Writing 6.0 - 8.0 | IZONE

Phân tích Writing Task 1 – Unit 3 – Train Passengers

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé!

Đề bài: The first graph shows the number of train passengers from 2000 to 2009; the second compares the percentage of trains running on time and target in the period.

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 1 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

The first picture shows the layout of an art gallery, and the second shows some The first line graph illustrates the figures for rail users between 2000 and 2009. The second graph shows the percentage of trains being punctual in comparison with the target over the same period.

Overview

It is clear that the figures in both graphs fluctuated over the nine-year period. Ridership peaked at the mid-period (2004 2005), while the percentage of punctual trains reached its peak towards the end of the period measured.

Body Paragraph 1

The number of people riding the train started at 36 million in 2000. Over the next five-year period, there was an overall increase in the figures for train passengers, despite a dip between 2002 and 2003. The ridership peaked at around 47 million in 2005, then declined gradually until 2008. From 2008 to the end of the period shown, the figure rose by roughly 1 million.

Body Paragraph 2

The target for the percentage of train punctuality was a constant 95% throughout the period. In the year 2000, the actual figure was 3% short. It picked up to meet the target in 2002, before taking a steady and gradual rise to 96% in the next 2 years. However, the figure took a sharp dive of 4% from 2004 to 2006 to be the same as the original 2000 figure. From 2006 to 2008, there was a surge in the proportion of punctual trains to reach its peak of 97%, before levelling off in the last year of the period.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

Introduction

The first picture shows the layout of an art gallery, and the second shows some The first line graph illustrates the figures for rail users between 2000 and 2009. The second graph shows the percentage of trains being punctual in comparison with the target over the same period.

Overview

It is clear that the figures in both graphs fluctuated over the nine-year period. Ridership peaked at the mid-period (2004 2005), while the percentage of punctual trains reached its peak towards the end of the period measured.

Body Paragraph 1

The number of people riding the train started at 36 million in 2000. Over the next five-year period, there was an overall increase in the figures for train passengers, despite a dip between 2002 and 2003. The ridership peaked at around 47 million in 2005, then declined gradually until 2008. From 2008 to the end of the period shown, the figure rose by roughly 1 million.

Body Paragraph 2

The target for the percentage of train punctuality was a constant 95% throughout the period. In the year 2000, the actual figure was 3% short. It picked up to meet the target in 2002, before taking a steady and gradual rise to 96% in the next 2 years. However, the figure took a sharp dive of 4% from 2004 to 2006 to be the same as the original 2000 figure. From 2006 to 2008, there was a surge in the proportion of punctual trains to reach its peak of 97%, before levelling off in the last year of the period.

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

Từ vựngNghĩa
illustrate (v) 
The first line graph illustrates the figures for rail users between 2000 and 2009. 
minh họa
Biểu đồ đường đầu tiên minh họa số liệu về người sử dụng đường sắt từ năm 2000 đến năm 2009.
figure (n)
The first line graph illustrates the figures for rail users between 2000 and 2009. 
số liệu
Biểu đồ đường đầu tiên minh họa số liệu về người sử dụng đường sắt từ năm 2000 đến năm 2009.
punctual (adj)
The second graph shows the percentage of trains being punctual in comparison with the target over the same period.
đúng giờ
Biểu đồ thứ hai cho thấy tỷ lệ phần trăm các chuyến tàu đúng giờ so với mục tiêu trong cùng thời kỳ.
target (n)
The second graph shows the percentage of trains being punctual in comparison with the target over the same period.
mục tiêuBiểu đồ thứ hai cho thấy tỷ lệ phần trăm các chuyến tàu đúng giờ so với mục tiêu trong cùng thời kỳ.
fluctuate (v)It is clear that the figures in both graphs fluctuated over the nine-year period.dao động
Rõ ràng là các số liệu trong cả hai biểu đồ đều dao động trong khoảng thời gian chín năm.
Ridership (n)
Ridership peaked at the mid-period (2004 2005), while the percentage of punctual trains reached its peak towards the end of the period measured.
Số hành khách
Số hành khách đạt đỉnh vào thời kỳ giữa (2004 2005), trong khi tỷ lệ các chuyến tàu đúng giờ đạt đỉnh vào cuối thời kỳ được đo lường.
reach its peak
Ridership peaked at the mid-period (2004 2005), while the percentage of punctual trains reached its peak towards the end of the period measured.
đạt đỉnh
Số hành khách đạt đỉnh vào giữa thời kỳ giữa (2004 2005), trong khi tỷ lệ các chuyến tàu đúng giờ đạt đỉnh vào cuối thời kỳ được đo lường.
The number of + N (plural)
The number of people riding the train started at 36 million in 2000. 
Số lượng người 
Số lượng người đi tàu bắt đầu ở mức 36 triệu người vào năm 2000.
start at
The number of people riding the train started at 36 million in 2000. 
bắt đầu ở
Số lượng người đi tàu bắt đầu ở mức 36 triệu người vào năm 2000.
passenger (n)
Over the next five-year period, there was an overall increase in the figures for train passengers, despite a dip between 2002 and 2003. 
hành khách
Trong khoảng thời gian 5 năm tiếp theo, có một sự tăng lên tổng thể/nhìn chung trong số lượng hành khách đi tàu , mặc dù có sự sụt giảm trong giai đoạn 2002-2003.
dip
 Over the next five-year period, there was an overall increase in the figures for train passengers, despite a dip between 2002 and 2003. 
sự sụt giảm
Trong khoảng thời gian 5 năm tiếp theo, có một sự tăng lên tổng thể/nhìn chung trong số lượng hành khách đi tàu , mặc dù có sự sụt giảm trong giai đoạn 2002-2003.
peak at
The ridership peaked at around 47 million in 2005, then declined gradually until 2008. 
đạt đỉnh
Số lượng hành khách đạt đỉnh khoảng 47 triệu người vào năm 2005, sau đó giảm dần cho đến năm 2008.
declined gradually
The ridership peaked at around 47 million in 2005, then declined gradually until 2008. 
giảm dần 
Số lượng hành khách đạt đỉnh khoảng 47 triệu người vào năm 2005, sau đó giảm dần cho đến năm 2008.
roughly 
From 2008 to the end of the period shown, the figure rose by roughly 1 million.
khoảng 
Từ năm 2008 đến cuối giai đoạn được hiển thị, con số này đã tăng khoảng 1 triệu.
punctuality (n)
The target for the percentage of train punctuality was a constant 95% throughout the period. 
đúng giờ 
Mục tiêu về tỷ lệ chuyến tàu đúng giờ là 95% không đổi trong suốt thời kỳ.
constant (adj)
The target for the percentage of train punctuality was a constant 95% throughout the period. 
không đổi
Mục tiêu về tỷ lệ chuyến tàu đúng giờ là 95% không đổi trong suốt thời kỳ.
actual (adj)
In the year 2000, the actual figure was 3% short. 
thực tế
Vào năm 2000, con số thực tế là thấp hơn 3%.
short (adv)
In the year 2000, the actual figure was 3% short
thấp hơn
Vào năm 2000, con số thực tế thấp hơn 3%.
pick up
It picked up to meet the target in 2002, before taking a steady and gradual rise to 96% in the next 2 years. 
tăng
 Nó đã tăng để đạt được mục tiêu vào năm 2002, trước khi tăng đều đặn và dần dần lên 96% trong 2 năm tiếp theo.
steady (adj)
It picked up to meet the target in 2002, before taking a steady and gradual rise to 96% in the next 2 years. 
đều đặn
Nó đã tăng để đạt được mục tiêu vào năm 2002, trước khi tăng đều đặn và dần dần lên 96% trong 2 năm tiếp theo.
sharp dive
However, the figure took a sharp dive of 4% from 2004 to 2006 to be the same as the original 2000 figure.
giảm mạnh
Tuy nhiên, con số này đã giảm mạnh 4% từ năm 2004 đến năm 2006 để bằng với con số ban đầu của năm 2000.
the same as
However, the figure took a sharp dive of 4% from 2004 to 2006 to be the same as the original 2000 figure.
bằng với
Tuy nhiên, con số này đã giảm mạnh 4% từ năm 2004 đến năm 2006 để bằng với con số ban đầu của năm 2000.
surge (n)
From 2006 to 2008, there was a surge in the proportion of punctual trains to reach its peak of 97%, before levelling off in the last year of the period.
tăng mạnh
Từ năm 2006 đến năm 2008, có sự tăng mạnh trong tỷ lệ các chuyến tàu đúng giờ, đạt mức cao nhất là 97%, trước khi chững lại vào năm cuối cùng của giai đoạn này.
level off
from 2006 to 2008, there was a surge in the proportion of punctual trains to reach its peak of 97%, before levelling off in the last year of the period.
chững lại
Từ năm 2006 đến năm 2008, có sự tăng mạnh trong tỷ lệ các chuyến tàu đúng giờ, đạt mức cao nhất là 97%, trước khi chững lại vào năm cuối cùng của giai đoạn này.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Introduction: giới thiệu biểu đồ nói về cái gì

What: the figures for rail users & the percentage of trains being punctual in comparison with the target 

Time: 2000 to 2009

Unit: million people and percentage

Overview (tổng quan): Nêu những điều người xem chỉ cần mới xem qua hình ảnh biểu đồ (chưa cần xem số liệu cụ thể) là đã có thể thấy được

Overview 1:

Xu hướng chung của 2 biểu đồ

Overview 2:

Mức tăng mạnh nhất của biểu đồ 1 vào khoảng 2004 – 2005, và của biểu đồ 2 vào cuối thời kì.

Body 1 – 4 câu

Câu 1 – Body 1 – nêu số liệu năm đầu tiên của giai đoạn (2000) – 36 million people

Câu 2 – Body 1 – nêu số liệu 5 năm tiếp theo của biểu đồ: tăng nhưng có sự giảm nhẹ vào năm 2002 – 2003.

Câu 3 – Body 1 – nêu số liệu cao nhất của đồ thị (47 million) và xu hướng tiếp theo.

Câu 4 – Body 1 – nêu số liệu giai đoạn còn lại của đồ thị: tăng khoảng 1 triệu người

Body 2 – 4 câu

Câu 1 – Body 2 – nêu mức mục tiêu phần trăm số lượng tàu đúng giờ trong suốt giai đoạn.

Câu 2 – Body 2 – nêu số liệu thực tế năm đầu tiên của giai đoạn (2000) và so sánh với mục tiêu (3% thấp hơn)

Câu 3 – Body 2 – nêu số liệu thực tế giai đoạn tiếp theo (2002 – 2004): tăng trong năm 2002 đạt mục tiêu và tiếp tục tăng.

Câu 4 – Body 2 – nêu số liệu thực tế giai đoạn 2004 – 2006: Giảm mạnh 4%.

Câu 5 – Body 2 – nêu số liệu thực tế giai đoạn còn lại (2006 – 2008): Tăng mạnh rồi ổn định vào năm cuối.

Đề bài: The first graph shows the number of train passengers from 2000 to 2009; the second compares the percentage of trains running on time and target in the period.

Bài làm