Grammar In Use – Unit 21: If I had known… I wish I had known

A. Lý thuyết

Unit-40-1

B. Bài tập

Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé!

Unit-40-2

40.1

2 If he’d missed / he had missed (the train), he’d have missed / he would have missed (his flight too).

3 I’d have forgotten / I would have forgotten (if) you hadn’t reminded 

4 I’d had / I had had (your address), I’d have sent / I would have sent (you an email)

5 we’d have enjoyed / we would have enjoyed (it more if the weather) had been (better)

6 It would have been (quicker if) I’d walked / I had walked

7 I were / I was

8 I’d been / I had been

40.2

2 If the road hadn’t been icy, the accident wouldn’t have happened.

3 If I’d known / If I had known that Joe had to get up early, I’d have woken / I would have woken him up.

4 If I hadn’t lost my phone (or If I’d had my phone), I’d have called you / I would have called you / I would have been able to call you /I could have called you

5 If Karen hadn’t been wearing a seat belt, she’d have been injured / she would have been injured (in the crash), or … she might/could have been injured

6 If you’d had / If you had had breakfast, you wouldn’t be hungry now.

7 If I’d had / If I had had enough money, I’d have got / I would have got a taxi.

40.3

2 I wish I’d applied / I wish I had applied for it. or … for the job.

3 I wish I’d learned / I wish I had learned to play a musical instrument (when I was younger), or I wish I could play … / I wish I was able to play

4 I wish I hadn’t painted it red. or … the gate red.

5 I wish I’d brought / I wish I had brought my camera, or I wish I had my camera (with me)

6 I wish they’d phoned / I wish they had phoned me first (to say they were coming), or I wish I’d known / I wish I had known they were coming.

C. Từ vựng

Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài

nguyentienthanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG