Grammar & Vocabulary 3.0 - 4.5 | IZONE

Grammar In Use – Unit 16: May and might 1

A. Lý thuyết

1-17

B. Bài tập

Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé!

2-17

29.1

2 She might be busy.

3 She might be working.

4 She might want to be alone.

5 She might have been ill yesterday.

6 She might have gone home early.

7 She might have had to go home early.

8 She might have been working yesterday.

9 She might not want to see me.

10 She might not be working today.

11 She might not have been feeling well yesterday.

You can use may instead of might in all these sentences.

29.2

2 be

3 have been

4 be waiting

5 have arrived / have come

29.3

a She might be watching TV.

b She might have gone out.

a it might be in the car.

b You might have left it in the restaurant.

a He might have gone to bed early.

b He might not have heard the doorbell.

c He might have been in the shower.

You can use may instead of might in all these sentences.

C. Từ vựng

Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài