Grammar In Use – Unit 1: Present continuous and present simple 1 (I am doing and I do)

A. Lý thuyết

1

B. Bài tập

Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé!

2

3.1

3 is trying

4 are they talking

5 OK

6 It’s getting / It is getting

7 OK

8 I’m coming / 1 am coming

9 are you getting

10 He always gets

11 OK

3.2

3 Everybody’s waiting / Everybody is waiting

4 Are you listening

5 Do you listen

6 flows

7 ‘s flowing / is flowing

8 We usually grow … we aren’t growing / we’re not growing / we are not growing

9 it’s improving / it is improving

10 She’s staying / She is staying … She always stays

11 I’m starting / 1 am starting

12 I’m learning /1 am learning … ‘s teaching / is teaching

13 I finish … I’m working / I am working

14 live … do your parents live

15 ‘s looking/is looking … She’s staying / She is staying

16 does your brother do … he isn’t working / he’s not working / he is not working

17 I usually enjoy … I’m not enjoying / I am not enjoying

3.3

2 It’s always breaking down.

3 I’m always making the same mistake. / … that mistake.

4 You’re always forgetting your glasses

C. Từ vựng

Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG