Grammar & Vocabulary 3.0 - 4.5 | IZONE

Grammar In Use – Unit 1: Present continuous and present simple 1 (I am doing and I do)

A. Lý thuyết

1

B. Bài tập

Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé!

2

3.1

3 is trying

4 are they talking

5 OK

6 It’s getting / It is getting

7 OK

8 I’m coming / 1 am coming

9 are you getting

10 He always gets

11 OK

3.2

3 Everybody’s waiting / Everybody is waiting

4 Are you listening

5 Do you listen

6 flows

7 ‘s flowing / is flowing

8 We usually grow … we aren’t growing / we’re not growing / we are not growing

9 it’s improving / it is improving

10 She’s staying / She is staying … She always stays

11 I’m starting / 1 am starting

12 I’m learning /1 am learning … ‘s teaching / is teaching

13 I finish … I’m working / I am working

14 live … do your parents live

15 ‘s looking/is looking … She’s staying / She is staying

16 does your brother do … he isn’t working / he’s not working / he is not working

17 I usually enjoy … I’m not enjoying / I am not enjoying

3.3

2 It’s always breaking down.

3 I’m always making the same mistake. / … that mistake.

4 You’re always forgetting your glasses

C. Từ vựng

Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài