Grammar In Use – Unit 21: If I had known… I wish I had known

A. Lý thuyết

Unit-40-1

B. Bài tập

Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé!

Unit-40-2

40.1

2 If he’d missed / he had missed (the train), he’d have missed / he would have missed (his flight too).

3 I’d have forgotten / I would have forgotten (if) you hadn’t reminded 

4 I’d had / I had had (your address), I’d have sent / I would have sent (you an email)

5 we’d have enjoyed / we would have enjoyed (it more if the weather) had been (better)

6 It would have been (quicker if) I’d walked / I had walked

7 I were / I was

8 I’d been / I had been

40.2

2 If the road hadn’t been icy, the accident wouldn’t have happened.

3 If I’d known / If I had known that Joe had to get up early, I’d have woken / I would have woken him up.

4 If I hadn’t lost my phone (or If I’d had my phone), I’d have called you / I would have called you / I would have been able to call you /I could have called you

5 If Karen hadn’t been wearing a seat belt, she’d have been injured / she would have been injured (in the crash), or … she might/could have been injured

6 If you’d had / If you had had breakfast, you wouldn’t be hungry now.

7 If I’d had / If I had had enough money, I’d have got / I would have got a taxi.

40.3

2 I wish I’d applied / I wish I had applied for it. or … for the job.

3 I wish I’d learned / I wish I had learned to play a musical instrument (when I was younger), or I wish I could play … / I wish I was able to play

4 I wish I hadn’t painted it red. or … the gate red.

5 I wish I’d brought / I wish I had brought my camera, or I wish I had my camera (with me)

6 I wish they’d phoned / I wish they had phoned me first (to say they were coming), or I wish I’d known / I wish I had known they were coming.

C. Từ vựng

Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài

nguyentienthanh

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG