Grammar & Vocabulary 3.0 - 4.5 | IZONE

Grammar In Use – Unit 6: Present Perfect and Past 1 (I have done and I did )

A. Lý thuyết

1-4

B. Bài tập

Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé!

2-4

13.1

2 has gone

3 forgot

4 went

5 had

6 has broken

13.2

3 did William Shakespeare write

4 OK

5 OK

6 Who invented

7 were you born

8 OK

9 Albert Einstein was … who developed

13.3

13.3

3 I’ve forgotten / 1 have forgotten

4 arrested

5 it’s improved / it has improved

6 I’ve finished / l have finished (I’m finished is also correct)

7 I applied

8 It was

9 There’s been / There has been

10 He broke or He’s broken / He has broken … did that happen … he fell

C. Từ vựng

Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài