Phân tích Writing Task 2 – Unit 17 – Fashion trends

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé!

Đề bài: Young people are now spending more and more time and money following fashion trends. What is your opinion? Is this a positive or negative development?

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 2 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

It is widely observed that youngsters these days tend to splurge on clothing to keep up with latest fashion trends. From my perspective, the consequences of this trend are mostly negative.

Body Paragraph 1

First and foremost, young people’s growing expenditure on fashion might act as a driving force in stimulating overconsumption. There are several instances of fashionable clothing available to the public at a prohibitive cost, which may not fit the budget of the average folks. Obsession with the desire to possess a piece of designer clothing might therefore  tempt young people into maxing out their credit cards on fashion at the expense of their daily living expenses. In fact, it is quite common for fashion slaves to find themselves in financial difficulties as a result of overspending on clothes.

Body Paragraph 2

Another noteworthy issue caused by the given trend is that it relays a wrong message of looks over personality among the youth. As more and more of their  peers are putting on luxurious and trendy clothes, the young might be under the impression that up-to-date clothing is now institutionalized. Feeling a sense of urgency to be socially accepted by their peers, it is likely that young people would feel the pressure to conform to this norm. Also, by encouraging readers to pour money into fashion, magazines might condone the false idea that a person’s value should not be measured by his or her true personality, but rather by appearance.

Conclusion

To conclude, the youth’s tendency to keep up with fashion trends will mostly have detrimental effects on their financial stability as well as their perceptions of individual worth

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

1. Introduction

2. Body Paragraph 1

3. Body paragraph 2

4. Conclusion

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

1. General Vocabulary

Từ vựngNghĩa
consequence
From my perspective, the consequences of this trend are mostly negative. 
hậu quả
Theo quan điểm của tôi, những hậu quả của xu hướng này hầu hết là tiêu cực.
driving force
First and foremost, young people’s growing expenditure on fashion might act as a driving force in stimulating overconsumption.
động lực
Đầu tiên và quan trọng nhất, chi tiêu ngày càng tăng của giới trẻ đối với thời trang có thể đóng vai trò là động lực kích thích tiêu dùng quá mức.
instance
There are several instances of fashionable clothing available to the public at a prohibitive cost, which may not fit the budget of the average folks.
trường hợp
Có một số trường hợp quần áo thời trang có sẵn  cho công chúng với chi phí đắt đỏ, chúng có thể không phù hợp với túi tiền của những người bình thường.
average folk
There are several instances of fashionable clothing available to the public at a prohibitive cost, which may not fit the budget of the average folks.
những người bình thường
Có một số trường hợp quần áo thời trang có sẵn  cho công chúng với chi phí đắt đỏ, chúng có thể không phù hợp với túi tiền của những người bình thường.
at the expense of
Obsession with the desire to possess a piece of designer clothing might therefore  tempt young people into maxing out their credit cards on fashion at the expense of their daily living expenses.
trả giá bằng
Do đó, nỗi ám ảnh với mong muốn sở hữu một bộ quần áo hàng hiệu có thể cám dỗ những người trẻ tuổi sử dụng tối đa thẻ tín dụng của họ vào thời trang, trả giá bằng chi phí sinh hoạt hàng ngày của họ.
noteworthy
Another noteworthy issue caused by the given trend is that it relays a wrong message of looks over personality among the youth.
đáng chú ý
Một vấn đề đáng chú ý khác gây ra bởi xu hướng này là nó truyền đi một thông điệp sai lầm về ngoại hình hơn tính cách trong giới trẻ.
relay
Another noteworthy issue caused by the given trend is that it relays a wrong message of looks over personality among the youth.
truyền đi
Một vấn đề đáng chú ý khác gây ra bởi xu hướng này là nó truyền đi một thông điệp sai lầm về ngoại hình hơn tính cách trong giới trẻ.
peer
As more and more of their  peers are putting on luxurious and trendy clothes, the young might be under the impression that up-to-date clothing is now institutionalized.
bạn bè cùng trang lứa
Khi/Bởi vì ngày càng có nhiều bạn bè cùng trang lứa của họ đang khoác lên mình những bộ quần áo sang trọng và hợp thời trang, giới trẻ có thể có ấn tượng rằng quần áo hiện đại ngày nay đã được bình thường hóa .
under the impression
As more and more of their  peers are putting on luxurious and trendy clothes, the young might be under the impression that up-to-date clothing is now institutionalized.
có ấn tượng
Khi/Bởi vì ngày càng có nhiều bạn bè cùng trang lứa của họ đang khoác lên mình những bộ quần áo sang trọng và hợp thời trang, giới trẻ có thể có ấn tượng rằng quần áo hiện đại ngày nay đã được bình thường hóa .
tendency
To conclude, the youth’s tendency to keep up with fashion trends will mostly have detrimental effects on their financial stability as well as their perceptions of individual worth. 
khuynh hướng
Để kết luận, khuynh hướng bắt kịp xu hướng thời trang của giới trẻ hầu hết sẽ có tác động tiêu cực đến sự ổn định tài chính cũng như nhận thức của họ về giá trị cá nhân.

2. Topic-related Vocabulary

Từ vựngNghĩa
splurge on
It is widely observed that youngsters these days tend to splurge on clothing to keep up with latest fashion trends.
vung tiền cho
Giới trẻ ngày nay được quan sát rộng rãi rằng có xu hướng vung tiền cho quần áo để theo kịp các xu hướng thời trang mới nhất.
expenditure 
First and foremost, young people’s growing expenditure on fashion might act as a driving force in stimulating overconsumption.
chi tiêu
Đầu tiên và quan trọng nhất, chi tiêu ngày càng tăng của giới trẻ đối với thời trang có thể đóng vai trò là động lực kích thích tiêu dùng quá mức.
overconsumption
First and foremost, young people’s growing expenditure on fashion might act as a driving force in stimulating overconsumption.
tiêu dùng quá mức
Đầu tiên và quan trọng nhất, chi tiêu ngày càng tăng của giới trẻ đối với thời trang có thể đóng vai trò là động lực kích thích tiêu dùng quá mức.
prohibitive 
There are several instances of fashionable clothing available to the public at a prohibitive cost, which may not fit the budget of the average folks.
đắt đỏ
Có một số trường hợp quần áo thời trang có sẵn  cho công chúng với chi phí đắt đỏ, chúng có thể không phù hợp với túi tiền của những người bình thường.
designer clothing
Obsession with the desire to possess a piece of designer clothing might therefore  tempt young people into maxing out their credit cards on fashion at the expense of their daily living expenses.
quần áo hàng hiệu
Do đó, nỗi ám ảnh với mong muốn sở hữu một bộ quần áo hàng hiệu có thể cám dỗ những người trẻ tuổi sử dụng hết thẻ tín dụng của họ vào thời trang, trả giá bằng chi phí sinh hoạt hàng ngày của họ.
tempt sb into 
Obsession with the desire to possess a piece of designer clothing might therefore  tempt young people into maxing out their credit cards on fashion at the expense of their daily living expenses.
cám dỗ ai
Do đó, nỗi ám ảnh với mong muốn sở hữu một bộ quần áo hàng hiệu có thể cám dỗ những người trẻ tuổi sử dụng tối đa  thẻ tín dụng của họ vào thời trang, trả giá bằng chi phí sinh hoạt hàng ngày của họ.
fashion slave
In fact, it is quite common for fashion slaves to find themselves in financial difficulties as a result of overspending on clothes. 
nô lệ thời trang
Trên thực tế, việc các nô lệ thời trang cảm thấy mình gặp khó khăn về tài chính là điều khá phổ biến đối với việc chi tiêu quá nhiều vào quần áo.
overspend
In fact, it is quite common for fashion slaves to find themselves in financial difficulties as a result of overspending on clothes. 
chi tiêu quá nhiều
Trên thực tế, việc các nô lệ thời trang cảm thấy mình gặp khó khăn về tài chính là điều khá phổ biến đối với việc chi tiêu quá nhiều vào quần áo.
institutionalize
As more and more of their  peers are putting on luxurious and trendy clothes, the young might be under the impression that up-to-date clothing is now institutionalized.
bình thường hóa 
Khi/Bởi vì ngày càng có nhiều bạn bè cùng trang lứa của họ đang khoác lên mình những bộ quần áo sang trọng và hợp thời trang, giới trẻ có thể có ấn tượng rằng quần áo hiện đại ngày nay đã được bình thường hóa.
a sense of urgency
Feeling a sense of urgency to be socially accepted by their peers, it is likely that young people would feel the pressure to conform to this norm.
cảm giác gấp gáp
Cảm thấy cảm giác gấp gáp phải được chấp nhận bởi bạn bè của họ, có khả năng là những người trẻ tuổi sẽ cảm thấy áp lực phải tuân theo tiêu chuẩn này.
conform to the norm
Feeling a sense of urgency to be socially accepted by their peers, it is likely that young people would feel the pressure to conform to this norm.
tuân theo tiêu chuẩn
Cảm thấy cảm giác gấp gáp phải được chấp nhận bởi bạn bè của họ, có khả năng là những người trẻ tuổi sẽ cảm thấy áp lực phải tuân theo tiêu chuẩn này.
pour money into
Also, by encouraging readers to pour money into fashion, magazines might condone the false idea…
đổ tiền vào
Ngoài ra, bằng cách khuyến khích người đọc đổ tiền vào thời trang, các tạp chí có thể dung túng cho ý tưởng sai lầm…
condone 
Also, by encouraging readers to pour money into fashion, magazines might condone the false idea…
dung túng
Ngoài ra, bằng cách khuyến khích người đọc đổ tiền vào thời trang, các tạp chí có thể dung túng cho ý tưởng sai lầm…
one’s value 
…that a person’s value should not be measured by his or her true personality, but rather by appearance.
giá trị của
… rằng giá trị của một người không nên được đo lường bằng tính cách thực sự của người đó, mà bằng vẻ bề ngoài
financial stability
To conclude, the youth’s tendency to keep up with fashion trends will mostly have detrimental effects on their financial stability as well as their perceptions of individual worth. 
ổn định tài chính
Để kết luận, khuynh hướng bắt kịp xu hướng thời trang của giới trẻ hầu hết sẽ có tác động tiêu cực đến sự ổn định tài chính cũng như nhận thức của họ về giá trị cá nhân.
individual worth
To conclude, the youth’s tendency to keep up with fashion trends will mostly have detrimental effects on their financial stability as well as their perceptions of individual worth
giá trị cá nhân
Để kết luận, khuynh hướng bắt kịp xu hướng thời trang của giới trẻ hầu hết sẽ có tác động tiêu cực đến sự ổn định tài chính cũng như nhận thức của họ về giá trị cá nhân.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Đề bài:  Young people are now spending more and more time and money following fashion trends. What is your opinion? Is this a positive or negative development?

Introduction

General Statement:

Nhắc lại đề bài để người đọc nắm được chủ đề thảo luận: Người trẻ ngày nay tiêu nhiều tiền và thời gian cho thời trang.

Thesis Statement:

Trả lời đề bài: Xu hướng trên chủ yếu gây ra tác hại.

Body Paragraph 1 – 4 câu

Body 1.1 – Topic Sentence

Nêu nội dung chính của Body 1: Tác hại 1 – Thúc đẩy tiêu dùng quá mức (“overconsumption”).

Body 1.2

Làm rõ tại sao tiêu nhiều tiền cho thời trang có thể gây ra “overconsumption”: Do trên thực tế có tồn tại những món đồ được bán với giá đắt đỏ, vượt quá mức ngân sách trung bình của nhiều người. 

Body 1.3

Cụ thể, khi người trẻ quá ám ảnh với việc sở hữu đồ hiệu, họ sẵn sàng vay nợ (quẹt tối đa thẻ tín dụng) để chi trả, bất chấp việc tiêu lẹm cả vào tiền sinh hoạt.

Body 1.4

Ví dụ thực tế: “Con nghiện” thời trang thường xuyên rơi vào tình trạng khó khăn tài chính.

Body Paragraph 2 – 4 câu

Body 2.1 – Topic Sentence

Nêu nội dung chính của Body 2: Tác hại 2 – Truyền đi thông điệp sai lệch rằng vẻ bề ngoài quan trọng hơn tính cách.

Body 2.2

Cụ thể, khi bạn bè xung quanh mình ai cũng theo đuổi thời trang đắt tiền => người trẻ có thể sẽ coi đây là điều “bình thường” (“institutionalized”).

Body 2.3

Khi đó, nhiều người trẻ sẽ tự áp lực bản thân phải theo được xu hướng “bình thường” này để hòa nhập với bạn bè.

Body 2.4

Thông điệp tiêu cực này thậm chí còn bị phát tán mạnh mẽ hơn thông qua các tạp chí vì lí do lợi nhuận.

Conclusion

Nhắc lại nội dung 2 đoạn thân bài tương ứng với 2 Tác hại (khó khăn tài chính + nhận thức sai lệch về giá trị bản thân) nếu giới trẻ chi tiêu quá đà cho thời trang.

Bài làm

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG