufacturing and assemblies, which would likely deprive traditional workers of their jobs.
tước đi của ai đó điều gì 
Một ví dụ điển hình về điều này có thể được nhìn thấy trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp, có thể sẽ tước đi công việc của những người lao động truyền thống.
demerit (n)Another demerit of the development of robots lies in cybersecurity threats. điểm đáng chê 
Một điểm đáng chê  khác về sự phát triển của robot nằm ở các mối đe dọa an ninh mạng. 
indispensable (adj) Robots are now an inseparable and indispensable part in the daily operations of many large corporations,không thể tách rời Robot hiện là một phần không thể tách rời và không thể thiếu trong vận hành  hàng ngày của nhiều tập đoàn lớn
corporation (n) Robots are now an inseparable and indispensable part in the daily operations of many large corporations,tập đoàn Robot hiện là một phần không thể tách rời và không thể thiếu trong vận hành  hàng ngày của nhiều tập đoàn lớn
be prone to 
and as they are prone to risks of viruses, hacking or data breach, there are notable risks that the systems could be compromised or even collapse. 
dễ gặp phải điều gì 
và vì chúng dễ gặp rủi ro về vi-rút, hack hoặc vi phạm dữ liệu, có những rủi ro đáng chú ý là hệ thống có thể bị tổn hại  hoặc thậm chí sụp đổ.
compromise (v) 
and as they are prone to risks of viruses, hacking or data breach, there are notable risks that the systems could be compromised or even collapse. 
tổn hại
 và vì chúng dễ gặp rủi ro về vi-rút, hack hoặc vi phạm dữ liệu, có những rủi ro đáng chú ý là hệ thống có thể bị tổn hại  hoặc thậm chí sụp đổ.
strip (v) as well as stripping family members of the opportunity to bond over doing chores together.tước đi cũng như tước đi cơ hội gắn kết giữa các thành viên trong gia đình khi làm việc nhà cùng nhau.
bond over as well as stripping family members of the opportunity to bond over doing chores together.gắn kết cũng như tước đi cơ hội gắn kết giữa các thành viên trong gia đình khi làm việc nhà cùng nhau.
accelerate (v) 
To conclude, I am convinced that there are both advantages and disadvantages embedded in the accelerating trend towards robotization in our society.
gia tăng 
Kết luận, tôi tin rằng có cả những thuận lợi và hạn chế  trong xu hướng ngày càng gia tăng hướng tới rô bốt hóa trong xã hội của chúng ta.

2. Topic-related Vocabulary

Từ vựngNghĩa
industrialized (adj) 
The development of robots, as widely observed in many industrialized nations, has been met with solid support for its associated benefits both in the home and in the workplace. 
công nghiệp hóa 
Sự phát triển của robot, được quan sát rộng rãi ở nhiều quốc gia công nghiệp hóa, đã nhận được sự ủng hộ vững chắc vì những lợi ích liên quan của nó cả ở gia đình và nơi làm việc.
robotics (n)
Personally, I believe that the rise of robotics is both positive and negative.
ngành chế tạo robot/máy móc 
Cá nhân tôi tin rằng sự phát triển của ngành chế tạo robot/máy móc  vừa  tích cực và tiêu cực.
productive (adj)
First and foremost, robots are productive. 
năng suất
Đầu tiên và quan trọng nhất, robot năng suất
errors  
While humans are, by nature, subject to human errors, robots are substantially less likely to commit errors, given that their codes are accurate.
sai lầm Trong khi  về bản chất, con người có những  sai lầm, robot ít có khả năng mắc lỗi hơn đáng kể, miễn là  ngôn ngữ lập trình  của chúng là chính xác
codes
While humans are, by nature, subject to human errors, robots are substantially less likely to commit errors, given that their codes are accurate.
ngôn ngữ lập trình 
 Trong khi  về bản chất, con người có những  sai lầm, robot ít có khả năng mắc lỗi hơn đáng kể, miễn là  ngôn ngữ lập trình  của chúng là chính xác
procedure (n)In addition, more robots at the workplace can liberate humans from repetitive procedures to focus on more innovative work.quy trình Ngoài ra, nhiều robot hơn tại nơi làm việc có thể giải phóng con người khỏi các quy trình lặp đi lặp lại để tập trung vào công việc sáng tạo hơn.
laborious (adj)
Since robots can perform laborious tasks, human workers are given more time and energy to devote to jobs that require critical analysis, problem solving and innovation. 
nặng nhọc 
Vì rô-bốt có thể thực hiện các nhiệm vụ nặng nhọc, nên công nhân  có  nhiều thời gian và năng lượng hơn để cống hiến cho các công việc mà đòi hỏi phân tích phản biện , giải quyết vấn đề và đổi mới
innovation (n) 
Since robots can perform laborious tasks, human workers are given more time and energy to devote to jobs that require critical analysis, problem solving and innovation. 
đổi mới 
Vì rô-bốt có thể thực hiện các nhiệm vụ nặng nhọc, nên công nhân  có  nhiều thời gian và năng lượng hơn để cống hiến cho các công việc mà đòi hỏi phân tích phản biện , giải quyết vấn đề và đổi mới
household setting 
This is also true in a household setting, where robots can assist people with several household chores such as mowing, vacuuming and cleaning.
hộ gia đình 
Điều này cũng đúng trong bối cảnh hộ gia đình, nơi robot có thể hỗ trợ mọi người một số công việc gia đình như cắt cỏ, hút bụi và dọn dẹp.
employment opportunities 
To begin with, the growing presence of robots might result in a loss of employment opportunities.
cơ hội việc làm 
Đầu tiên, sự xuất hiện ngày càng nhiều của robot có thể dẫn đến mất cơ hội việc làm.
low-skilled  (adj) This can especially be true for low-skilled workers, who are likely to find themselves replaced by advanced robots.có kỹ năng thấp Điều này đặc biệt đúng đối với những người lao động có kỹ năng thấp, những người có khả năng bị thay thế bởi các robot tiên tiến.
assembly (n)A prime example of this can be seen in manufacturing and assemblies, which would likely deprive traditional workers of their jobs.lắp ráp Một ví dụ điển hình về điều này có thể được nhìn thấy trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp, có thể sẽ tước đi công việc của những người lao động truyền thống.
cybersecurity (n) 
Another demerit of the development of robots lies in cybersecurity threats. 
an ninh mạng 
Một điểm đáng chê  khác về sự phát triển của robot nằm ở các mối đe dọa an ninh mạng. 
data breach (n) 
and as they are prone to risks of viruses, hacking or data breach, there are notable risks that the systems could be compromised or even collapse. 
vi phạm dữ liệu 
và vì chúng dễ gặp rủi ro về vi-rút, hack hoặc vi phạm dữ liệu, có những rủi ro đáng chú ý là hệ thống có thể bị tổn hại  hoặc thậm chí sụp đổ.
household tasks (n) Furthermore, leaving robots to do household tasks could mean people will lead a more sedentary lifestyle,việc nhà Hơn nữa, để robot làm các việc nhà có thể có nghĩa là mọi người sẽ có lối sống ít vận động hơn,
sedentary lifestyle (n) 
Furthermore, leaving robots to do household tasks could mean people will lead a more sedentary lifestyle,
lối sống ít vận động 
Hơn nữa, để robot làm các việc nhà có thể có nghĩa là mọi người sẽ có lối sống ít vận động hơn,
robotization (n) To conclude, I am convinced that there are both advantages and disadvantages embedded in the accelerating trend towards robotization in our society.rô bốt hóa Kết luận, tôi tin rằng có cả những thuận lợi và hạn chế trong xu hướng ngày càng gia tăng hướng tới rô bốt hóa trong xã hội của chúng ta.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Đề bài: Today different types of robots are developed which are good friends to us and help us both at home and work. Is this a positive or negative development?

Introduction

General Statement:

Nhắc lại đề bài để người đọc nắm được chủ đề thảo luận: Lợi ích của robot trong gia đình và trong công việc ngày nay.

Thesis Statement:

Trả lời đề bài: Sự phát triển của robot có cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. 

Body 1 – 7 câu

Body 1.1 – Topic Sentence

Nêu nội dung chính của Body 1: Lợi ích của robot.  

Body 1.2 – Supporting Idea 1

Lợi ích 1. Robot năng suất hơn con người.

Body 1.3

Làm rõ “năng suất hơn” như thế nào. 

Body 1.4

Tiếp tục làm rõ ý “năng suất”. 

Body 1.5 – Supporting Idea 2

Lợi ích 2.1. Robot làm việc lặp lại => Giúp con người tập trung làm công việc sáng tạo.

Body 1.6 

Làm rõ “công việc sáng tạo” cụ thể là gì?

Body 1.7

Lợi ích 2.2. Robot làm việc lặp lại => Đỡ việc nhà.

Body 2 – 7 câu

Body 2.1 – Topic Sentence

Nêu nội dung chính của Body 2: Tác hại của robot.

Body 2.2 – Supporting Idea 1

Tác hại 1. Một số người đối mặt với nguy cơ mất việc làm.

Body 2.3

Làm rõ nhóm đối tượng nào có nguy cơ mất việc làm.

Body 2.4

Đưa ra ví dụ về nhóm đối tượng có nguy cơ mất việc làm.

Body 2.5 – Supporting Idea 2

Tác hại 2. An ninh mạng.

Body 2.6

Làm rõ tại sao an ninh mạng có thể gặp nguy hiểm.

Body 2.7 – Supporting Idea 3

Tác hại 3. Lối sống ít vận động  + mất cơ hội kết nối với gia đình.

Conclusion

Nhắc lại nội dung 2 đoạn thân bài: Xu hướng robot hóa mang lại cả lợi ích và tác hại.

Bài làm