Grammar & Vocabulary 3.0 - 4.5 | IZONE

Grammar In Use – Unit 19: If I do … and If I did…

A. Lý thuyết

1-20

B. Bài tập

Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé!

2-20

38.1

2 b 

3 a 

4 b 

5 b

6 a

7 b

38.2

2 bought

3 asked

4 would lose

S ‘d be / would be

6 were … stopped

7 gave …’d have / would have

38.3

2 If he did his driving test now, he’d fail (it) / … he would fail (it).

3 if we stayed at a hotel, it would cost too much.

4 If she left her job, she wouldn’t get another one.

5 If we invited Ben (to the party), we’d have to invite his friends too. / … we would have to …

6 If I told him what happened, he wouldn’t believe me.

C. Từ vựng

Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài